CCW yn penodi Emma Clancy fel Prif Weithredwr newydd

Emma Clancy, Chief Executive, CCW
Emma Clancy, Chief Executive, CCW

Mae CCW wedi penodi Emma Clancy yn Brif Weithredwr newydd i arwain ei ymdrechion i greu sector dŵr tecach a chryfach i ddefnyddwyr.

Bydd Emma yn dechrau ar ei swydd gyda’r grŵp defnyddwyr dŵr ar 1 Gorffennaf ar ôl gweithio i’r gweithgynhyrchwr cynhyrchion adeiladu byd-eang, BMI, lle’r oedd yn Gyfarwyddwr Gofal.

Mae ganddi brofiad helaeth ym meysydd diogelu defnyddwyr, polisi cyhoeddus a rheoleiddio yn ystod gyrfa sy’n cwmpasu sectorau fel adeiladu, bancio, manwerthu a sefydliadau nid-er-elw.

Bydd Emma’n olynu Tony Smith a fu’n arwain CCW dros y 15 mlynedd diwethaf gan helpu’r corff i wyrdroi perfformiad gwael y diwydiant ym maes cwynion cwsmeriaid a chryfhau dylanwad defnyddwyr dros benderfyniadau rheoleiddio allweddol, yn cynnwys pennu prisiau.

Meddai Robert Light, Cadeirydd CCW:

“Mae Emma’n meddu ar yr holl briodweddau yr oeddem yn chwilio amdanynt ac mae ganddi hanes cryf o arwain a phrofiad helaeth ym meysydd defnyddwyr a pholisi cyhoeddus. Rwy’n hyderus y bydd yn ein helpu ni i gyflawni ein hagenda flaengar i sicrhau bod cwmnïau dŵr yn darparu gwasanaethau heb eu hail am bris teg i ddefnyddwyr.”

Meddai Emma:

“Mae’n fraint aruthrol cael arwain CCW drwy gyfnod heriol ond cyffrous i’r diwydiant dŵr wrth iddo ddatblygu gwasanaethau cryfach y gall cenedlaethau heddiw ac yfory ddibynnu arnynt.”

“Mae CCW wedi sefydlu ei hun fel eiriolwr grymus sy’n cael ei barchu gan ddefnyddwyr dŵr ac rwyf am adeiladu ar y sylfeini cryf hynny a chael defnyddwyr i gymryd mwy o ran gyda chyfleustod y gallwn ni i gyd weithiau ei gymryd yn ganiataol.”

Mae diddordeb Emma mewn materion defnyddwyr yn deillio o’i swydd gynnar gyda Which? a arweiniodd at swyddi eraill ym maes defnyddwyr, yn cynnwys dau dymor fel cyfarwyddwr anweithredol TrustMark – cynllun ansawdd ar gyfer crefftwyr wedi’i ardystio gan y Llywodraeth.

Cyn gweithio i BMI roedd hi’n Brif Swyddog Gweithredol Certsure LLP – y prif gorff rheoleiddio yn y sector contractio trydanol ac ynni sy’n canolbwyntio ar godi safonau. Arweiniad a meddwl arloesol Emma fu’n gyfrifol am foderneiddio’r gyd-fenter nid-er-elw – gan ei symud dros 20 lle yn rhestr The Times o’r 100 Cwmni Gorau i Weithio Iddynt yn 2018.

Mae Emma’n Gadeirydd ar y Pwyllgor Cynghori ar Reoliadau Adeiladu (BRAC) ac wedi bod yn aelod o’r pwyllgor am dros naw mlynedd. Mae’n arwain nifer o bwyllgorau sy’n darparu cyngor i’r Llywodraeth, ac yn helpu i ddatblygu fframwaith rheoleiddio’r dyfodol ar gyfer adeiladau gan fynd i’r afael â materion cynaliadwyedd a diogelwch.

Categories: Press Releases, Regions, Wales