Cymraeg

 • Map of Welshpool Wales

  Gwasanaethau dŵr dan y chwyddwydr mewn cyfarfod corff gwarchod

  Bydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn craffu ar allu cwmnïau dŵr i gynllunio ar gyfer y dyfodol mewn cyfarfod yn y Trallwng ddydd Mawrth (17 Rhagfyr). Bydd cwmnïau dŵr yng Nghymru yn ymuno â’r Corff Gwarchod Dŵr yn ei gyfarfod cyhoeddus er mwyn archwilio’r ffordd y bydd gwasanaethau dŵr yng nghefn gwlad Cymru yn cael eu…

 • globe with tap driping water

  Corff gwarchod yn galw am fwy o frys wrth ymateb i broblemau cyflenwad dŵr

  Mae angen i rai cwmnïau dŵr wneud llawer mwy i amddiffyn eu cwsmeriaid yn erbyn toriadau i’w cyflenwad dŵr ac er mwyn gostwng nifer yr achosion o ddŵr yn gollwng, yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Mae adroddiad blynyddol y grŵp defnyddwyr, Water Water Everywhere?, yn datgelu bod nifer y bobl sydd wedi dioddef toriad…

 • Infographic for Water Matters: Household customers’ views of their water and sewerage services 2018-19 - Wales

  Lefelau bodlonrwydd yn dal yn uchel ymhlith cwsmeriaid

  Mae cartrefi yng Nghymru yn fwy bodlon â’r gwerth am arian a’r gwasanaethau y maent yn eu cael gan eu cwmni dŵr na chwsmeriaid yn Lloegr, yn ôl adroddiad newydd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.  Mae arolwg blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, Water Matters, yn dangos bod cwmnïau yng Nghymru – Dŵr Cymru a Hafren…

 • House-shaped key in the wood

  Landlordiaid – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r rheoliadau

  Yn ein cyfarfod cyhoeddus diweddar yn Wrecsam, buom yn sôn am ddeddfwriaeth benodol a gyflwynwyd i helpu i leihau dyledion dŵr ymhlith rhai sy’n rhentu yng Nghymru, bedair blynedd yn ôl. Ers 1 Ebrill mae’r ddeddfwriaeth yn berthnasol i rai rhannau newydd o’r Canolbarth a chwsmeriaid sy’n cael eu gwasanaethu gan Hafren Dyfrdwy hefyd. Felly…

 • House-shaped key in the wood

  Landlords – make sure you keep ‘on tap’ of regulations

  At our recent public meeting in Wrexham we talked about specific legislation introduced to help reduce water debt amongst renters in Wales, four years ago. Since the 1 April the legislation also applies to some new parts of mid Wales and customers serviced by Hafren Dyfrdwy. So this is a good time to stop and…