Gwybodaeth i eiriolwyr Defnyddwyr Lleol

Rhodri Williams

Mae gan Rhodri brofiad eang o weithio mewn sawl rôl weithredol ac anweithredol yn y sector cyhoeddus a phreifat ac mae’n aelod anweithredol o fwrdd S4C ar hyn o bryd. Cyn hynny, bu’n Gyfarwyddwr cyntaf Ofcom yng Nghymru lle bu’n flaenllaw wrth sicrhau bod pobl – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig – yn gallu manteisio ar fand eang cyflym iawn a gwasanaethau ffonau symudol.

Mae’n derbyn £24,030 am wythnos o ddau ddiwrnod ac mae wedi’i benodi tan 27 Hydref 2023.

Angela Davies-Jones

Penodwyd Angela yn Ebrill 2015.

Cyfreithiwr a Chyfryngwr;  mae Angela yn gyn-Gyfarwyddwr a swyddog cydymffurfio i cwmni cyfreithiol ac mae bellach yn ymgynghorydd  i gwmni cyfreithwyr Milwyn Jenkins a Jenkins, Llanidloes. Mae ganddi LLB (Hons) ac LLM mewn Cyfraith Amgylcheddol a Rheolaeth (Prifysgol Aberystwyth); Bu Angela yn gyn-lywydd  Cymdeithas  Cyfreithwyr Canolbarth Cymru; Aelod o Fwrdd Ymgynghorol Allanol y Ganolfan Materion Cyfreithiol Cymreig Prifysgol, ac yn gyn-aelod o Fwrdd Llysoedd Barn Canolbarth a Gorllewin Cymru. Bu`n aelod o Gymdeithas y Gyfraith Amgylcheddol  y DU; Yn aelod o Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol , `Resolution`ac hefyd yn sylwedydd grŵp Gyrwyr Uwch Canolbarth Cymru.

Bob Gilchrist

Penodwyd Bob yn Ebrill 2015.

Peiriannydd Sifil Siartredig; Amgylcheddwr Siartredig gyda diddordeb arbennig mewn datblygiad cynaliadwy; Cymrawd  Sefydliad  Peirianwyr Sifil; Profiad helaeth o gynllunio a Rheoli Prosiectau  Dŵr a Pheirianneg Iechyd cyhoeddus yn y DU a thramor; arholwr gyda Sefydliad y Peirianwyr Sifil; Cyn-gyfarwyddwr yr Ymgyrchoedd Amgylcheddol Cyf – elusen sy’n gweithio gyda’r gymuned i wella amgylcheddau lleol; Trysorydd y Clwb Rygbi lleol; Aelod o gôr mawr Cymreig ac yn anelu i fod yn rugl yn yr iaith Gymraeg.

Dr. Lee Gonzalez

Penodwyd yn ystod Ebrill 2015.

Darlithydd Cysylltiol (Prifysgol Sturt Charles), Mae Lee yn gyn-gymrawd Ymchwil Prifysgol Caerdydd ac Archifau Cenedlaethol; Mae gan Lee Ddoethuriaeth mewn Bioffiseg Strwythurol (Prifysgol Caerdydd);  Cyn-aelod o bwyllgor grŵp trawsbleidiol Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Cynulliad; aelod o bwyllgor Cymdeithas Frenhinol Cemeg dulliau dadansoddi is-grwpiau ar ystadegau a gwyddoniaeth treftadaeth. Ar hyn o bryd, mae Lee yn un o ymddiriedolwyr  y Fro o Blaid Affrica, ac yn gyn-aelod o bwyllgor yr ymddiriedolaeth Jiwbilî Hwylio, Cangen Caerdydd.

Ronnie Alexander

Penodwyd 1 Mawrth 2013.

Arbenigwr amgylcheddol/iechyd cyhoeddus mewn llywodraeth leol a chanolog, gan gynnwys dros 20 mlynedd yn Brif Swyddog Iechyd Amgylcheddol ar gyfer Llywodraeth Cymru. Cyn gweithio i’r gwasanaeth sifil, bu Ronnie yn gweithio i awdurdodau lleol gan gynnwys Belfast a Poole mewn meysydd fel gorfodi a rheoli iechyd amgylcheddol. Yn ei swydd ddiwethaf ym maes llywodraeth leol, bu’n Brif Swyddog Iechyd Amgylcheddol Cynorthwyol (Gwasanaethau Cymorth Strategol) gyda Bwrdeistref Harrow yn Llundain. Mae ganddo hanes sylweddol o ymgysylltu â’r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a gwleidyddion i ddylanwadu ar bolisi ar bob lefel ar ystod eang o faterion, gan gynnwys ansawdd d?r yfed. Mae gan Ronnie ddiddordeb arbennig mewn newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd (Caerdydd