Annog aelwydydd sy’n dioddef yn sgil y firws i ofyn am gymorth eu cwmni dŵr

Mae aelwydydd sy’n dioddef yn ariannol yn sgil yr argyfwng coronafeirws yn cael eu hannog i ofyn am gymorth gan eu cwmni dŵr.

Yn ôl CCW – y corff sy’n rhoi llais i ddefnyddwyr dŵr – gallai cwsmeriaid ddefnyddio cynlluniau sydd eisoes ar gael, er enghraifft seibiannau talu, WaterSure a thariffau cymdeithasol a allai leihau bil cwsmeriaid sydd ar incwm isel yn sylweddol.

Mae’r grŵp defnyddwyr yn gweithio’n agos gyda chwmnïau dŵr ar draws Cymru a Lloegr wrth iddyn nhw ystyried beth arall y gallan nhw ei wneud i gynyddu eu cymorth i aelwydydd sydd wedi eu cael eu hunain yn sydyn mewn amgylchiadau anodd oherwydd yr argyfwng iechyd sydd ar droed.

Meddai Andy White, Uwch Reolwr Polisi CCW: “Gall cwmnïau dŵr chwarae rhan fawr o ran helpu i gefnogi eu cwsmeriaid trwy gydol y newidiadau eithriadol hyn, a byddwn yn disgwyl iddyn nhw ddefnyddio pob dull posib sydd ar gael.”

“Rydym ni i gyd yn gorfod addasu ein bywydau ond bydd yr effaith ar bob aelwyd yn amrywio’n fawr a dyna pam mae’n rhaid i gwmnïau dŵr fod yn hyblyg. Gall hyn olygu y bydd angen rhoi seibiant talu i rai, neu ostwng y tariff, neu efallai y bydd angen newid y modd maen nhw’n talu’r bil os ydyn nhw fel rheol yn mynd allan i wneud hynny’n bersonol a’u bod bellach angen hunanynysu.”

Dylai aelwydydd incwm isel wirio i weld a ydyn nhw’n gymwys ar gyfer tariff cymdeithasol eu cwmni dŵr. Gall y cynlluniau hyn ddod â’r bil i lawr gymaint â 90% i gwsmeriaid sy’n brin o arian. Mae gan CCW ganllawiau ar eu gwefan yma

Yn ogystal â chynlluniau talu hyblyg neu seibiant talu, gall rhai cwsmeriaid sydd â mesurydd dŵr fod yn gymwys ar gyfer WaterSure hefyd os ydyn nhw’n derbyn budd-daliadau cysylltiedig ag incwm. Mae’r cynllun yn rhoi terfyn uchaf ar fil cwsmeriaid sy’n gorfod defnyddio llawer o ddŵr oherwydd bod ganddyn nhw gyflwr meddygol neu fod llawer o bobl yn byw ar yr aelwyd.

Ar wefan CCW fe welwch ddyfais ar gyfer Cyfrifo Budd-daliadau a Chwilio am Grantiau. Gall hwn helpu aelwydydd i weld a ydyn nhw’n gymwys i dderbyn nifer o fudd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd neu grant o gronfa o dros 3,000 o elusennau.

Gall cwmnïau dŵr hefyd roi cefnogaeth bellach i gwsmeriaid sy’n eu cael eu hunain mewn sefyllfa fwy bregus yn sydyn yn sgil yr argyfwng coronafeirws. Gall y gwasanaethau blaenoriaeth hyn gynnwys darparu dŵr potel ar garreg y drws i bobl sy’n cael problemau gyda’u cyflenwad dŵr.

Mae rhagor o wybodaeth am gymorth ariannol gyda biliau a gwasanaethau blaenoriaeth ar ein gwefan www.ccwater.org.uk

Os hoffech sylwadau pellach cysylltwch â’r tîm cyfryngau trwy ffonio 0121 345 1005.

Categories: Regions, Wales