Peidiwch â thalu’n ddrud am fwydo’r mynydd o fraster y Nadolig hwn

Gall arllwys braster twrci a bwydydd eraill i lawr y plwg fod yn gostus iawn i aelwydydd y Nadolig hwn.

Yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr mae un o bob pump ohonom yn parhau i gyfaddef ein bod yn arllwys braster, olew a saim coginio i lawr y plwg o hyd – sy’n golygu ein bod yn fwy tebygol o gael rhwystr yn y draen neu’r carthffos.2 Mae pobl rhwng 18 a 34 oed yn fwy tebygol o gael problemau gyda’r sinc wrth iddyn nhw waredu eu gwastraff i lawr y beipen.

Gall gostio £200 a mwy i gael contractwr i lanhau’r draen ond dyw hynny’n ddim byd o gymharu â’r diflastod a’r difrod y mae llifogydd carthffos yn eu hachosi pan fydd peipen yn llenwi â braster yn dilyn y gwledda Nadoligaidd.

Mae’r grŵp defnyddwyr yn annog pobl i ddisgwyl i’r sylweddau braster hyn oeri cyn eu crafu’n syth i mewn i’r bin gwastraff er mwyn lleihau’r risg o rwystr yn y sinc yn rhoi stop ar unrhyw ddathliadau. Efallai y bydd aelwydydd am ystyried defnyddio hen gynhwysydd fel twb menyn neu jar jam i gasglu braster cyn ei waredu.

Gwyliwch beth ddigwyddodd i drigolion ar ôl iddynt fwydo’r mynydd o fraster oedd yn llechu o dan eu traed.

Meddai Steve Grebby, Rheolwr Polisi y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae llawer ohonon ni wrth ein boddau â rhost Nadolig ond dyw ein draeniau a’n carthffosydd ddim mor hoff ohonyn nhw – dyna pam mae hi mor bwysig peidio â gadael i wastraff bwyd droi’n fynydd o fraster.”

“Dylid gadael braster a saim i oeri ac yna ei grafu’n syth i mewn i’r bin gwastraff. Efallai y bydd yn golygu ychydig mwy o ymdrech ac amser ond bydd yn arbed llawer iawn o ddiflastod ac arian wrth orfod clirio draen neu wynebu’r difrod y mae llifogydd carthffos yn ei achosi.”

Mae cwmnïau dŵr yn gwario tua £100 miliwn o arian cwsmeriaid bob blwyddyn ar glirio carthffosydd sydd wedi blocio. Mae mwy na hanner y rhwystrau hyn yn cael eu hachosi gan fraster, olew, saim ac eitemau eraill sydd ddim i fod i lenwi ein carthffosydd fel wet wipes ac eitemau ar gyfer mislif.

Mae tua 6,500 o gartrefi a gweithleoedd yn wynebu llifogydd carthffos o ganlyniad i rwystrau sy’n cael eu hachosi gan fraster a phethau eraill sy’n anaddas i fynd i lawr y draen, gyda miloedd yn fwy o aelwydydd yn gorfod talu’n ddrud i gael rhywun i ddod draw i glirio eu draeniau.

Os ydych chi’n bwydo’r mynydd o fraster byddwch yn llygru traethau a dyfrffyrdd hefyd, a dyna pam mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cefnogi’r ymgyrch BinIt4Beaches er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r ffordd y gallwn ni helpu i ddiogelu’r amgylchedd. Gallwch gael cynghorion da ar sut i wneud eich rhan drwy ddilyn yr hashnod #BinIt4Beaches.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad gyda Steve Grebby, arbenigwr carthffos Cyngor Defnyddwyr Dŵr ffoniwch tîm y cyfryngau ar 0121 345 1005.

Categories: Cymraeg