Pwysau ar Hafren Dyfrdwy i leihau nifer uchel y cwynion

Mae corff gwarchod y defnyddwyr wedi rhybuddio cwmni dŵr Hafren Dyfrdwy bod yn rhaid iddo ddangos gwelliannau amlwg wedi cynnydd sylweddol mewn cwynion.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn galw ar gyflenwr i wyrdroi’r 42% o gynnydd yn nifer y cwsmeriaid a ffoniodd er mwyn ceisio datrys problemau gyda’r gwasanaeth yn 2018/19.1 Ar ben hynny, bu cynnydd o 154% mewn cwynion ysgrifenedig ers i gwmni Dee Valley Water gael ei ddisodli gan Hafren Trent.2

Mae’n un o bedwar cwmni ledled Cymru a Lloegr sydd wedi cael eu herio am berfformio’n wael yn adroddiad blynyddol grŵp y defnyddwyr am gwynion gan aelwydydd.3 Nawr, mae’n rhaid i Hafren Dyfrdwy ddarparu adroddiadau chwarterol i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr sy’n dangos pa gamau mae’n ei gymryd i fynd i’r afael â’r mater.

Meddai Phil Marshall, Dirprwy Brif Weithredwr Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae’r holl gwynion yn erbyn Hafren Dyfrdwy yn bryder mawr i ni, ac yn adlewyrchu rhai o’r problemau ehangach mae cwsmeriaid wedi’u hwynebu.”

“Mae toriadau i gyflenwadau dŵr cwsmeriaid wedi cynyddu, tra bod newidiadau i filiau a’r dulliau o godi tâl ar bobl wrth symud i’r cwmni newydd wedi achosi rhwystredigaeth bellach. Hoffem weld gwelliant amlwg yn lefelau gwasanaethau Hafren Dyfrdwy dros y misoedd i ddod.”

Cwmni Hafren Dyfrdwy berfformiodd waethaf o safbwynt cwynion am filiau a thaliadau yn seiliedig ar fesurau cymharol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, wrth i sawl aelwyd gael trafferth yn deall y biliau newydd a’r newidiadau codi tâl. Law yn llaw â throsglwyddo cwmni Dyffryn Dyfrdwy i ofal Hafren, bu cynnydd mewn toriadau i gyflenwad dŵr pobl hefyd, gyda rhai’n teimlo’n hynod rwystredig ynglŷn â diffyg gwybodaeth ar yr adegau hynny.

Ledled Cymru a Lloegr yn gyffredinol, bu’n rhaid i gartrefi wneud dros 2 filiwn o alwadau ffôn i gwmnïau dŵr er mwyn datrys problemau gyda’r gwasanaeth – tua 60,000 yn llai na’r flwyddyn flaenorol. Ar y llaw arall, bu bron i 5,400 o gynnydd mewn cwynion ysgrifenedig.

Fodd bynnag, roedd mwy o gwsmeriaid eisiau cymorth y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i drafod anghydfod yn 2018/19, wrth i’r corff gwarchod gamu i’r adwy er mwyn helpu i sicrhau dros £600,000 o iawndal ariannol i aelwydydd a gafodd eu siomi gan eu cyflenwr.

Gallwch ddarllen adroddiad llawn y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yma.

Nodiadau i Olygyddion

Mae’r adroddiad yn cymharu perfformiad cwmnïau ar fesur o’r enw ‘cysylltiadau digroeo’ (‘unwanted contacts’). Roedd y galwadau ffôn hyn yn cwmpasu mwy na dim ond cwynion, a gallant gynnwys ystod eang o gysylltiadau lle’r oedd cwsmeriaid wedi sôn am broblem gyda’r gwasanaeth neu wedi gorfod pwyso ar eu cwmni dŵr i gymryd camau.

Cwmni newydd a grëwyd ym mis Gorffennaf 2018 yw Hafren Dyfrdwy ar ôl i Severn Trent Water brynu Dee Valley Water. Mae’r newidiadau i’r ardal gyflenwi felly’n golygu bod angen bod yn ofalus wrth gymharu â pherfformiadau Dee Valley yn 2017/18.

Rydyn ni’n cymharu perfformiad cwmni unigol ar sail cwynion fesul 10,000 o aelwydydd sydd wedi’u cysylltu, er mwyn ystyried y gwahaniaethau ym maint cwmnïau.

Categories: Regions, Wales