Corff gwarchod defnyddwyr yn addo helpu mwy o aelwydydd i gael cymorth gan eu cwmni dŵr

Mae cais newydd i chwalu’r rhwystrau i aelwydydd gael y cymorth sydd ei angen arnynt gan eu cwmni dŵr yn ystod Covid-19 ac adegau eraill pan fydd problemau gyda’r cyflenwad wedi’i lansio gan gorff gwarchod defnyddwyr y diwydiant.

Heddiw, mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi cyhoeddi ei Vulnerability Manifesto sy’n nodi cyfres o ymrwymiadau i sicrhau bod mwy o ddefnyddwyr yn cael y cymorth iawn ar yr adeg iawn gan eu cwmni dŵr.

Mae addewidion y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynnwys sicrhau bod o leiaf 60 y cant o ddefnyddwyr yn ymwybodol o wasanaethau blaenoriaeth erbyn 2025 – i fyny o 42 y cant. Mae’r gwasanaethau ychwanegol hyn yn galluogi defnyddwyr mewn amgylchiadau sy’n eu gwneud yn agored i niwed dros dro neu dros y tymor hir i gael cymorth ymarferol wedi’i deilwra i’w hanghenion. Mae hefyd am i 95 y cant o aelwydydd fod yn fodlon â’r cymorth a gânt drwyddynt.

Bydd y corff gwarchod yn rhoi templed llwyddiant i gwmnïau er mwyn helpu i sicrhau bod defnyddwyr yn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt, yn union pan fydd ei hangen arnynt yn ystod digwyddiadau mawr megis problemau gyda’r cyflenwad.

Caiff y maniffesto ei lansio yn erbyn cefndir o ymwybyddiaeth isel ymhlith defnyddwyr o’r cymorth ariannol ac ymarferol sydd ar gael gan gwmnïau dŵr, yn ôl adroddiad blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, Water for All.

Dywedodd Emma Clancy, Prif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr:

“Mae’r argyfwng Covid-19 yn gyfle euraidd i gwmnïau dŵr feithrin perthynas gryfach â’u cwsmeriaid a cael eu hystyried yn ffynhonnell cymorth amhrisiadwy.”

“Nid yw digon o aelwydydd yn ymwybodol o’r cymorth ariannol ac ymarferol y mae ganddynt hawl iddo ond, drwy lansio’r maniffesto, ein nod yw rhoi mwy o frys i ymdrechion cwmnïau i estyn allan a chefnogi eu cymunedau.”

Dywedodd Rachel Fletcher, Prif Weithredwr Ofwat:

“Mae gwella profiad cwsmeriaid dŵr – yn enwedig y rhai sy’n agored i niwed – wrth wraidd yr hyn y mae Ofwat yma i’w wneud. Bydd y pandemig cyfredol yn y wlad hon yn effeithio ar gwsmeriaid mewn gwahanol ffyrdd, felly rydym yn disgwyl i gwmnïau wneud popeth o fewn eu gallu i helpu cwsmeriaid sydd angen cymorth.”

“Byddwn yn parhau i weithio gyda’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr a’r sector i sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu cael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt, yn ogystal ag archwilio beth arall y gallwn ni ei wneud i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â dyled a fforddiadwyedd yn ystod y misoedd i ddod.”

Cafodd bron i 900,000 o aelwydydd incwm isel ostyngiadau yn eu biliau gwerth tua £150 miliwn yn ystod 2019-20 – i fyny 28 y cant o gymharu â’r flwyddyn flaenorol – wrth i gwmnïau dŵr gynorthwyo cwsmeriaid drwy gynlluniau megis tariffau cymdeithasol.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn dal i boeni nad yw’r cymorth ariannol hwn ond yn cyrraedd tua thraean o’r 3 miliwn o aelwydydd sydd wedi dweud wrth y corff gwarchod defnyddwyr nad yw eu biliau dŵr yn fforddiadwy – nifer sy’n debygol o dyfu’n sylweddol wrth i’r difrod economaidd a achosir gan COVID-19 ddod i’r amlwg.

Y mis diwethaf, lansiodd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr adolygiad annibynnol ar ran Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o’r ystod o gymorth ariannol sydd ar gael ar hyn o bryd i gwsmeriaid dŵr sy’n wynebu caledi. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gweithio gyda sefydliadau o bob rhan o’r diwydiant a thu hwnt i nodi cyfleoedd newydd i sicrhau bod aelwydydd yn cael cymorth ystyrlon, pan fydd ei angen arnynt. Cyhoeddir argymhellion yr adolygiad y gwanwyn nesaf.

Gall defnyddwyr sydd angen cymorth ariannol neu fathau eraill o gymorth gan eu cwmni dŵr ddod o hyd i amrywiaeth o ganllawiau cymorth, adnoddau a chyngor yn www.ccwater.org.uk

Categories: News, Wales