Wales

 • Portrait of an older woman talking with the phone

  More than 140,000 households in Wales receive ongoing help with water bills

  Consumer watchdog CCW says more than 140,000 households are now receiving reduced bills through water company assistance but large numbers still missing out About 1 in 8 households were struggling to afford their water bill before Covid-19 struck Households clock up potential bill savings totalling £14 million over the past year after using CCW’s free…

 • Mae 140,000 a mwy o aelwydydd yng Nghymru yn cael cymorth parhaus gyda biliau dŵr

  Mae dros 140,000 o aelwydydd yng Nghymru bellach yn cael cymorth parhaus gyda’u biliau dŵr ond gallai llawer o gwsmeriaid eraill sicrhau rhagor o arbedion er mwyn rhoi hwb i’w cyllid yn ystod y pandemig. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, CCW, yn annog cwsmeriaid sydd mewn dyfroedd dyfnion i elwa ar y cymorth sydd ar gael…

 • African Millennial couple sitting on sofa looking at bills

  Corff gwarchod defnyddwyr yn addo helpu mwy o aelwydydd i gael cymorth gan eu cwmni dŵr

  Mae cais newydd i chwalu’r rhwystrau i aelwydydd gael y cymorth sydd ei angen arnynt gan eu cwmni dŵr yn ystod Covid-19 ac adegau eraill pan fydd problemau gyda’r cyflenwad wedi’i lansio gan gorff gwarchod defnyddwyr y diwydiant. Heddiw, mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi cyhoeddi ei Vulnerability Manifesto sy’n nodi cyfres o ymrwymiadau i sicrhau…

 • Sandbags Outside House On Flooded Road

  Water companies in Wales urged to accelerate response to climate change

  People’s consumption of water in Wales increased in 2019-20 to its highest level in five years. In 2019-20 leakage fell by 3% in Wales but remains high in the area served by the smaller water company in Wales (Hafren Dyfrdwy). Consumers in Wales were cut off from their water for an average of 14 minutes…

 • Sandbags Outside House On Flooded Road

  Annog cwmnïau dŵr yng Nghymru i gyflymu’r ymateb i’r newid yn yr hinsawdd

  Cynyddodd defnydd pobl o ddŵr yng Nghymru yn 2019-20 i’w lefel uchaf mewn pum mlynedd. Yn 2019-20 gostyngodd lefelau dŵr yn gollwng yng Nghymru o 3%, ond maen nhw’n parhau’n uchel yn yr ardal a wasanaethir gan y cwmni dŵr lleiaf yng Nghymru (Hafren Dyfrdwy). Dioddefodd cwsmeriaid yng Nghymru doriad yn eu cyflenwad dŵr am…

 • Woman looking at bill

  Cartrefi yng Nghymru mewn perygl o fethu cyfle i gael cymorth gyda’r bil dŵr

  Mae’n rhaid i gwmnïau dŵr yng Nghymru feithrin perthynas gryfach â’u cwsmeriaid er mwyn lleihau’r risg y bydd aelwydydd yn colli cymorth hanfodol gyda’u biliau dŵr a chymorth arall pan fyddant yn wynebu cyfnodau anodd. Mae arolwg blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW) Water Matters wedi datgelu nad oes gan tua thraean o gwsmeriaid ar…