Annog cwsmeriaid yng Nghymru i ddod o hyd i ffyrdd o arbed

Yr wythnos diwethaf cyhoeddwyd bod cost gyfartalog biliau dŵr yng Nghymru yn debygol o godi o fis Ebrill. Gydag 1 o bob 8 cwsmer eisoes yn dweud nad ydynt yn gallu fforddio eu biliau dŵr, bydd hyn yn sicr o gael effaith ar bobl sydd eisoes yn teimlo’r wasgfa. Gan gadw hyn mewn cof, mae Lia Moutselou, Uwch Reolwr Polisi y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, yn edrych ar ffyrdd syml y gallai cwsmeriaid yng Nghymru wneud arbedion a rhoi hwb incwm i’w hunain.

Cymorth ar gael i gwsmeriaid yng Nghymru
Os ydych chi’n cael anhawster talu eich bil dŵr, peidiwch â’i anwybyddu, cysylltwch â’ch cwmni dŵr am gyngor. Mae Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy yn cynnig cymorth amrywiol:
HelpU (Dŵr Cymru) – Tariff yw HelpU sy’n cyfyngu’r tâl dŵr a charthffosiaeth blynyddol ar gyfer aelwydydd incwm isel sy’n derbyn budd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd.
Mae WaterSure Cymru yn cyfyngu biliau cwsmeriaid sy’n derbyn budd-daliadau ac sydd â mesurydd dŵr os ydynt yn defnyddio llawer o ddŵr yn sgil cyflwr meddygol neu am fod ganddynt deulu mawr.
Cynllun yw’r Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid sydd ar gael i gwsmeriaid Dŵr Cymru sydd mewn caledi ariannol difrifol. Os yw’r cwsmer yn talu ei daliadau presennol am 12 mis, bydd unrhyw ddyled sydd ar ôl yn cael ei diddymu.
Cynllun talu ar gyfer cwsmeriaid Dŵr Cymru mewn dyled yw Dŵr Uniongyrchol y gellir ei ddefnyddio i helpu i dalu taliadau dŵr allan o fudd-dal yr hawlydd; opsiwn amgen i ddebyd uniongyrchol/cerdyn talu. Bydd cwsmeriaid sy’n talu yn y ffordd hon yn derbyn gostyngiad o £25 ar eu biliau bob blwyddyn.
Here2help (Hafren Dyfrdwy) – Efallai y byddwch yn gymwys am ostyngiad bil os ydych chi ar incwm isel. Does dim rhaid i chi fod yn derbyn budd-daliadau neu fod ag ôl-ddyledion.

Eiddo rhent
– Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi Rheoliadau Meddianwyr nad ydynt yn Berchnogion ar waith fel ffordd o fynd i’r afael â lefelau uchel o ddyledion dŵr uchel anghymesur ymysg rhentwyr. Mae’r ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid sicrhau bod eu cwmni dŵr yn cael ei hysbysu o unrhyw newidiadau mewn tenantiaeth o fewn 21 diwrnod. Os na wneir hynny, gall landlordiaid fod yn atebol ar y cyd ac yn unigol am daliadau dŵr a charthffosiaeth.
– Os ydych chi’n denant, rydych chi’n fwy tebygol o fod yn gyfrifol am dalu’r bil dŵr. Gofalwch eich bod yn cadw i fyny gyda’ch taliadau gan y byddwch yn gyfrifol am unrhyw ddyled a gronnir os ydych chi’n gadael yr eiddo. Os ydych chi’n cael anhawster, siaradwch â’ch darparwr cyn gynted â phosibl am gymorth a chefnogaeth.

Allech chi arbed arian ar fesurydd?
– I lawer o aelwydydd, un o’r ffyrdd hawsaf o arbed fyddai newid i fesurydd dŵr. Bydd eich cwmni dŵr yn gosod un am ddim ac – fel arfer – yn rhoi hyd at ddwy flynedd i chi benderfynu beth sy’n iawn ar eich cyfer chi. Rhowch gynnig ar y Gyfrifiannell Mesur Dŵr cyn penderfynu.
– Gall ein Cyfrifiannell Budd-daliadau a’r Adnodd Chwilio am Grantiau eich helpu i nodi a ydych chi’n derbyn pob cymorth ariannol ychwanegol sydd ar gael. Mae’r gyfrifiannell yn eich helpu i nodi a oes gennych hawl i ystod eang o fudd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd, ac mae’r adnodd chwilio am grantiau yn chwilio drwy fwy na 3,000 o gronfeydd elusennol i weld a allech fod yn gymwys am gymorth.
– I’r rhai sydd angen cymorth ychwanegol, bwrwch olwg ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth sy’n cynnig mynediad at gymorth ychwanegol am ddim.

Categories: Cymraeg