Annog cwmnïau dŵr yng Nghymru i gyflymu’r ymateb i’r newid yn yr hinsawdd

  • Cynyddodd defnydd pobl o ddŵr yng Nghymru yn 2019-20 i’w lefel uchaf mewn pum mlynedd.
  • Yn 2019-20 gostyngodd lefelau dŵr yn gollwng yng Nghymru o 3%, ond maen nhw’n parhau’n uchel yn yr ardal a wasanaethir gan y cwmni dŵr lleiaf yng Nghymru (Hafren Dyfrdwy).
  • Dioddefodd cwsmeriaid yng Nghymru doriad yn eu cyflenwad dŵr am gyfartaledd o 14 munud 52 eiliad, sy’n uwch na chyfartaledd y diwydiant.
  • Mwy o gwsmeriaid yng Nghymru yn pryderu am liw eu dŵr tap.

Rhaid i gwmnïau dŵr yng Nghymru a Lloegr barhau i gyflymu’r broses o fynd i’r afael ag effaith newid yn yr hinsawdd ar gyflenwadau dŵr, yn ôl CCW, y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Mae Water, Water, Everywhere? (pdf), adroddiad blynyddol y grŵp defnyddwyr, yn dangos bod y diwydiant wedi gwneud cynnydd cadarnhaol o ran trwsio dŵr sy’n gollwng, ond bod yn rhaid cyflymu’r ymdrechion hyn i fodloni’r pwysau uniongyrchol a hirdymor ar ein rhwydweithiau dŵr.

Dywedodd Lia Moutselou, Uwch Reolwr Polisi CCW:

“Mae digwyddiadau tywydd eithafol diweddar – fel y llifogydd a brofwyd yn ardal Dŵr Cymru yn gynharach eleni – yn tynnu sylw at rai o’r heriau posibl sydd o’n blaenau wrth i’n hinsawdd barhau i newid. Er i Dŵr Cymru ymateb yn gadarnhaol i’r digwyddiad hwn, ac mae’r diwydiant ehangach wedi ymdopi’n dda â’r galw cynyddol am ddŵr drwy gydol y pandemig COVID-19 a’r haf cynnes, rydym ni yn CCW wedi cefnogi galwadau i gwmnïau weithredu ‘ymhellach ac yn gyflymach’ i gynnal cynnydd cadarnhaol fel rhan o adferiad economaidd gwyrdd y genedl.”

Bydd hynny’n ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau dŵr gynyddu buddsoddiad hirdymor a hyfforddiant staff yn ogystal â defnyddio arloesedd i nodi’r pwyntiau gwan yn eu rhwydweithiau a rhoi mesurau priodol ar waith i baratoi ar gyfer digwyddiadau tywydd mwy eithafol. Gallai cyflymu’r ymdrechion hyn atal defnyddwyr rhag dioddef toriad yn eu cyflenwad dŵr, a effeithiodd ar ddefnyddwyr yng Nghymru am gyfnodau hwy na defnyddwyr yn Lloegr y llynedd.

Llifogydd carthffosydd – naill ai y tu mewn neu’r tu allan i’r cartref – yw un o’r methiannau mwyaf dinistriol mewn gwasanaethau, boed hynny oherwydd glaw trwm, llifogydd ehangach neu garthffosydd wedi’u blocio. Y llynedd, cynyddodd achosion o lifogydd carthffosydd mewnol ac allanol o 29 a 10% yn y drefn honno, gyda’r rhan fwyaf o gwmnïau gwastraff yn adrodd am gynnydd. Mae cwsmeriaid sy’n cysylltu â CCW i ofyn am gymorth gyda chwynion am lifogydd carthffosydd wedi nodi bod y profiad wedi golygu nad oeddent yn gallu cael mynediad at gyfleusterau sylfaenol am sawl awr, gydag amser ychwanegol yn cael ei gymryd i ddiheintio a glanhau’r difrod a achoswyd. Mae’r twf yn nifer y defnyddwyr sy’n wynebu hyn yn 2019-20 yn annerbyniol, yn ôl CCW.

Er i gyflenwyr dŵr yng Nghymru wneud cynnydd cadarnhaol o ran datrys gollyngiadau yn ystod 2019-20, mae tueddiadau tymor hwy yn dangos nad yw’r gwelliannau hyn yn digwydd yn ddigon cyflym, yn enwedig yn ardal Hafren Dyfrdwy, lle mae gollyngiadau ymhlith yr uchaf yn y diwydiant. Mae cyflymu gwelliannau yn bwysig, o ran bodloni pwysau uniongyrchol a hirdymor ar ein rhwydweithiau dŵr ond hefyd o ran cymell defnyddwyr i wneud eu rhan i arbed dŵr gartref. Mae’r defnydd o ddŵr yng Nghymru wedi cynyddu dros y pum mlynedd diwethaf, gyda defnyddwyr yn parhau i ddefnyddio mwy o ddŵr ar gyfartaledd nag yn Lloegr. Gwelodd Dŵr Cymru lefel uwch o ddefnydd dŵr y pen y dydd yn 2019-20 nag unrhyw gwmni arall.

Dros y degawd diwethaf, mae cyfran fwy o ddefnyddwyr dŵr yng Nghymru wedi cysylltu â’u cwmni dŵr i roi gwybod am broblemau gyda lliw eu dŵr tap na defnyddwyr yn Lloegr. Mae problemau gyda lliw dŵr tap yn aml yn gysylltiedig â thoriadau i’r cyflenwad dŵr a dŵr yn gollwng, a dylai cwmnïau gyflymu eu cynnydd wrth fynd i’r afael â’r materion hyn er budd defnyddwyr.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad â’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ffoniwch dîm y cyfryngau ar 0121 345 1005.

Categories: Cymraeg, News, Press Releases, Wales