Gall cwmnïau dŵr wneud rhagor i helpu cartrefi sy’n brin o arian

Mae dros hanner miliwn o gartrefi sydd ar incwm isel bellach yn cael cymorth ariannol i helpu i leihau eu biliau dŵr, yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Ond mae’r Corff Gwarchod Dŵr wedi rhybuddio na fydd tua thri chwarter bron i 3 biliwn o gwsmeriaid sy’n dweud bod eu biliau’n rhy ddrud yn derbyn ceiniog o gymorth oni bai bod cwmnïau dŵr yn mynd i’w pocedi eu hunain er mwyn atgyfnerthu cynlluniau cymorth.

Mae adroddiad newydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr – Water for all: affordability and vulnerability in the water sector 2017/18 – yn dangos y gwnaed cynnydd da gan y diwydiant y llynedd wrth gynyddu nifer y cartrefi mewn amgylchiadau bregus oedd yn derbyn cymorth gyda’u biliau neu anghenion penodol eraill.

Roedd hyn yn cynnwys cynnydd o dros 50 y cant yn y nifer o bobl ar incwm isel oedd yn derbyn biliau dŵr trwy dariffau cymdeithasol wedi eu hariannu gan gwsmeriaid. Ond mae twf ac effaith y cynlluniau hyn yn parhau i fod yn gyfyngedig i barodrwydd cwsmeriaid eraill i’w hariannu.

Dyna pam fod y Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi ail-alw ar gwmnïau dŵr i arllwys peth o’u helw eu hunain i’r cynlluniau er mwyn sicrhau bod ganddyn nhw’r potensial i gyrraedd mwy na dim ond chwarter o’r cartrefi sy’n dweud bod eu biliau’n rhy ddrud.

Meddai Andy White, Uwch Reolwr Polisi’r Cyngor Defnyddwyr i Gymru: “Mae ein bywydau’n dibynnu ar ddŵr felly ni ddylai’r un ohonom boeni a allwn ei fforddio neu beidio – ond i bron i 3 miliwn o gartrefi, mae’n bryder gwirioneddol.”

“Rydym yn galw ar gwmnïau dŵr i bontio’r bwlch drwy fynd i’w pocedi er mwyn ehangu’r cymorth sydd ar gael, yn hytrach na dihysbyddu ewyllys da eu cwsmeriaid. Mae pobl yn llawer mwy parod i gyfrannu pan welan nhw fod eu cwmni dŵr yn gwneud ei ran hefyd.”

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr hefyd yn annog cwmnïau i gydweithio er mwyn mynd i’r afael ag amrywiadau rhanbarthol arwyddocaol sy’n golygu bod mynediad cwsmeriaid a lefelau o gymorth yn dibynnu’n fawr ar ble maent yn byw. Mae’r gwarchodwr dŵr eisiau gweld ymagwedd fwy unffurf a fyddai’n helpu i symleiddio’r system a chynnig amddiffyniad i’r rhai hynny sydd fwyaf bregus yn ariannol.

Mae’r adroddiad hefyd yn taflu goleuni ar y cynnydd da y mae nifer o gwmnïau’n ei wneud wrth gynyddu nifer y cwsmeriaid sydd wedi cofrestru ar Gofrestri Gwasanaethau â Blaenoriaeth. Maen nhw’n caniatáu i gwsmeriaid gael mynediad i wasanaethau ychwanegol sydd wedi eu teilwra i ateb y gofynion sydd ganddynt yn sgil anabledd neu amgylchiadau penodol eraill. Mae bron i 345,000 o gwsmeriaid ar hyn o bryd wedi eu cofrestru ar gyfer cymorth ychwanegol, sydd 37 y cant yn uwch ers 2013/14.

Fodd bynnag, amlygodd y diffyg cymorth a ddarparwyd i nifer o gwsmeriaid oedd angen help ychwanegol, pan amharodd tymheredd rhewllyd ar gyflenwadau dŵr ym mis Mawrth eleni methiannau rhai cwmnïau dŵr. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr eisiau i rai cwmnïau ganolbwyntio ar wella eu cymorth i gwsmeriaid sydd angen help ychwanegol yn sydyn yn sgil digwyddiadau annisgwyl, gan gynnwys profedigaeth neu salwch. Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddodd y gwarchodwr ganllaw newydd er mwyn ceisio helpu’r diwydiant i ateb yr her hon.

Categories: Cymraeg, Wales