Peidiwch ag anwybyddu ffyrdd o arbed arian wrth i filiau dŵr godi

Mae Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru yn annog aelwydydd ledled Cymru i beidio ag anwybyddu ffyrdd o arbed ar eu biliau dŵr er mwyn lleddfu effaith chwyddiant uwch.

Mae’r corff gwarchod yn annog cwsmeriaid i ystyried y cyngor wrth iddynt ymateb i’r datganiad y bydd biliau dŵr a charthffosiaeth cyfartalog cwsmeriaid Dŵr Cymru yn codi ychydig dan 2% i £439, sef cynnydd o £8.

Ar gyfartaledd, bydd biliau dŵr cwsmeriaid Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn codi gan fwy na 4% i £157 o Ebrill 2017. Mae hynny’n golygu y bydd biliau dŵr a charthffosiaeth cyfartalog cwsmeriaid y cwmni, sy’n seiliedig ar ffioedd carthffosiaeth Dŵr Cymru, yn £413.

Mae’r cynnydd o ganlyniad i chwyddiant yn bennaf, sydd yn uwch heddiw nag ar unrhyw adeg yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf1.

Mae’r ffigyrau yn cynrychioli biliau cyfartalog, er bydd y cyfanswm yn amrywio yn ôl amgylchiadau unigol. Bydd rhai cwsmeriaid yn gweld cynnydd sydd oddeutu’r cyfartaledd ar gyfer eu cwmnïau dŵr.

Dŵr yw un o nifer o filiau’r cartref sy’n cynyddu ar hyn o bryd – er bod cwsmeriaid yn aml yn anwybyddu eu biliau dŵr wrth geisio arbed arian.

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru: “Mae hyd yn oed y cynnydd lleiaf o ran biliau dŵr yn gallu cael effaith ddifrifol ar gwsmeriaid sydd eisoes yn ei chael hi’n anodd yn ariannol. Dyna pam rydw i’n falch iawn o weld Dŵr Cymru’n buddsoddi mwy o arian er mwyn cefnogi aelwydydd incwm isel.”

“Nawr, mae gan gwmnïau dŵr yng Nghymru ystod o fentrau i leddfu’r pwysau sydd ar gwsmeriaid sydd eisoes yn teimlo’r esgid yn gwasgu. I rai ohonom ni, newid i fesurydd dŵr yw’r ffordd fwyaf effeithiol o arbed arian.”

Yn ôl ymchwil gan Gyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru, mae oddeutu 1 o bob 8 aelwyd yng Nghymru yn ei chael hi’n anodd talu eu biliau dŵr. Dyna pam mae’r corff gwarchod wedi arwain yr ymdrechion i godi ymwybyddiaeth o gynlluniau tariff cymdeithasol cyflenwyr, sy’n gallu gostwng biliau cwsmeriaid incwm isel cymwys yn sylweddol. Gallwch weld canllaw i’r cynlluniau hyn ar wefan Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru.

I rai pobl, y ffordd orau o ostwng eu biliau yw i newid o daliadau heb eu mesur i fesurydd dŵr. Nawr, gall cwsmeriaid roi cynnig ar fesurydd dŵr am ddwy flynedd a newid yn ôl yn rhad ac am ddim os na fyddant yn arbed arian neu os na fyddant yn hapus gyda’r system.

Mae gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru gyfrifiannell mesurydd dŵr, sy’n galluogi cwsmeriaid i wirio a gweld os byddant yn arbed arian trwy newid i fesurydd dŵr. Ers mis Ebrill eleni, mae’r cyfrifiannell wedi helpu miloedd o gwsmeriaid i nodi arbedion blynyddol posibl gwerth dros £8 miliwn.

Yn ogystal, gall cwsmeriaid fanteisio ar y cynigion arbed dŵr rhad ac am ddim sydd ar gael trwy eu cwmnïau dŵr, sy’n gallu eu cynorthwyo nhw i arbed arian – a dŵr hefyd – os byddant yn gwneud taliadau mesurydd dŵr.

Gwiriwch sut mae eich cwmni dŵr chi’n cymharu â chwmnïau eraill o ran prisiau a gwasanaethau yn www.discoverwater.co.uk.

(Diwedd)

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Dîm y Cyfryngau ar 0121 345 1005

Categories: Cymraeg, Wales