Gweithredwch nawr i baratoi ar gyfer biliau dŵr uwch

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn annog aelwydydd sy’n brin o arian yng Nghymru i baratoi ar gyfer biliau dŵr uwch trwy fanteisio ar y cymorth ariannol wrth gefn sydd ar gael

Gyda chwyddiant ar ei lefel uchaf ers chwe blynedd, gallai biliau dŵr llawer o ddefnyddwyr gynyddu o 1 Ebrill ymlaen pan gaiff cwmnïau dŵr ychwanegu chwyddiant y mynegai prisiau manwerthu (RPI) at eu taliadau ar gyfer 2018/19 – ar ben y lefelau a ganiateir gan eu terfynau prisiau.1

Bydd hynny’n rhoi mwy o bwysau fyth ar yr un o bob wyth o aelwydydd yng Nghymru sydd eisoes yn dweud na allant fforddio eu biliau dŵr – ond mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn dweud bod cwsmeriaid yn gallu gweithredu nawr i leihau’r effaith.

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Bydd llawer o aelwydydd yn brin o arian ar ôl y Nadolig ac nid ydym eisiau i filiau dŵr ychwanegu at y pryderon hyn.”

“Mae gan gwmnïau dŵr yng Nghymru amrywiaeth o gynlluniau sy’n gallu lleihau’r pwysau’n sylweddol ar aelwydydd sy’n cael trafferth ymdopi. Gan fod cynnydd posibl mewn biliau dŵr ar y ffordd, anogwn gwsmeriaid sy’n cael trafferth talu i beidio ag anwybyddu’r sefyllfa – nawr yw’r amser i weithredu.”

Mae nifer gynyddol o aelwydydd incwm isel yng Nghymru eisoes yn ceisio cymorth trwy gofrestru ar gyfer cynlluniau tariff cymdeithasol cwmnïau dŵr, sy’n gallu lleihau biliau mwy na 50 y cant mewn rhai achosion. Mae canllaw cyflym a rhwydd i’r cynlluniau hyn ar gael ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn www.ccwater.org.uk/households/help-with-my-bills

Mae cymorth arall ar gael trwy gronfeydd cymorth cwsmeriaid, cynlluniau talu hyblyg a WaterSure Cymru, sy’n gallu lleihau biliau cwsmeriaid sy’n derbyn budd-daliadau penodol ac sydd hefyd yn defnyddio llawer o ddŵr.

Gall aelwydydd sy’n cael trafferth talu geisio cynyddu eu hincwm hefyd trwy ddefnyddio’r gyfrifiannell fudd-daliadau a’r offeryn chwilio am grantiau ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r gyfrifiannell wedi helpu miloedd o gwsmeriaid i amlygu budd-daliadau blynyddol posibl â phrawf modd sydd wedi dod i gyfanswm o fwy na £9 miliwn.

Gall cyfrifiannell mesurydd dŵr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr helpu cwsmeriaid i wybod a fyddai newid i fesurydd dŵr yn arbed arian iddynt hefyd. Mewn rhai achosion, gall cwsmeriaid arbed mwy na £100 y flwyddyn ar eu biliau.

Mae’r gyfrifiannell, ynghyd â holl gyngor ac offer arbed arian rhad ac am ddim y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ar gael yn www.ccwater.org.uk, neu ffoniwch 0300 034 2222 i gael cymorth.

(Diwedd)

I drefnu cyfweliad gydag Andy White, sef arbenigwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar daliadau dŵr, ffoniwch dîm cyfryngaur Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar 0121 345 1005/1006.

NODIADAU I OLYGYDDION

1 Cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn flaenorol fod y mynegai prisiau manwerthu (RPI) ar gyfer mis Tachwedd 2017 wedi codi i 3.9 y cant.

Categories: Cymraeg, Regions, Wales