Wales

 • Infographic for Water Matters: Household customers’ views of their water and sewerage services 2018-19 - Wales
  Lefelau bodlonrwydd yn dal yn uchel ymhlith cwsmeriaid

  Mae cartrefi yng Nghymru yn fwy bodlon â’r gwerth am arian a’r gwasanaethau y maent yn eu cael gan eu cwmni dŵr na chwsmeriaid yn Lloegr, yn ôl adroddiad newydd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.  Mae arolwg blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, Water Matters, yn dangos bod cwmnïau yng Nghymru – Dŵr Cymru a Hafren … Continued

 • Infographic for Water Matters: Household customers’ views of their water and sewerage services 2018-19 - Wales
  Customer satisfaction remains high for water companies in Wales

  Households in Wales are more satisfied with the services and value they get from their water company than customers in England, a new report by the Consumer Council for Water (CCWater) has found. CCWater’s annual Water Matters survey shows that Wales continues to lead the way when it comes to customers being satisfied with the … Continued

 • Landlordiaid – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r rheoliadau

  Yn ein cyfarfod cyhoeddus diweddar yn Wrecsam, buom yn sôn am ddeddfwriaeth benodol a gyflwynwyd i helpu i leihau dyledion dŵr ymhlith rhai sy’n rhentu yng Nghymru, bedair blynedd yn ôl. Ers 1 Ebrill mae’r ddeddfwriaeth yn berthnasol i rai rhannau newydd o’r Canolbarth a chwsmeriaid sy’n cael eu gwasanaethu gan Hafren Dyfrdwy hefyd. Felly … Continued

 • Landlords – make sure you keep ‘on tap’ of regulations

  At our recent public meeting in Wrexham we talked about specific legislation introduced to help reduce water debt amongst renters in Wales, four years ago. Since the 1 April the legislation also applies to some new parts of mid Wales and customers serviced by Hafren Dyfrdwy. So this is a good time to stop and … Continued

 • Cyfarfod y Corff Gwarchod Dŵr yn ystyried ymdrechion i leihau dyledion dŵr

  Bydd yr ymdrechion i setlo biliau dŵr mae tenantiaid yng Nghymru heb eu talu ar frig yr agenda yng nghyfarfod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn Wrecsam ddydd Gwener nesaf (29 Mawrth). Bydd cynrychiolwyr o Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru wrth law i drafod effaith rheoliadau Meddianwyr nad ydynt yn Berchenogion – deddfwriaeth sy’n benodol i … Continued