Cwynion cwsmeriaid i gwmni dŵr mwyaf Cymru yn mwy na dyblu

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi dweud wrth gwmni dŵr mwyaf Cymru i wella ei berfformiad ar ôl i gwynion gan ei gwsmeriaid fwy na dyblu mewn blwyddyn.

Fe wnaeth problemau a achoswyd gan broses casglu dyledion fwy llem, system filio newydd a chyfathrebu gwael gyda rhai cwsmeriaid, arwain at gynnydd o 115 y cant mewn cwynion ysgrifenedig i Dŵr Cymru yn ystod 2015/16 – y cynnydd mwyaf i unrhyw gwmni dŵr ledled Cymru a Lloegr.

Ond roedd newyddion da i gwsmeriaid Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, gan y gostyngodd nifer ei gwynion am y pumed flwyddyn yn olynol, bron 13 y cant y tro hwn. Roedd Severn Trent, sy’n gwasanaethu nifer fach o gwsmeriaid yng Nghymru, yn un o berfformwyr gorau’n diwydiant, gyda chwynion wedi gostwng bron 28 y cant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Pwyllgor Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru: “Rydym yn siomedig bod y cynnydd da yr oedd Dŵr Cymru wedi’i wneud yn y blynyddoedd diwethaf wedi cael ei danseilio gan gynnydd mor gyflym mewn cwynion.”

“Mae’r cwmni wedi amlygu’r camau sydd angen iddo eu cymryd i wneud iawn o ran ei systemau mewnol a chyfathrebu â chwsmeriaid, ond byddwn yn gwylio’n agos i wneud yn siŵr bod y newidiadau hyn yn darparu gwelliannau sylweddol.”

Ar draws y diwydiant dŵr cyfan yng Nghymru a Lloegr, fe wnaeth cwynion ysgrifenedig cwsmeriaid ostwng 0.5 y cant y llynedd – o 106,693 i 106,154. Fe wnaeth nifer y galwadau ffôn gan gwsmeriaid i gwmnïau dŵr, i ddatrys problemau, ostwng yn fras, yn unol â chwynion ysgrifenedig.1

Ond fe wnaeth deg cwmni dŵr – gan gynnwys Dŵr Cymru – fynd i’r gwrthwyneb i duedd cyffredinol y diwydiant, ac adrodd cynnydd mewn cwynion.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi gofyn i Dŵr Cymru ddarparu adrodd erbyn diwedd mis Hydref 2016 i esbonio unrhyw gynnydd y mae wedi’i wneud o ran lleihau nifer y cysylltiadau oddi wrth gwsmeriaid.

Gallwch ddarllen adroddiad llawn, blynyddol cwynion y diwydiant dŵr yma.

1 Mae adroddiad y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn canolbwyntio’n bennaf ar gwynion ysgrifenedig gan gwsmeriaid, gan fod y rhain yn darparu’r ffordd fwyaf cymaradwy a chyson o asesu perfformiad pob cwmni dŵr. Mae gwybodaeth am gysylltiadau dieisiau dros y ffôn hefyd wedi cael eu cynnwys yn yr adroddiad. Ond nid yw’r rhain yn cynnwys pob cwyn a gall gynnwys amrywiaeth eang o alwadau ffôn lle mae cwsmeriaid wedi adrodd problem gyda’r gwasanaeth neu wedi gorfod mynd ar drywydd eu cwmni dŵr er mwyn iddyn nhw weithredu.

Categories: Cymraeg, Regions, Wales