Angen i gwmni dŵr wneud mwy o waith o hyd i leihau nifer y cwynion ysgrifenedig

Mae gan gwmni dŵr mwyaf Cymru, sef Dŵr Cymru, fwy o waith i’w wneud i leihau nifer y cwynion ysgrifenedig gan ei gwsmeriaid, meddai’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Yn dilyn ei adroddiad Cwynion ym mis Medi, mae’r corff defnyddwyr wedi cyhoeddi ffigurau heddiw (dydd Mawrth) sy’n dangos bod cwynion ysgrifenedig i’r cwmni dŵr wedi lleihau mis ar ôl mis, rhwng mis Ebrill a mis Medi 2016 – ond bod cwynion yn parhau i fod 39 y cant yn uwch o gymharu â’r un cyfnod y llynedd.1

Mae bodlonrwydd â gwasanaethau a gwerth am arian ymhlith defnyddwyr yng Nghymru yn parhau’n uwch nag yn Lloegr, ond heriodd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr Dŵr Cymru i wella ei berfformiad o ran cwynion ysgrifenedig ar ôl iddo adrodd am gynnydd o 115 y cant yn ystod 2015/16.

Ymatebodd Dŵr Cymru trwy gyflwyno amrywiaeth o fesurau, gan gynnwys sefydlu tîm ymroddedig i fynd i’r afael â phroblemau posibl yn gynnar, cyn iddynt ddatblygu’n gŵyn.

Ond nid yw’r cynnydd wedi bod mor gyflym ag yr hoffai’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, felly mae’r corff gwarchod dŵr wedi annog y cwmni i ganolbwyntio ei ymdrechion neu bydd mewn perygl o barhau i fod yn un o’r cwmnïau dŵr sy’n perfformio waethaf yng Nghymru a Lloegr, o ran cwynion ysgrifenedig.

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru: “Er ein bod ni’n cydnabod bod y cwmni wedi cymryd camau i geisio mynd i’r afael â’r achosion sylfaenol, mae cwynion ysgrifenedig dros y chwe mis diwethaf yn parhau’n uwch nag y byddem wedi’i ddisgwyl.”

“Mae Dŵr Cymru wedi dweud wrthym ei fod yn disgwyl gweld nifer y cwynion yn gostwng dros y misoedd nesaf, ond mae gan y cwmni lawer o waith i’w wneud i wella ar berfformiad siomedig y llynedd.”

Ysgrifennodd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr at bedwar cwmni dŵr yng Nghymru a Lloegr ym mis Medi, yn gofyn iddyn nhw amlygu pa gamau yr oeddent yn eu cymryd i wella eu perfformiad o ran mynd i’r afael â chwynion. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi gofyn iddyn nhw ddarparu diweddariad pellach ym mis Ionawr ar y cynnydd y maen nhw wedi’i wneud.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn, Delving into Watert – sydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ollyngiadau, ymyriadau i gyflenwad, carthffosydd yn gorlifo, cynlluniau talu a chymorth, ac ansawdd dŵr yfed – yma.

DIWEDD

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch dîm cyfryngau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar 0121 345 1005.

Nodiadau i olygyddion

1 Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn canolbwyntio’n bennaf ar gwynion ysgrifenedig gan gwsmeriaid, gan fod y rhain yn darparu’r ffordd fwyaf cymaradwy a chyson o asesu perfformiad pob cwmni dŵr. Mae gwybodaeth am gysylltiadau dieisiau dros y ffôn hefyd wedi cael eu cynnwys yn adroddiad cwynion cwsmeriaid blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Ond nid yw’r rhain yn cynnwys pob cwyn a gall gynnwys amrywiaeth eang o alwadau ffôn lle mae cwsmeriaid wedi adrodd am broblem gyda’r gwasanaeth neu wedi gorfod mynd ar drywydd eu cwmni dŵr er mwyn iddyn nhw weithredu

Categories: Cymraeg, Regions, Wales