Mae 100,000 a mwy o aelwydydd yng Nghymru yn cael cymorth parhaus gyda biliau dŵr

Mae dros 100,000 o aelwydydd yng Nghymru bellach yn cael cymorth parhaus gyda’u biliau dŵr ond gallai llawer o gwsmeriaid eraill sicrhau rhagor o arbedion er mwyn rhoi hwb i’w cyllid yn ystod y pandemig.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, CCW, yn annog cwsmeriaid sydd mewn dyfroedd dyfnion i elwa ar y cymorth sydd ar gael gan eu cwmni dŵr gyda chynlluniau tariff cymdeithasol, seibiannau talu neu newid i fesurydd, ymhlith rhai o’r opsiynau sydd ar gael.

Daw cyngor corff y defnyddwyr yr un pryd â chadarnhad y bydd cyflenwr mwya’r genedl, Dŵr Cymru, yn gostwng y bil dŵr a charthffosiaeth cyfartalog tua £11 o fis Ebrill 2021. Bydd yr hyn mae cwsmeriaid yn ei dalu yn y pen draw yn amrywio’n sylweddol yn dibynnu ar lle maen nhw’n byw a’u hamgylchiadau unigol.

Gallai hyd yn oed y cynnydd lleiaf fod yn heriol i bobl sydd eisoes ar drothwy argyfwng oherwydd Covid-19, ac sy’n wynebu’r posibilrwydd o filiau uwch eraill yn y cartref ar drothwy’r flwyddyn ariannol newydd.

Dywedodd Phil Marshall, Dirprwy Brif Weithredwr CCW:

“Tra bod y ffaith y bydd biliau dŵr cyfartalog yn gostwng i’r rhan fwyaf o aelwydydd yng Nghymru yn newyddion da, bydd rhai pobl yn gweld cynnydd ar adeg pan maen nhw eisoes mewn twll ariannol.”

“Yn aml, caiff dŵr ei anwybyddu wrth feddwl am arbed arian ond gallai treialu mesurydd dŵr neu weld a ydych chi’n gymwys am dariff cymdeithasol eich cwmni dŵr os ydych chi ar incwm isel, docio cannoedd o bunnoedd oddi ar eich bil blynyddol.”

Dylai aelwydydd incwm isel wirio i weld a ydyn nhw’n gymwys i gael tariffau cymdeithasol Dŵr Cymru neu Hafren Dyfrdwy. Gallai’r rhain leihau biliau cwsmeriaid sy’n gymwys am help yn sylweddol, ac mae gan CCW ganllawiau i’r tariffau ar ei wefan. Gall cynllun arall – WaterSure Cymru – hefyd gapio biliau cwsmeriaid â mesuryddion sy’n derbyn budd-daliadau seiliedig ar incwm ac sy’n defnyddio cryn dipyn o ddŵr oherwydd eu hamgylchiadau unigol.

Efallai y bydd cwsmeriaid sydd angen rhywfaint o lonydd gyda’u biliau am ystyried gofyn i’w cyflenwr am seibiant talu – yn enwedig os ydyn nhw wedi colli incwm yn ystod y pandemig.

Ar gyfer aelwydydd llai – hyd yn oed y rhai sy’n gorfod treulio mwy o amser gartref yn ystod y cyfyngiadau clo – un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o leihau eu bil yw newid i fesurydd dŵr. Fel arfer, bydd cwmnïau dŵr yng Nghymru yn rhoi dwy flynedd i gwsmeriaid dreialu’r buddion a dychwelyd i daliadau heb fesurydd os nad ydyn nhw’n gwbl fodlon.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae dros 220,000 o bobl ledled Cymru a Lloegr wedi defnyddio cyfrifiannell mesuryddion dŵr di-dâl CCW i weld a fyddent yn arbed arian drwy newid – gan arbed cyfanswm o £14 miliwn. Y gostyngiad cyfartalog i fil cwsmeriaid a welodd eu bod yn gallu arbed arian oedd £230.

Categories: Regions, Wales