Landlordiaid – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r rheoliadau

Yn ein cyfarfod cyhoeddus diweddar yn Wrecsam, buom yn sôn am ddeddfwriaeth benodol a gyflwynwyd i helpu i leihau dyledion dŵr ymhlith rhai sy’n rhentu yng Nghymru, bedair blynedd yn ôl. Ers 1 Ebrill mae’r ddeddfwriaeth yn berthnasol i rai rhannau newydd o’r Canolbarth a chwsmeriaid sy’n cael eu gwasanaethu gan Hafren Dyfrdwy hefyd. Felly nawr yw’r amser i ofyn i chi’ch hun: Beth yw’r rheolau? Fel landlord, ydych chi’n gwybod y diweddaraf am bopeth y mae angen i chi ei wybod? Beth am fwrw golwg arnyn nhw?

Gweithredwyd rheoliadau i rai nad ydynt yn berchen-feddianwyr gan Lywodraeth Cymru fel ffordd o fynd i’r afael â lefelau uchel o ddyled dŵr ymhlith rhentwyr. Ers blynyddoedd lawer, mae cwmnïau dŵr wedi gorfod darparu eu gwasanaethau heb wybod bob amser i bwy maen nhw’n eu darparu, yn enwedig yng nghyswllt eiddo rhent, lle y gall newidiadau mewn meddiannaeth ddigwydd yn aml.

Mae lefel y ddyled ddŵr ar gyfer eiddo rhent yn parhau’n anghymesur o uchel o gymharu â’r farchnad perchentyaeth. Mae data presennol yn dangos bod mwy na £2 biliwn yn ddyledus i gwmnïau dŵr o ganlyniad i filiau heb eu talu, gyda chwmnïau’n adennill y diffyg hwn yn aml drwy ei ychwanegu at gost bil cartrefi cyffredin. Er mwyn goresgyn y broblem hon, mae rheoliadau i rai nad ydynt yn berchen-feddianwyr yn rhoi cyfrifoldeb ar landlordiaid bellach i sicrhau bod y cwmni dŵr perthnasol yn gwybod pwy y dylent anfon bil atynt. Hyd yma yn Lloegr, mae’r Llywodraeth wedi penderfynu mabwysiadu dull gwirfoddol o ddarparu manylion tenantiaid gan eu landlordiaid.

Beth mae’n ei olygu’n ymarferol?

Nod y rheoliadau oedd lleihau’r effaith y mae dyled dŵr yn ei chael ar bob aelwyd. Os nad yw’r landlord yn rhoi manylion cywir y tenant, gallent orfod talu am y ddyled a adawyd ar ôl. Fe’i gelwir yn rhwymedigaeth ar y cyd ac yn unigol am y ddyled honno.

Yn ogystal ag adennill dyledion, ymddengys bod y ddeddfwriaeth wedi bod o fudd o ran helpu i adnabod y cwsmeriaid sydd angen help fwyaf. Mae gwybodaeth gywir am feddianwyr yn golygu yr anfonir biliau i’r tenantiaid cywir yn ogystal â galluogi cwmnïau dŵr i nodi cwsmeriaid y gallent gynnig cymorth a chyngor pwrpasol iddynt yn gynt.

Cyngor i landlordiaid

Rhaid i landlordiaid yng Nghymru roi manylion eu holl denantiaid o fewn 21 diwrnod i newid mewn tenantiaeth neu wynebu’r posibilrwydd o rwymedigaeth ar y cyd ac yn unigol am unrhyw daliadau dŵr sy’n weddill – rhywbeth nad oes neb am ei wynebu!

Bydd angen i chi ddweud wrth eich tenantiaid am hyn. Felly yn gyntaf oll, gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth hon wedi’i chynnwys yn eich cytundeb tenantiaeth. Os oes modd, trefnwch i gael eich cytundeb wedi’i ddrafftio’n broffesiynol er mwyn sicrhau bod y manylion hyn yn cael eu cynnwys.

Os ydych chi’n landlord, mae rhoi manylion i’ch cwmni dŵr yn broses hawdd, diolch i borth Landlord TAP. Ar ôl i chi fewngofnodi, gallwch roi manylion y newid yn y denantiaeth, sy’n cael ei drosglwyddo’n awtomatig wedyn i’r cwmni dŵr perthnasol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod am yr holl newyddion diweddaraf sy’n effeithio ar landlordiaid yng Nghymru drwy ymweld â gwefan y Gymdeithas Landlordiad Preswyl. A chofiwch, os ydych chi’n landlord cofrestredig, mae’r wybodaeth am y rheoliadau hyn wedi’i chynnwys yn nhelerau ac amodau eich proses achredu landlordiaidchi ac yn y pecynnau hyfforddi a ddarparwyd.

Am ragor o wybodaeth am y rheoliadau, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yn https://llyw.cymru/

Categories: Cymraeg, Wales