Gwybodaeth i eiriolwyr Defnyddwyr Lleol

Tom Taylor

Penodi Cadeirydd Pwyllgor Cymru o 1 Hydref 2015 ymlaen

Mae Tom yn gyfrifydd cymwysedig sydd wedi gweithio yn sectorau ynni, iechyd, addysg, amaethyddiaeth a gweithgynhyrchu’r economi. Mae ganddo fwy na 23 blynedd o brofiad yn gweithio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ar lefel bwrdd fel cadeirydd, cyfarwyddwr anweithredol, prif weithredwr, cyfarwyddwr cyllid a chyfarwyddwr masnachol.

Ar hyn o bryd, mae Tom yn un o gyfarwyddwyr anweithredol y Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau (Ofqual), lle y mae’n cadeirio’r pwyllgor cyllid, ac mae hefyd yn gyfarwyddwr masnachol y Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (IEMA). Mae’n aelod o fwrdd cynghori Criticaleye – y Rhwydwaith Arweinwyr.

Telir £36,045 y flwyddyn i Tom am dri diwrnod yr wythnos. Fe’i penodwyd gan Lywodraeth Cymru am bedair blynedd.

Siân Phipps

Penodwyd yn ystod Gorffennaf 2016.

Tan fis Gorffennaf 2016, roedd Siân yn Glerc Pontio Pwyllgorau y Pumed Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Gweithiodd i sawl pwyllgor craffu yn y trydydd a’r pedwerydd cynulliad, gan gynnwys y Pwyllgor ar gyfer Craffu ar y Prif Weinidog, y Pwyllgor Deisebau, y Pwyllgor Menter a Busnes a fforwm y cadeiryddion.

Cafodd Siân ei geni a’i magu yng Nghaerdydd ac astudiodd Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Leeds, lle cafodd ddoethuriaeth mewn Canfyddiad o Risg Amgylcheddol. Gweithiodd yng Ngorllewin Swydd Efrog a Llundain cyn dychwelyd i Gaerdydd ym 1998, lle mae hi’n byw gyda’i gŵr.

Mae Siân wedi gweithio i amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys Tŷ’r Cyffredin, Asiantaeth yr Amgylchedd, BBC Cymru, ac roedd yn Bennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yng Nghyngor Celfyddydau Cymru. Roedd Siân yn un o’r mentoriaid cyntaf yng nghynllun Merched mewn Bywyd Cyhoeddus y Llywydd.

Angela Davies-Jones

Penodwyd Angela yn Ebrill 2015.

Cyfreithiwr a Chyfryngwr;  mae Angela yn gyn-Gyfarwyddwr a swyddog cydymffurfio i cwmni cyfreithiol ac mae bellach yn ymgynghorydd  i gwmni cyfreithwyr Milwyn Jenkins a Jenkins, Llanidloes. Mae ganddi LLB (Hons) ac LLM mewn Cyfraith Amgylcheddol a Rheolaeth (Prifysgol Aberystwyth); Bu Angela yn gyn-lywydd  Cymdeithas  Cyfreithwyr Canolbarth Cymru; Aelod o Fwrdd Ymgynghorol Allanol y Ganolfan Materion Cyfreithiol Cymreig Prifysgol, ac yn gyn-aelod o Fwrdd Llysoedd Barn Canolbarth a Gorllewin Cymru. Bu`n aelod o Gymdeithas y Gyfraith Amgylcheddol  y DU; Yn aelod o Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol , `Resolution`ac hefyd yn sylwedydd grŵp Gyrwyr Uwch Canolbarth Cymru.

Bob Gilchrist

Penodwyd Bob yn Ebrill 2015.

Peiriannydd Sifil Siartredig; Amgylcheddwr Siartredig gyda diddordeb arbennig mewn datblygiad cynaliadwy; Cymrawd  Sefydliad  Peirianwyr Sifil; Profiad helaeth o gynllunio a Rheoli Prosiectau  Dŵr a Pheirianneg Iechyd cyhoeddus yn y DU a thramor; arholwr gyda Sefydliad y Peirianwyr Sifil; Cyn-gyfarwyddwr yr Ymgyrchoedd Amgylcheddol Cyf – elusen sy’n gweithio gyda’r gymuned i wella amgylcheddau lleol; Trysorydd y Clwb Rygbi lleol; Aelod o gôr mawr Cymreig ac yn anelu i fod yn rugl yn yr iaith Gymraeg.

Dr. Lee Gonzalez

Penodwyd yn ystod Ebrill 2015.

Darlithydd Cysylltiol (Prifysgol Sturt Charles), Mae Lee yn gyn-gymrawd Ymchwil Prifysgol Caerdydd ac Archifau Cenedlaethol; Mae gan Lee Ddoethuriaeth mewn Bioffiseg Strwythurol (Prifysgol Caerdydd);  Cyn-aelod o bwyllgor grŵp trawsbleidiol Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Cynulliad; aelod o bwyllgor Cymdeithas Frenhinol Cemeg dulliau dadansoddi is-grwpiau ar ystadegau a gwyddoniaeth treftadaeth. Ar hyn o bryd, mae Lee yn un o ymddiriedolwyr  y Fro o Blaid Affrica, ac yn gyn-aelod o bwyllgor yr ymddiriedolaeth Jiwbilî Hwylio, Cangen Caerdydd.

Ronnie Alexander

Penodwyd 1 Mawrth 2013.

Arbenigwr amgylcheddol/iechyd cyhoeddus mewn llywodraeth leol a chanolog, gan gynnwys dros 20 mlynedd yn Brif Swyddog Iechyd Amgylcheddol ar gyfer Llywodraeth Cymru. Cyn gweithio i’r gwasanaeth sifil, bu Ronnie yn gweithio i awdurdodau lleol gan gynnwys Belfast a Poole mewn meysydd fel gorfodi a rheoli iechyd amgylcheddol. Yn ei swydd ddiwethaf ym maes llywodraeth leol, bu’n Brif Swyddog Iechyd Amgylcheddol Cynorthwyol (Gwasanaethau Cymorth Strategol) gyda Bwrdeistref Harrow yn Llundain. Mae ganddo hanes sylweddol o ymgysylltu â’r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a gwleidyddion i ddylanwadu ar bolisi ar bob lefel ar ystod eang o faterion, gan gynnwys ansawdd d?r yfed. Mae gan Ronnie ddiddordeb arbennig mewn newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd (Caerdydd