Careers

Senior Customer Caseworker (2 posts)

  • Location: Birmingham or Cardiff
  • Salary: £23,250
  • Contract type: Permanent
  • Hours: 37 Hours

Closing date: 28/05/2020

CCW is the independent voice for water consumers in England and Wales. Since 2005, we have helped thousands of consumers resolve complaints against their water company, while providing free advice and support. All of our work is informed by extensive research, which we use to champion the interests of consumers and influence water companies, governments and regulators.

We’re currently looking for a Senior Customer Caseworker to join our Consumer Relations Team, based in either Birmingham or Cardiff. You will be a customer focused, experienced complaint handler with excellent organisation and communication skills. The ability to speak Welsh is an essential requirement for the role based in Cardiff.

The successful candidate will be able to use their recent, relevant experience of working in an office based complaints environment, investigating complaints and enquiries daily, in order to deliver our mission of securing a safe, reliable service, and a fair deal for water consumers.

The closing date for completed applications is 28 May 2020

Due to the current situation surrounding Coronavirus, interviews are likely to be undertaken remotely using the appropriate technological platforms.

Full details and essential criteria for the role can be found in the Information for Applicants.


CCW yw’r llais annibynnol dros ddefnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr. Ers 2005, rydym wedi helpu miloedd o ddefnyddwyr i ddatrys cwynion yn erbyn eu cwmni dŵr, wrth ddarparu cyngor a chymorth am ddim. Mae’n holl waith yn cael ei lywio gan ymchwil helaeth, a ddefnyddiwn i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dylanwadu ar gwmnïau dŵr, llywodraethau a rheoleiddwyr.

Rydym yn chwilio am Uwch Weithiwr Achos Cwsmeriaid i ymuno â’n Tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid, naill ai yng Nghaerdydd neu Birmingham. Byddwch yn canolbwyntio ar gwsmeriaid a bydd gennych brofiad o ymdrin â chwynion ynghyd â sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanofol ar gyfer y swydd yng Nghaerdydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio eu profiad diweddar perthnasol o weithio mewn swyddfa sy’n ymdrin â chwynion, ymchwilio i gwynion ac ymholiadau’n ddyddiol, er mwyn cyflawni ein cenhadaeth o sicrhau gwasanaeth diogel a dibynadwy, a bargen deg i ddefnyddwyr dŵr.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Mai 2020.

Oherwydd amgylchiadau presennol yn sgil Coronafeirws, mae’n debygol y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal o bell gan ddefnyddio dulliau technolegol addas.

Mae’r manylion llawn a’r meini prawf hanfodol yn ddogfen ‘Gwybodaeth i Ymgeiswyr’.

How to apply

Applications will only be accepted if made using CCW’s own application form. We are unable to accept CVs alone. For more information contact 0121 345 1057/53.

Please submit applications by email to recruitment@ccwater.org.uk.

An application pack in Welsh is available on our website.


Dim ond ceisiadau sy’n defnyddio ffurflen gais CCW fydd yn cael eu derbyn. Ni allwn dderbyn CV ar ei ben ei hun. Am ragor o wybodaeth, 0121 345 1057/53.

E-bostiwch eich cais i recruitment@ccwater.org.uk

Mae pecyn cais yn Gymraeg ar gael ar ein gwefan

Application form

Documents