Llai o gwynion ysgrifenedig, ond y corff gwarchod dŵr am weld gwelliannau pellach

Bu gostyngiad yn nifer cwynion ysgrifenedig cwsmeriaid i gwmni dŵr mwyaf Cymru ond mae lle i wella o hyd, yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan y corff gwarchod dŵr, y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, yn dangos bod cwynion ysgrifenedig i Ddŵr Cymru wedi gostwng bron 8 y cant yn ystod 2016/17. Hefyd, roedd angen i lai o gwsmeriaid godi’r ffôn i ddatrys problem gyda’r cwmni, gyda ‘chysylltiadau digroeso’ yn gostwng bron 4 y cant.1

Mae Dŵr Cymru wedi ymateb yn gadarnhaol i bwysau gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i wella’i berfformiad, ar ôl i nifer y cwynion ysgrifenedig i’r cwmni fwy na dyblu yn y flwyddyn gynt.

Ond mae gwaith ganddo i’w wneud o hyd i wella, gan mai ef yw’r cwmni dŵr ail waethaf o ran perfformiad yng Nghymru a Lloegr am gwynion ysgrifenedig. Ac er bod nifer cysylltiadau digroeso’r cwmni wedi gostwng, mae’n parhau ymhlith perfformwyr gwaethaf y diwydiant yn y mesur hwn fesul pob 10,000 eiddo cysylltiedig.

Meddai Cadeirydd Pwyllgor Cymru’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, Tom Taylor: “Mae’r modd y mae Dŵr Cymru wedi ymateb i’n her wedi bod yn galonogol i ni ac mae’r canlyniadau hynny’n dechrau dwyn ffrwyth.”

“Mae’n gychwyn cadarnhaol, ond mae Dŵr Cymru’n cymharu’n wael o hyd â mwyafrif y cyflenwyr eraill, yn enwedig o safbwynt cwynion ysgrifenedig, ac mae angen i hynny newid. Dyna pam y byddwn yn parhau i fonitro’i berfformiad yn fanwl.”

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi canmol perfformiad Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, sef y cwmni dŵr gorau ei berfformiad yng Nghymru a Lloegr o ran cwynion ysgrifenedig. Fe wnaeth nifer y cwynion ysgrifenedig i’r cwmni ostwng dros 35 y cant yn ystod y flwyddyn. Hefyd, roedd gostyngiad sylweddol – bron 42 y cant – yn nifer y galwadau a gafodd gan gwsmeriaid yn ceisio datrys problem.

Gallwch ddarllen adroddiad y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yma

(Diwedd)

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad, ffoniwch dîm y cyfryngau y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar 0121 345 1005.

NODIADAU I OLYGYDDION

1 Nid yw cysylltiadau digroeso yn cynnwys cwynion yn unig a gallant ymwneud ag amrywiaeth eang o alwadau ffôn pan fydd cwsmeriaid wedi rhoi gwybod am broblem â gwasanaeth neu wedi gorfod cadw i boeni eu cwmni dŵr er mwyn iddo weithredu.

Categories: Cymraeg, Regions, Wales