Y CMA yn cyhoeddi ei Ganfyddiadau Cychwynnol wrth adolygu rheolaethau ar bris dŵr

Y bore yma, cyhoeddodd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) ei Ganfyddiadau Cychwynnol yn dilyn apelau gan bedwar cwmni dŵr yn erbyn penderfyniadau terfynol Ofwat ar reoli prisiau ar gyfer 2020-25.

Mae penderfyniadau Ofwat yn nodi’r cyfanswm y gall cwmnïau dŵr ei godi ar eu cwsmeriaid yn y cyfnod hwnnw, yn ogystal â’r gwasanaethau a’r buddsoddiadau y gall cwsmeriaid eu disgwyl am eu harian. Apeliodd pedwar cwmni – Anglian Water, Bristol Water, Northumbrian Water a Yorkshire Water – i’r CMA ailedrych ar benderfyniadau terfynol Ofwat, a chyhoeddwyd y canfyddiadau cychwynnol hyn heddiw.

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad hwn, dywedodd Emma Clancy, Prif Swyddog Gweithredol CCW:

“Er y bydd cwsmeriaid yn croesawu’r buddsoddiad ychwanegol i ddiogelu dibynadwyedd gwasanaethau yn y dyfodol, byddai unrhyw gynnydd mewn biliau – waeth pa mor fach – yn ergyd i aelwydydd sydd eisoes yn gorfod delio ag effaith ariannol y coronafeirws. Mae angen i gwmnïau fod yn glir ynghylch yr hyn y mae cwsmeriaid yn ei gael am yr arian hwn, tra’n cynyddu’r cymorth sydd ar gael i’r rheini a allai ei chael hi’n anodd fforddio’r cynnydd sydd mewn golwg. Hefyd, mae angen i’r diwydiant gydweithio i roi terfyn ar y loteri cod post sy’n effeithio ar yr ystod o gymorth sydd ar gael i gwsmeriaid mewn gwahanol ranbarthau. Byddwn yn ymateb i ganfyddiadau cychwynnol y CMA a byddwn yn disgwyl i farn cwsmeriaid gael ei chlywed a’i hystyried.”

Bydd CCW yn mynd ati i edrych ar lo mân y cyhoeddiad hwn ac yn ymateb i ymgynghoriad y CMA, gan sicrhau bod llais y cwsmer yn cael ei gynrychioli ym mhob rhan o’r broses.

Categories: Cymraeg, News