Lefelau bodlonrwydd yn dal yn uchel ymhlith cwsmeriaid

Mae cartrefi yng Nghymru yn fwy bodlon â’r gwerth am arian a’r gwasanaethau y maent yn eu cael gan eu cwmni dŵr na chwsmeriaid yn Lloegr, yn ôl adroddiad newydd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

 Mae arolwg blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, Water Matters, yn dangos bod cwmnïau yng Nghymru – Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy – yn dal i arwain y ffordd o safbwynt cynnal lefelau bodlonrwydd eu cwsmeriaid â’r gwasanaethau hanfodol a ddarperir ganddynt ac â thegwch eu biliau.

Mae lefelau bodlonrwydd â gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn parhau’n uchel yng Nghymru a Lloegr, ond mae cartrefi yng Nghymru yn fwy bodlon o lawer â’r gwerth am arian y maent yn ei gael. Mae dros wyth o bob deg cartref yng Nghymru yn fodlon eu bod yn cael gwerth am arian, o gymharu â thua saith o bob deg yn Lloegr.

At hynny, mae cwsmeriaid yng Nghymru yn fwy tebygol o gredu bod cwmnïau dŵr yn malio am y gwasanaethau a ddarperir ganddynt. Fodd bynnag, mae cwsmeriaid yng Nghymru yn llai tebygol na chwsmeriaid yn Lloegr o gysylltu â’u cwmni dŵr yn uniongyrchol pan fydd ganddynt broblem, sy’n awgrymu bod gan gwmnïau dŵr yng Nghymru ragor o waith i’w wneud i gyfathrebu â’u cwsmeriaid mewn modd sy’n gweithio iddyn nhw.

Meddai Phil Marshall, Dirprwy Brif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae cartrefi yng Nghymru wedi bod yn fodlon yn gyson â llawer o wahanol agweddau ar eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth, sy’n destun boddhad mawr, ond ni ddylai neb orffwys ar eu rhwyfau.

“Mae angen i gwmnïau sicrhau bod pob cyswllt â’u cwsmeriaid yn cyfrif, a dyna faes y mae’n rhaid ei wella yng Nghymru. Gall ddylanwadu’n fawr ar farn gyffredinol pobl am eu cwmni dŵr.”

 Mae’r adroddiad wedi datgelu hefyd bod gan gwsmeriaid yng Nghymru fwy o ffydd yn eu cwmnïau dŵr na chwsmeriaid yn Lloegr, er bod y darlun o ran hynny’n gwella ar draws Cymru a Lloegr. Mae’r ffydd sydd gan bobl mewn cwmnïau dŵr wedi cynyddu yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf, ac erbyn hyn mae gan bobl fwy o ffydd mewn cwmnïau dŵr nag mewn cyflenwyr ynni.

Gall cwsmeriaid gymharu perfformiad eu cwmni dŵr nhw â pherfformiad cwmnïau eraill drwy fynd i www.ccwater.org.uk neu wefan Discover Water www.discoverwater.co.uk

Gallwch ddarllen prif bwyntiau adroddiad Water Matters yma, neu mae fersiwn lawn i’w chael yma.

Categories: Cymraeg, Wales