Maniffesto Bregusrwydd y CCW

Read this in English – Darllenwch hwn yn Saesneg

CCW eisiau sicrhau bod pob defnyddiwr sydd mewn amgylchiadau bregus yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw, pan fydd ei angen arnyn nhw – waeth beth fo’r heriau dros dro neu’r tymor hwy y maen nhw’n eu hwynebu.

Mae ein maniffesto yn nodi’r chwe chanlyniad allweddol rydym wedi ymrwymo i’w cyflawni gyda’r sector i ddileu’r rhwystrau sy’n atal rhai defnyddwyr rhag cael cymorth nad yw’n gymorth ariannol.

Canlyniad Allweddol 1

AWARENESS’ word written on wooden blocks. With blurred vintage styled background.

Mae gan ddefnyddwyr ymwybyddiaeth dda o sut y gall eu cwmni dŵr eu cynorthwyo pan fydd angen help llaw arnynt.

Bydd codi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael drwy Gofrestri Gwasanaethau â Blaenoriaeth cwmnïau dŵr i 60% erbyn diwedd 2025 ac i 75% erbyn diwedd 2030 yn helpu i gyflawni hyn.

Pam mae hyn yn bwysig?

Ar hyn o bryd, mae ymwybyddiaeth o Gofrestri Gwasanaethau â Blaenoriaeth ymhlith defnyddwyr dŵr yn 42%. Mae Covid-19 wedi ein hatgoffa’n glir y gall amgylchiadau pobl newid yn gyflym, ynghyd â’u hangen am gymorth. Mae’n hanfodol bod cynifer o ddefnyddwyr â phosibl yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael, boed eu hangen yn un brys ai peidio.

Canlyniad Allweddol 2

Cyfathrebu effeithiol â defnyddwyr gan gwmnïau dŵr ynghylch eu gwasanaethau, eu cynlluniau a’r cymorth sydd ar gael.

Rydym am drawsnewid y canfyddiad o gyfathrebiadau cwmnïau dŵr fel bod o leiaf 75% o bobl yn eu hystyried yn gadarnhaol erbyn 2025.

Pam mae hyn yn bwysig?

Ar hyn o bryd, mae 51% o ddefnyddwyr dŵr yn dweud bod cyfathrebu gan eu cwmni dŵr yn wael. Mae iaith, llythrennedd, diwylliant, byw mewn ardal wledig, allgau’n ddigidol neu anabledd yn parhau i fod yn rhwystrau i ddeall cyfathrebiadau.

Canlyniad Allweddol 3

Wooden singpost with "help, support, advice, guidance" arrows against blue sky.

Mae defnyddwyr yn cael gwybodaeth a chymorth yn union pan fydd ei angen arnyn nhw yn ystod digwyddiad mawr.

Pam mae hyn yn bwysig?

Datgelodd ein hymchwil gyda defnyddwyr a effeithiwyd gan y tywydd garw yn 2018 fod cwmnïau’n ei chael hi’n anodd nodi a darparu ar gyfer llawer o bobl mewn amgylchiadau bregus. Roedd y cyfathrebu hefyd yn wael ac nid oedd y ddarpariaeth o ddŵr brys yn ddigonol.

Canlyniad Allweddol 4

Accessibility disability computer icon

Mae gan ddefnyddwyr fynediad at gymorth a gwasanaethau sy’n hygyrch ac yn gynhwysol i bawb.

Rydym eisiau i 95% o ddefnyddwyr fod yn fodlon bod gwasanaethau eu cwmni yn diwallu eu hanghenion ac yn hygyrch.

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae manteision eang i ddylunio cynhwysol, ac mae modd iddynt arwain at fwy o gynhwysiant cymdeithasol, gan alluogi pobl i gael mynediad llawn at wasanaethau cwmni gan felly lleihau’r angen i ddefnyddiwr ofyn am gymorth ychwanegol.

Canlyniad Allweddol 5

Portrait of an older woman talking with the phone

Mae defnyddwyr bob amser yn cael cymorth arwyddocaol gan eu cwmni dŵr.

Rydym eisiau i o leiaf 95% o ddefnyddwyr sydd ar y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth fod yn fodlon â’r cymorth a gynigir iddynt.

Pam mae hyn yn bwysig?

Nid yw’r niferoedd yn golygu dim os nad yw’r cymorth yn arwyddocaol. Dim ond os yw’r cymorth sydd ar gael yn ddigonol y bydd cynyddu nifer y bobl sydd wedi’u cofrestru ar gyfer gwasanaethau â blaenoriaeth yn gwneud gwahaniaeth. Defnyddwyr sydd yn y sefyllfa orau i ddweud a yw eu hanghenion yn cael eu diwallu.

Canlyniad Allweddol 6

Green Paper Man Stopping Wooden Domino Blocks

Mae’r diwydiant dŵr yn chwarae rhan flaenllaw o ran cadw defnyddwyr yn ddiogel ac yn iach.

Dylai fod gan gwmnïau bolisi a hyfforddiant diogelu effeithiol fel bod gan eu gweithwyr yr adnoddau i nodi arwyddion bod angen cymorth ar rywun, y tu mewn a’r tu allan i’r gweithle, a gwybod ble i adrodd am eu pryderon.

Pam mae hyn yn bwysig?

Yn aml, mae cwmnïau cyfleustodau mewn sefyllfa unigryw i sylwi ar sgamiau, camdriniaeth, esgeulustod a materion iechyd meddwl drwy eu cyswllt uniongyrchol â’u cymunedau. O ganlyniad, gallant chwarae rôl hollbwysig wrth sylwi ar arwyddion y gallai fod angen cymorth ar ddefnyddiwr, a rhybuddio’r sefydliadau hynny a all helpu.

Ysgogi newid

Bydd lansio cyfres o ymgyrchoedd yn ein helpu i gyflawni’r canlyniadau hyn, ac mae’r ddau gyntaf yn cael eu nodi isod:

Chwalu Rhwystrau

Bydd ein hymgyrchgychwynnol yn canolbwyntio ar leihau’r rhwystrau i gyfathrebu rhwng cwmnïau dŵr a’r cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu i godi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael, ac i wella dealltwriaeth o gyfathrebiadau brys yn ystod digwyddiad.

Byddwn yn creu fforwm bregusrwydd y CCW a fydd yn cynnal trafodaethau cynhwysol ar bynciau gan helpu i sicrhau canlyniadau gwell. Diben y rhain fydd archwilio atebion, lleihau rhwystrau ac ymrwymo i weithredu gwelliannau.

Byddwn hefyd yn rhannu papur mewnwelediad sy’n edrych ar ddatrysiadau a nodir o fewn y diwydiant ac mewn sectorau a gwledydd eraill.

Byddwch yn ymwybodol

Bydd ein hail ymgyrch yn canolbwyntio ar wella ymwybyddiaeth defnyddwyr o’r hyn sydd i’w ddisgwyl gan eu cwmni dŵr pan fydd yna ddigwyddiad.

Bydd nodyn gwybodaeth i ddefnyddwyr sy’n nodi’r hyn y dylai cwmnïau fod yn ei wneud i’w cefnogi pan aiff rhywbeth o’i le yn cael ei gynhyrchu a’i gyhoeddi ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol.

Byddwn hefyd yn gwneud mwy o waith i ddeall profiadau defnyddwyr o ddigwyddiadau drwy ddefnyddio ein rhwydweithiau lleol a defnyddio technegau eraill megis ymchwil mwy ffurfiol.

Yn ogystal â’n hymgyrchoedd, byddwn yn parhau i gydweithio â sefydliadau eraill i helpu i nodi anghenion posibl defnyddwyr a’r cymorth y gall cwmnïau ei gynnig. Ar gyfer 2020-21, rydym yn gweithio gyda SCOPE i godi ymwybyddiaeth o anghenion pobl ag anableddau o fewn y diwydiant dŵr a’r cymorth wedi’i deilwra y gall cwmnïau ei ddarparu.

Rydym hefyd yn parhau i fod yn rhan o Weithgor Cyfleustodau’r Fforwm Galluedd Meddyliol Cenedlaethol. Mae prosiectau’r grŵp yn y gorffennol yn cynnwys lansio ymgyrchoedd Cyfleustodau sy’n Ystyriol o Ddementia a Chyfleustodau yn erbyn Sgamiau, sy’n darparu dogfennau canllaw, a hyfforddiant i gwmnïau cyfleustodau. Ar gyfer 2020-21, rydym yn cydweithio ar sut y gall cyfleustodau gefnogi iechyd meddwl a’r cysylltiad â thrafferthion ariannol.

Cymryd rhan

Rydym eisiau cydweithio ag Ofwat, rheoleiddwyr eraill, cwmnïau dŵr a sefydliadau eraill sydd â diddordeb i wella canlyniadau i ddefnyddwyr mewn amgylchiadau bregus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod o’n fforwm bregusrwydd – neu os ydych am drafod sut y gallwn gydweithio – cysylltwch â ni ar Janine.Shackleton@ccwater.org.uk

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.