Gwasanaethau dŵr dan y chwyddwydr mewn cyfarfod corff gwarchod

Bydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn craffu ar allu cwmnïau dŵr i gynllunio ar gyfer y dyfodol mewn cyfarfod yn y Trallwng ddydd Mawrth (17 Rhagfyr).

Bydd cwmnïau dŵr yng Nghymru yn ymuno â’r Corff Gwarchod Dŵr yn ei gyfarfod cyhoeddus er mwyn archwilio’r ffordd y bydd gwasanaethau dŵr yng nghefn gwlad Cymru yn cael eu diogelu yn y dyfodol. Byddwn yn trafod y camau y mae cwmnïau yn eu cymryd er mwyn sicrhau gwasanaeth dibynadwy i bawb, yng nghyd-destun heriau ardaloedd gwledig, y newid yn yr hinsawdd, twf y boblogaeth a ffactorau amgylcheddol eraill.

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i ymuno yn y drafodaeth, a fydd yn cynnwys cyflwyniadau gan Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru ar wasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yng nghefn gwlad Cymru. Bydd y cwmnïau’n trafod y camau y maen nhw’n eu cymryd er mwyn gwella gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid, sy’n cynnwys buddsoddi mewn gwaith i wella rhwydweithiau dŵr a dŵr gwastraff. Bydd yr Arolygiaeth Dŵr Yfed yn ymuno â’r cyfarfod hefyd i roi cyflwyniad ar gyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru.

Yn ôl Rhodri Williams, Cadeirydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae’r cyfarfod hwn yn gyfle pwysig i gwmnïau dŵr ddangos bod ganddyn nhw gynlluniau cadarn ar waith i ddiogelu cyflenwadau dŵr ar gyfer y dyfodol.

“I gwsmeriaid hefyd, mae’n gyfle pwysig iddyn nhw leisio eu barn ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw o ran gwasanaeth.”

Bydd aelodau o’r cyhoedd sydd am fod yn bresennol yn cael cyfle i ofyn cwestiynau neu fynegi pryderon yn uniongyrchol i’r cwmnïau ac aelodau o Bwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Bydd y corff gwarchod yn ymchwilio hefyd i werth cymdeithasol a’r ffordd y gall cwmnïau dŵr gydweithio er lles pob cwsmer.

Bydd y cyfarfod yn cychwyn am 11am yn Neuadd y Dref y Trallwng, 42 Broad Street. Os hoffech fod yn bresennol, cysylltwch ag Alison Townsend drwy e-bost yn: Alison.Townsend@ccwater.org.uk

Categories: Cymraeg, Press Releases