Aelwydydd yng Nghymru’n fwy bodlon ar eu cwmni dŵr nag yn Lloegr

Mae aelwydydd yng Nghymru’n fwy tebygol o fod yn fodlon ar y gwasanaeth gan eu cwmni dŵr na chwsmeriaid yn Lloegr, yn ôl arolwg newydd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Mae arolwg blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, sef Water Matters, yn dangos bod mwy o gwsmeriaid yng Nghymru yn fwy bodlon ar werth eu gwasanaethau dŵr (78%) a charthffosiaeth (81%) am arian, nag aelwydydd yn Lloegr (73% a 76%).

Yn ogystal, datgelodd yr adroddiad fod gan gwsmeriaid yng Nghymru lefelau uwch o ffydd yn eu cwmni dŵr a’u bod yn fwy bodlon ar y gwasanaethau a gânt, o gymharu â Lloegr.

Meddai Tom Taylor, Cadeirydd Cymru ar gyfer y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae’n foddhaus iawn gweld bod tua wyth o bob deg cwsmer yng Nghymru yn fodlon eu bod yn cael gwerth am arian. Fodd bynnag, ni all cwmnïau dŵr fforddio gorffwys ar eu rhwyfau a byddwn yn parhau i bwyso arnynt i wella ymhellach.”

“Nid yw gwerth am arian yn gysylltiedig â biliau is yn unig. Mae’n ymwneud â dangos i gwsmeriaid sut mae eu harian yn cael ei wario i ddarparu gwasanaethau dibynadwy a’r gwelliannau y mae ar gwsmeriaid eu heisiau.”

Ar draws Cymru a Lloegr yn gyfan gwbl, mae’r diwydiant dŵr ar ei hôl hi o gymharu â rhai cyfleustodau eraill, gan gynnwys ynni (80%), o ran boddhad cwsmeriaid â gwerth am arian.

Bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn defnyddio’r canfyddiadau i bwysleisio pa mor bwysig yw hi i gwmnïau dŵr ymhél â chwsmeriaid wrth iddynt ddatblygu eu cynlluniau busnes ar gyfer yr Adolygiad Prisiau nesaf yn 2019.

Mae’r paratoadau ar gyfer y broses nesaf o osod prisiau eisoes yn prysuro a bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr unwaith eto’n chwarae rhan flaenllaw yn sicrhau bod cwmnïau’n llunio cynlluniau prisiau a gwasanaethau ar gyfer 2020 i 2025 sy’n adlewyrchu’r hyn y mae ar gwsmeriaid ei eisiau ac yn gallu’i fforddio.

Gall cwsmeriaid gymharu sut mae eu cwmni wedi perfformio o ran boddhad a gwerth am arian trwy fynd i www.ccwater.org.uk neu wefan Discover Water www.discoverwater.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad gydag arbenigwr defnyddwyr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, cysylltwch â swyddfa’r wasg ar 0121 345 1005/1006

NODIADAU I OLYGYDDION

  • Mae arolwg Water Matters wedi’i gomisiynu gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr er 2006 i asesu newidiadau ym marn cwsmeriaid dros gyfnod ynghylch gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.
  • Cynhaliwyd cyfanswm o 5,420 o gyfweliadau dros y ffôn â phobl sy’n talu biliau dŵr a charthffosiaeth ar draws Cymru a Lloegr, rhwng 10 Hydref 2016 a 15 Ionawr 2017. Roedd hyn yn cynnwys dros 550 o gwsmeriaid yng Nghymru. Roedd y rhain yn gwsmeriaid Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

Categories: Cymraeg, Press Releases, Wales