Gallai newid i fesurydd dŵr droi cawodydd Ebrill yn ffrwd o arbedion

Gallai newid i fesurydd dŵr helpu miloedd o gartrefi yng Nghymru i leihau eu biliau ac atal mis Ebrill rhag gwneud ffŵl ohonynt yn ariannol.

Yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, mae newid i fesurydd dŵr yn un o nifer o ffyrdd posibl y gall defnyddwyr arbed cryn dipyn o arian a lleihau’r pwysau fis nesaf, a achosir gan nifer o filiau a fydd yn uwch.

Mae Dŵr Cymru yn bwriadu mynd yn groes i’r llif, oherwydd bydd biliau’r cwmni am wasanaethau dŵr a charthffosiaeth i gartrefi £3 yn llai ar gyfartaledd. Bydd bil blynyddol cwsmeriaid Hafren Dyfrdwy oddeutu £1 yn fwy ar gyfartaledd, ond bydd yr union swm y bydd cwsmeriaid yn ei dalu’n amrywio, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau unigol.

Yn ôl y corff gwarchod o ran dŵr, gallai newid i fesurydd dŵr arbed dros £100 y flwyddyn i rai cartrefi gan ryddhau arian i’w helpu i ymdopi â chodiadau mewn biliau eraill, a fydd yn digwydd o 1 Ebrill ymlaen. Fel rheol, bydd cwsmeriaid yn gallu treialu mesurydd am ddwy flynedd a rhoi’r gorau i’w ddefnyddio os nad ydynt yn fodlon ag ef.

Meddai Phil Marshall, Dirprwy Brif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Gall Ebrill fod yn fis anodd i lawer o gwsmeriaid sy’n brin o arian, ond mae yna ffyrdd o atal biliau dŵr rhag eich boddi’n ariannol.”

“Ni fydd newid i fesurydd yn addas i bawb, ond mewn rhai achosion gallai cartrefi weld bod modd iddynt arbed cryn dipyn o arian a rhyddhau arian gwerthfawr i’w helpu i ymdopi ag effaith biliau eraill sy’n cynyddu.”

Y cartrefi sydd fwyaf tebygol o arbed arian drwy ddefnyddio mesurydd yw cartrefi sydd â mwy o ystafelloedd gwely nag o breswylwyr. Cyn newid i fesurydd gall pobl roi cynnig ar ddefnyddio adnodd cyfrifo ar-lein y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, sy’n gallu helpu defnyddwyr i gyfrifo faint o arian y gallent ei arbed. Ers mis Ebrill 2018, mae’r adnodd cyfrifo wedi’i ddefnyddio dros 260,000 o weithiau ac mae wedi helpu defnyddwyr i ddarganfod arbedion posibl i’w biliau blynyddol, sy’n werth cyfanswm o £15.4 miliwn.

Mae ffyrdd eraill o leihau eich biliau dŵr yn cynnwys:

Gwneud cais am dariff is – Mae Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy yn gweithredu cynlluniau tariffau cymdeithasol, sy’n gallu gwneud cryn dipyn i leihau biliau cwsmeriaid sydd ag incwm isel. Mae cymhwystra ar gyfer y cynllun yn seiliedig ar incwm y cartref – dylech ofyn i’ch cyflenwr am ragor o wybodaeth.
Chwilio am gynnyrch rhad ac am ddim – Bydd y rhan fwyaf o gwmnïau dŵr yn fodlon cynnig pecyn arbed dŵr i chi, sy’n rhad ac am ddim ac sy’n cynnwys dyfeisiau a all helpu i leihau eich defnydd o ddŵr o amgylch y tŷ. Maent yn ddelfrydol i arbed arian os ydych yn gwsmer sy’n defnyddio mesurydd dŵr.
Arbed arian os oes gennych ffosydd cerrig – Os oes gennych ffos gerrig yn eich gardd, sy’n draenio’r holl ddŵr wyneb i ffwrdd o’ch eiddo i mewn i’r ddaear, gallwch wneud cais am i unrhyw daliadau draenio dŵr wyneb gael eu tynnu oddi ar eich biliau. Gallai hynny arbed £40 y flwyddyn i chi fel rheol.
Cofrestru gyda WaterSure – Os yw eich cartref yn defnyddio mesurydd, yn cael budd-daliadau sy’n seiliedig ar incwm ac yn gorfod defnyddio llawer o ddŵr oherwydd bod teulu mawr yn byw ynddo neu oherwydd bod gan rywun gyflwr meddygol, gallech fod yn gymwys i gofrestru gyda WaterSure. Mae’r cynllun hwn yn capio’r swm y gellir ei godi arnoch.
Cynyddu eich incwm isel – Mae miliynau o gartrefi’n dal i fethu â hawlio budd-daliadau a grantiau elusennol a allai gynyddu eu hincwm isel a’u helpu i fforddio cyflenwadau hanfodol megis dŵr. Defnyddiwch yr adnodd cyfrifo budd-daliadau a’r adnodd chwilio am grantiau ar ein gwefan i weld a ydych yn gymwys.

I gael rhagor o help a chyngor ynghylch arbed arian, ewch i www.ccwater.org.uk

Categories: Cymraeg, Regions, Wales