Adolygiad yn targedu mwy o gefnogaeth i gwsmeriaid sy’n cael trafferth fforddio biliau dŵr

Mae mwy o gefnogaeth i gwsmeriaid aelwydydd sy’n cael trafferth fforddio eu biliau dŵr wedi dod gam yn nes ar ôl lansio adolygiad pwysig i gynlluniau cymorth presennol.

Heddiw, mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW) wedi galw am dystiolaeth ar ôl i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU gynnal adolygiad annibynnol o’r gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd i ddefnyddwyr dŵr sydd mewn caledi ariannol.

Bydd y corff gwarchod defnyddwyr yn gweithio gyda sefydliadau ledled y diwydiant a thu hwnt i nodi cyfleoedd newydd i sicrhau bod aelwydydd dan amgylchiadau anodd yn ariannol yn cael y cymorth sydd eu hangen arnynt.

Mae’r diwydiant dŵr eisoes wedi cymryd camau mawr tuag at drechu tlodi dŵr dros y degawd diwethaf gyda mwy na 900,000 o aelwydydd yn derbyn cymorth parhaus bellach drwy filiau dŵr is. Mae llawer o aelwydydd eraill yn cael eu cynorthwyo drwy gynlluniau amrywiol fel seibiannau talu hefyd.

Ond nid oes digon o gyllid ar gyfer y cymorth hwn i fynd i’r afael â phroblem mor fawr a bydd yn cael ei ymestyn ymhellach y tu hwnt i’w derfynau wrth i fwy o bobl ddioddef yn ariannol yn sgil COVID-19.

Datblygiad cynlluniau tariff cymdeithasol cwmnïau dŵr yw un o’r prif ffynonellau cymorth sydd ar gael erbyn hyn. Gallant leihau biliau aelwydydd ar incwm isel yn sylweddol ond maent yn dibynnu’n fawr ar barodrwydd cwsmeriaid eraill i dalu amdanynt.

Mae wedi arwain at gwmnïau’n datblygu cynlluniau ledled Cymru a Lloegr a all amrywio’n sylweddol o ran cymhwysedd, gwerth y cymorth a roddir a nifer yr aelwydydd a all helpu ei gilydd o bosibl bob blwyddyn cyn i’r gronfa gael ei gwario i gyd.

Meddai Robert Light, Cadeirydd CCW:

Roedd cymorth ariannol ar gyfer cwsmeriaid dŵr mewn trafferthion mewn perygl o ddiflannu hyd yn oed cyn COVID-19 ond nawr yw’r amser i ni ystyried sut y gallwn sicrhau cymorth hirdymor teg a chynaliadwy.

Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau eraill yn ystod yr adolygiad i ystyried sut y gallwn adeiladu ar y cynnydd sydd wedi’i wneud a gwneud llawer mwy i leihau tlodi dŵr.

Meddai Rebecca Pow, Gweinidog Amgylchedd Llywodraeth y DU:

Rydym yn falch o’r ddeddfwriaeth a gyflwynwyd i gwmnïau dŵr i gynorthwyo aelwydydd gyda’u biliau dŵr. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall rhai defnyddwyr gael trafferth cael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt o hyd.

Yn y cyfnod anodd hwn mae’n rhaid i ni gefnogi’r sector dŵr a sicrhau bod cwsmeriaid, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed, yn derbyn gwasanaethau dŵr dibynadwy.

Felly, rwy’n croesawu’r adolygiad hwn ac yn edrych ymlaen ar argymhellion CCW ar sut y gallwn weithio gyda chwmnïau dŵr i ddarparu cymorth yn effeithiol i’r rhai sydd ei angen.

Meddai Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru:

Wrth i’r pandemig barhau i achosi ansicrwydd economaidd i lawer ledled Cymru, rydym am wneud popeth y gallwn ei wneud i fwrw ymlaen gyda’n hymrwymiad i drechu tlodi, drwy roi blaenoriaeth i anghenion y tlotaf ac amddiffyn y rhai sydd fwyaf tebygol o brofi tlodi neu gael eu hallgáu.

Mae sicrhau fforddiadwyedd dŵr i aelwydydd bregus yn elfen fawr yn y dull hwnnw, ac rwy’n croesawu adolygiad CCW wrth i ni edrych ar sut y gallwn gynorthwyo aelwydydd a allai fod yn cael trafferth talu eu biliau dŵr.

Meddai Christine McGourty, Prif Weithredwr Water UK:

Dyw cwsmeriaid erioed wedi cael cymaint o gymorth, gyda mwy na 900,000 o aelwydydd yn cael cymorth ar hyn o bryd i dalu eu biliau, ac mae disgwyl i hynny godi i 1.5 miliwn.

Gwnaeth y cwmnïau dŵr ymrwymiad gwirfoddol ar y cyd y llynedd i drechu tlodi dŵr yn yr hirdymor. Mae’r adolygiad yn gyfle i’w groesawu i adolygu’r hyn sydd ar waith a sicrhau bod cwsmeriaid yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt, yn enwedig yn y cyfnod economaidd anodd hwn.

Meddai Rachel Fletcher, Prif Weithredwr Ofwat:

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’r CCW ar yr adolygiad pwysig hwn. Mae’r cwmnïau wedi ymateb yn dda i’r pandemig, gyda gwyliau talu a mesurau eraill ar gyfer y rhai sy’n cael trafferth talu. Maent ar y trywydd iawn i ddarparu cymorth tariff cymdeithasol i fwy o gwsmeriaid nag erioed dros y pum mlynedd nesaf.

Ond mae graddfa’r anawsterau y mae cwsmeriaid yn eu hwynebu yn galw am ddull newydd. Mae angen i ni sicrhau bod pob cwsmer yn cael cefnogaeth briodol, ble bynnag maen nhw’n byw. A bod trefniadau yn cael eu rhoi ar waith sy’n gynaliadwy a chadarn hyd yn oed mewn cyfnodau o ddirywiad economaidd.

Mae CCW am glywed barn unigolion a sefydliadau ar yr hyn sydd angen ei newid i wella’r cymorth ar gyfer aelwydydd fel rhan o’i alwad am dystiolaeth, a fydd yn cau ar 15 Rhagfyr 2020. Yna bydd y corff gwarchod yn cyflwyno ei ganfyddiadau a’i argymhellion yng Ngwanwyn 2021.

Bydd CCW yn cynnal digwyddiad lansio ar-lein byw ar ei wefan am 11am ddydd Iau (22 Hydref). Bydd yna siaradwyr gwadd, gan gynnwys Emma Clancy, Prif Weithredwr CCW, Christine McGourt, Prif Swyddog Gweithredol Water UK a Matt Vaughan-Wilson o’r Ymddiriedolaeth Cynghori Ariannol.

Categories: Cymraeg, News, Press Releases