CCW yn benderfynol o roi diwedd ar rwystredigaeth defnyddwyr dŵr

Gallai mynd i’r afael ag achosion cwynion am filiau a dyledion helpu i weddnewid safbwyntiau defnyddwyr ar y diwydiant dŵr, yn ôl adroddiad newydd.

Mae CCW – y corff sy’n rhoi llais i ddefnyddwyr dŵr – yn lansio ymgyrch newydd i helpu’r diwydiant i fynd i’r afael â chwynion am filiau, sy’n parhau i achosi rhwystredigaeth enfawr i filoedd o aelwydydd ledled Cymru a Lloegr.

Mae Getting the measure of billing and debt complaints yn nodi rhai o’r camau syml y gall y diwydiant eu cymryd i leihau anghydfodau dros filiau ac adfer dyledion, sy’n cyfrif am oddeutu hanner y cwynion a wneir i gwmnïau dŵr. Mae hefyd yn tynnu sylw at enghreifftiau o arferion da a drwg, gan gynnwys astudiaethau achos rydym ni wedi helpu i’w datrys.

Mae meithrin perthynas fwy cadarn â chwsmeriaid, darllen mesuryddion yn amlach a chael gwell dealltwriaeth o amgylchiadau unigol pob talwr biliau yn ddim ond rhai o’r argymhellion a nodir yn yr adroddiad.

Gobeithio y bydd y canfyddiadau yn ysgogi cwmnïau i ddatblygu syniadau a chytuno ar y camau i’w cymryd cyn i ni gynnal gweithdy cwynion am filiau ar gyfer y diwydiant cyfan y mis nesaf. Bydd y digwyddiad yn rhoi hwb i ymgyrch gan y grŵp defnyddwyr i leihau nifer y cwynion am filiau.

Mae CCW yn dweud y gallai mynd i’r afael â phryderon defnyddwyr ynghylch y mater hwn fod yn allweddol i newid canfyddiadau cwsmeriaid am degwch a gwerth am arian. Ar hyn o bryd, dim ond chwech o bob deg aelwyd sy’n meddwl eu bod yn cael bargen dda gan eu cwmni dŵr1.

Meddai Carl Pegg, Pennaeth Cysylltiadau Defnyddwyr CCW: “Mae’r diwydiant wedi cymryd camau mawr o ran lleihau cwynion dros y degawd diwethaf, ond mae anghydfodau am filiau a dyledion yn parhau i achosi pryder a rhwystredigaeth i lawer o gwsmeriaid.”

“Mae’n hollbwysig ein bod yn cael trefn ar yr hanfodion o ran biliau, ond mae hefyd angen i gwmnïau fuddsoddi mwy o amser ac adnoddau i ddod i adnabod a deall eu cwsmeriaid a’r heriau unigol y maent yn eu hwynebu.”

Mae CCW wedi gwneud cyfraniad hollbwysig at helpu’r diwydiant dŵr i leihau cwynion o tua 70 y cant ers iddynt gyrraedd uchafbwynt yn 2007-08. Fodd bynnag, yn ystod y pedair blynedd diwethaf mae’r grŵp wedi gweld cynnydd sefydlog yn nifer yr aelwydydd gyda mesurydd sydd sy’n dadlau am gywirdeb eu biliau neu faint o ddŵr maent wedi’i ddefnyddio.

Dadlau dros atebolrwydd am filiau mesuryddion yw’r achos cwynion mwyaf i CCW, ond mae’r grŵp defnyddwyr yn credu y gellir osgoi llawer o’r gwrthdaro hwn pe bai cwmnïau dŵr yn cymryd y camau rhagweithiol cywir.

Mae’r mesurau hyn yn cynnwys trafod cynnydd annisgwyl mewn defnydd gyda chwsmer cyn anfon bil terfynol iddynt, a chynnig eu helpu i reoli eu defnydd o ddŵr neu roi cynllun taliadau ar waith. Dylai cwmnïau hefyd ystyried darllen mesuryddion yn amlach i nodi problemau posibl yn gynt.

Dros y degawd diwethaf mae adfer dyledion wedi ymddangos yn gyson ymysg y tri phrif reswm bod cwsmeriaid yn cael eu gorfodi i droi at CCW i gael cymorth gyda chwyn. Mae cwmnïau yn rhy aml yn colli cyfle i helpu cwsmer sydd mewn anhawster drwy ddechrau’r broses adfer dyledion heb ddeall amgylchiadau’r unigolyn yn iawn.

Mae’r adroddiad yn argymell bod cwmnïau yn rhoi cynnig ar wahanol ddulliau o gysylltu i roi cyfle i aelwydydd sydd mewn dyledion, yn hytrach nag anfon negeseuon testun neu lythyrau atgoffa drwy’r amser. Dylent hefyd fanteisio ar y cyfle i atgoffa cwsmeriaid nad oes ganddynt lawer o arian o fanteision posibl newid i fesurydd yn hytrach na chael biliau lle na ddefnyddir mesuryddion.

Byddai gwell cyfathrebu hefyd yn helpu cwmnïau i nodi cwsmeriaid sydd mewn perygl o gael anhawster talu a sicrhau bod y cyflenwyr yn ffynhonnell gymorth yn ystod eu trafferthion ariannol.

NODIADAU I OLYGYDDION

1 Mae safbwyntiau cwsmeriaid ar werth am arian a thegwch biliau dŵr yn cael ei fonitro yn adroddiad Materion Dŵr blynyddol CCW.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch dîm y cyfryngau ar 0121 345 1005.

Categories: Regions, Wales