Mae CCW yng Nghymru yn cynrychioli defnyddwyr Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy.

Lia Moutselou, Senior Policy Manager
Lia Moutselou, sy’n Uwch Reolwr Polisi

Mae ein gwaith yng Nghymru yn cael ei arwain gan Lia Moutselou, sy’n Uwch Reolwr Polisi.

Mae Lia yn arbenigwr polisi profiadol, yn ymarferydd amgylcheddol ac yn eiriolwr defnyddwyr sydd wedi cynrychioli defnyddwyr dŵr trwy’r CCW dros y degawd diwethaf. Fel un sy’n arwain cysylltiad CCW â Llywodraeth Cymru, mae ganddi ddealltwriaeth gadarn o weinyddiaeth a phrosesau datganoledig Cymru, a dealltwriaeth o’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ehangach ledled y DU yn ei meysydd gwaith perthnasol. Mae Lia yn gweithio’n agos gyda chwmnïau dŵr a rhanddeiliaid yng Nghymru bob dydd, ac mae wedi gweithio yn y gorffennol fel arweinydd cydnerthedd CCW. Hefyd, mae wedi cynrychioli defnyddwyr yn ystod tri chylch pennu prisiau trwy broses CCW, fel aelod o’r grwpiau a chyfrannwr arbenigol.

Diolch i gefndir Lia ym maes cyfraith a pholisi amgylcheddol yn y byd academaidd a pholisi cymhwysol, mae hi mewn sefyllfa unigryw i fod yn uwch reolwr yn CCW. Mae ganddi brofiad 16 mlynedd ym meysydd polisi, yr amgylchedd ac adnoddau naturiol, gan amrywio o ddarlithio, helpu i ddatblygu polisi a deddfwriaeth forol ac arfordirol, a dylanwadu ar bolisïau yn ymwneud â rheoli gwastraff, dŵr a defnyddwyr. Mae ei gwaith presennol gyda CCW yn canolbwyntio ar fforddiadwyedd, arbed dŵr ac adolygu perfformiad y diwydiant dŵr.

Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol

Mae Lia a’i thîm yn gweithio gydag Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol. Maent yn gwsmer o leiaf un o’r cwmnïau dŵr yng Nghymru ac mae eu gwaith yn canolbwyntio ar y gwasanaethau a ddarperir gan gwmnïau dŵr yn y maes hwn. Rhagor o wybodaeth am Eiriolwyr Defnyddwyr Lleol yng Nghymru.

Ein blaenoriaethau a phynciau cyfredol

Datganiadau i’r wasg