Gallai newid i fesurydd helpu i lastwreiddio effaith biliau dŵr sy’n codi

  •  Mae disgwyl i filiau dŵr a charthffosiaeth cyffredin cwsmeriaid Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy godi o fis Ebrill ymlaen – ond bydd y newidiadau’n amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau pobl.
  •  Daw’r newidiadau ar ddechrau pecyn 5 mlynedd newydd o brisiau a buddsoddi.
  • Gallai newid i fesurydd dŵr arbed dros £100 y flwyddyn i rai aelwydydd yng Nghymru.
  • Mae 1 o bob 8 cwsmer yng Nghymru yn ei chael hi’n anodd talu eu bil, ond gallai llawer ohonynt fod yn gymwys i gael cymorth ariannol.

Gallai newid i fesurydd dŵr helpu miloedd o aelwydydd yng Nghymru i osgoi biliau dŵr sy’n codi fis Ebrill eleni, a gallai leihau’r pwysau ar gwsmeriaid sy’n brin o arian.

Dyna mae CCW – y corff sy’n rhoi llais i ddefnyddwyr dŵr – yn ei ddweud wrth annog pobl i achub y blaen ar gynnydd mewn taliadau am ddŵr a charthffosiaeth o 1 Ebrill ymlaen.

Cafodd y newidiadau eu cadarnhau gan Water UK heddiw (ddydd Iau), a bydd bil dŵr a charthffosiaeth cyffredin cwsmeriaid Dŵr Cymru yn codi ychydig dros 1 y cant i £451. Bydd aelwydydd sy’n cael eu cyflenwad gan Hafren Dyfrdwy hefyd yn gweld eu bil cyfun cyffredin yn codi tua’r un faint i oddeutu £300.

Bydd biliau yn amrywio’n sylweddol ar draws y wlad a bydd yr hyn y bydd cwsmeriaid unigol yn ei dalu yn wahanol iawn, yn dibynnu ar eu cyflenwr a’u hamgylchiadau. Yn benodol, mae rhai o gwsmeriaid Hafren yn debygol o weld cynnydd sy’n uwch o lawer na’r cyffredin.

Bydd unrhyw gynnydd yn arwain at fwy o bwysau ar yr 1 o bob 8 cwsmer yng Nghymru sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau dŵr yn barod.

Mae CCW yn annog aelwydydd nad oes ganddynt fesurydd i ystyried treialu mesurydd dŵr er mwyn gweld a allai hynny arbed arian iddynt. Gallai pobl sydd ag incwm isel fod yn gymwys hefyd i gael cymorth ariannol trwy gynllun tariff cymdeithasol eu cwmni dŵr.

Meddai Rhodri Williams, Cadeirydd Cymru CCW: “Yn aml, dŵr yw’r cyfleustod sy’n cael ei anghofio wrth feddwl am arbed arian, ond rydym yn gwybod bod yna filoedd o aelwydydd a allai elwa o hyd o newid i fesurydd.”

“Os yw eich incwm yn isel, nawr yw’r amser i weithredu a gofyn i’ch cwmni dŵr a allech fod yn gymwys i gael ei dariff cymdeithasol neu gael mathau eraill o gymorth a all arbed arian i chi ar eich biliau.”

Yn aml, newid i fesurydd yw’r ffordd symlaf o arbed arian ac mae rhai cwsmeriaid yn gweld eu bod yn gallu arbed dros £100 y flwyddyn ar eu biliau dŵr. Fel rheol, bydd cwmnïau’n rhoi hyd at 2 flynedd i gwsmeriaid dreialu mesurydd a chaniatáu iddynt newid yn ôl wedyn os ydynt ar eu colled neu’n anfodlon.

Mae gan CCW adnodd cyfrifo ar-lein poblogaidd y gall pobl ei ddefnyddio’n sydyn i weld a allent fod ar eu hennill, cyn penderfynu mynd amdani. Nid pawb fydd yn arbed arian, ond cwsmeriaid sydd â mwy o ystafelloedd gwely nag o bobl yn byw yn eu heiddo sydd fwyaf tebygol o elwa.

Gall cwsmeriaid hefyd fanteisio ar bethau y mae eu cwmni dŵr yn eu cynnig yn rhad ac am ddim i’w helpu i arbed arian – yn ogystal â dŵr – os yw eu biliau eisoes yn cael eu cyfrifo â mesurydd.

Dylai aelwydydd sydd ag incwm isel edrych hefyd i weld a ydynt yn gymwys i gael tariff cymdeithasol HelpU Dŵr Cymru neu i fod ar gynllun Here2Help Hafren. Gall y ddau gynllun ostwng biliau cwsmeriaid yn sylweddol, ac mae mathau eraill o gymorth ar gael hefyd i bobl sy’n ei chael hi’n anodd talu neu sydd mewn dyled.

Gallwch gael gwybod mwy trwy gysylltu â’ch cwmni dŵr neu fynd i wefan CCW – www.ccwater.org.uk

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu drefnu cyfweliad â Chadeirydd Cymru, Rhodri Williams, ffoniwch y tîm cyfryngau ar 0121 345 1005.

Categories: Regions, Wales