Cyfarfod cyhoeddus i glywed am gynlluniau gweithredu

Caiff aelodau’r cyhoedd gyfle i glywed, o lygad y ffynnon, pa wersi mae cwmnïau dŵr wedi’u dysgu ers y tywydd garw ym mis Mawrth, a adawodd filoedd o gartrefi a busnesau yng Nghymru heb gyflenwad dŵr.

Bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cyfarfod yn Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd ddydd Gwener, 28 Medi, ac mae’n gwahodd y cyhoedd i ddod i wrando ar gynrychiolwyr Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy yn amlinellu’r camau maent yn eu cymryd i sicrhau eu bod yn fwy parod i leihau unrhyw darfu yn y dyfodol ar gyflenwadau dŵr. Hefyd, bydd aelodau’r cyhoedd yn cael cyfle i ofyn eu cwestiynau nhw i’r cwmnïau.

Yn dilyn tywydd garw mis Mawrth, canfu’r Corff Gwarchod Dŵr nad oedd dros hanner yr aelwydydd a busnesau yng Nghymru a gollodd eu cyflenwad dŵr wedi cael unrhyw gyflenwadau brys eraill o ddŵr yn ystod y tarfu, a barodd am hyd at dridiau mewn ambell achos. Defnyddwyr a gafodd eu hunain mewn amgylchiadau bregus ddioddefodd waethaf, gyda’r mwyafrif helaeth ohonynt (92%) yn methu cael y cymorth yr oedd arnynt ei angen.

Meddai Tom Taylor, Cadeirydd Cymru’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Yn dilyn y ‘Dihiryn o’r Dwyrain’ a Storm Emma yn gynt eleni, gwnaethom nifer o argymhellion i gwmnïau dŵr ynghylch sut i wella lefelau gwasanaeth a chyfathrebu yn ystod digwyddiadau yn y dyfodol, i leihau effeithiau ar gwsmeriaid.

“Chwe mis wedi’r digwyddiad, ac yn sgil haf anarferol o boeth, rydym am weld pa mor dda mae cwmnïau dŵr yn paratoi ar gyfer heriau o’r fath. Rydym yn gofyn am dystiolaeth bendant o’r camau maent yn eu cymryd i sicrhau bod gwasanaethau’n gallu gwrthsefyll cyfnodau o’r fath.”

Hefyd yn cyflwyno yn y cyfarfod fydd y grŵp ymgyrchu, City to Sea, y mae eu Cynllun Ail-lenwi yn helpu i ostwng gwastraff poteli plastig drwy ei wneud yn haws i bobl gael dŵr tap o fwy na 200 o bwyntiau ail-lenwi ar draws y ddinas, gan gynnwys caffis, barrau a bwytai.

Bydd y cyfarfod yn dechrau am 9:30am ddydd Gwener, 28 Medi, ac fe’i cynhelir yn Stadiwm SWALEC, Gerddi Soffia, Caerdydd CF11 9XR.

Os hoffech fod yn bresennol, cofrestrwch eich diddordeb trwy gysylltu ag Ioulia Hapeshis drwy’r e-bost: Ioulia.Hapeshis@ccwater.org.uk

Categories: Cymraeg, Wales