O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun yn amlinellu’r modd y bydd yn darparu’r gwasanaethau hynny yn Gymraeg.

Mae Cynllun y Cyngor Defnyddwyr D?r yn disgrifio’r modd y byddwn yn darparu gwasanaethau yn Gymraeg, cyhyd ag y bo’n briodol dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am gwmpas a diben cynlluniau iaith Gymraeg yng nghanllawiau Bwrdd yr Iaith Gymraeg (www.byig-wlb.org.uk).