Cyfarfod y Corff Gwarchod Dŵr yn ystyried ymdrechion i leihau dyledion dŵr

Bydd yr ymdrechion i setlo biliau dŵr mae tenantiaid yng Nghymru heb eu talu ar frig yr agenda yng nghyfarfod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn Wrecsam ddydd Gwener nesaf (29 Mawrth).

Bydd cynrychiolwyr o Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru wrth law i drafod effaith rheoliadau Meddianwyr nad ydynt yn Berchenogion – deddfwriaeth sy’n benodol i Gymru, ac a gyflwynwyd bedair blynedd yn ôl fel modd o fynd i’r afael â lefelau anghymesur o ddyledion dŵr ymhlith rhentwyr, o gymharu â pherchnogion eiddo.

Yn ôl rheoliadau Llywodraeth Cymru a ddaeth i rym yn Ionawr 2015, rhaid i holl landlordiaid Cymru roi manylion eu holl denantiaid cyn pen 21 diwrnod o unigolyn yn symud i mewn i’w heiddo, neu wynebu’r perygl o gael eu dal yn rhannol neu yn gwbl gyfrifol am unrhyw ôl-ddyledion a fydd yn weddill. Cynlluniwyd y rheoliadau er mwyn lleihau’r gost mae’r biliau hyn sydd heb eu talu yn ei achosi i aelwydydd eraill, ond mae’r rheoliadau hefyd yn gallu helpu i ddod o hyd i’r sawl sydd angen cymorth i dalu eu biliau.

Meddai Phil Marshall, Dirprwy Brif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae’n fuddiol i bawb ein bod yn sicrhau bod pobl sy’n gallu fforddio talu eu biliau yn gwneud hynny, a bod pobl sy’n methu yn cael y cymorth ariannol sydd ei angen arnynt.”

“Edrychwn ymlaen at glywed pa mor llwyddiannus yw’r rheoliadau wedi bod o ran helpu cwmnïau dŵr a landlordiaid i gydweithio er mwyn lleihau dyledion dŵr.”

Bydd y cyfarfod hefyd yn ystyried y newid o gwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i gwmni Hafren Dyfrdwy, ar ôl i’r cwmni gwreiddiol gael ei feddiannu gan Severn Trent ym mis Gorffennaf 2018.

Bydd y cyfarfod yn cychwyn am 10am yn Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY.

Os hoffech alw heibio, cofrestrwch eich diddordeb trwy e-bostio wales@ccwater.org.uk

Categories: Cymraeg, Wales