Bodlonrwydd gyda gwerth am arian dŵr tap yn cyrraedd ei uchaf mewn pum mlynedd

Mae nifer cynyddol o gwsmeriaid yn credu bod eu cwmni dŵr yn darparu gwerth am arian, gyda lefelau bodlonrwydd ar eu huchaf mewn pum mlynedd.

Mae hyn yn ôl arolwg blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ‘Water Matters’, a gyhoeddwyd heddiw, sy’n dangos bod ychydig dros dri chwarter o gartrefi Cymru a Lloegr o’r farn bod eu cwmni dŵr yn darparu gwerth am arian.

Mae’n awgrymu bod y diwydiant yn parhau i symud i’r cyfeiriad cywir, gyda lefelau bodlonrwydd bellach bump y cant yn uwch nag yn 2011.

Dŵr Cymru ac Yorkshire Water sy’n arwain y fforfd, gyda’r nifer uchaf o gwsmeriaid bodlon o ran gwerth am arian eu dŵr tap (82 y cant) a’u gwasanaeth carthffosiaeth (83 y cant).

Dywedodd Tony Smith, Prif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Nid yw’n gyd-ddigwyddiad bod lefelau bodlonrwydd wedi codi’r un pryd ac y mae cwmnïau dŵr wedi dangos mwy o ymrwymiad i wrando ar beth mae eu cwsmeriaid ei eisiau.

“Mae’r arwyddion yn galonogol ond nid yw’r gwaith ar ben. Mae llawer o gwsmeriaid sydd methu fforddio eu biliau yn colli allan ar gynlluniau cymorth a allai leddfu’r pwysau ar filoedd o gartrefi. Rydym yn gweithio’n galed gyda’r diwydiant i newid hyn.”

Mae pump o’r deg cwmni dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr – Wessex Water, Anglian Water, Severn Trent Water, South West Water ac United Utilities – wedi gweld cynnydd graddol mewn lefelau bodlonrwydd ers 2011.

Fe wnaeth yr astudiaeth ganfod hefyd bod bodlonrwydd cwsmeriaid o ran ansawdd y dŵr tap y maent yn ei dderbyn (93 y cant) a’r gwasanaeth carthffosiaeth (91 y cant) yn parhau’n uchel iawn.

Mae canfyddiadau eraill yn cynnwys:

  • Mae un o bob wyth cwsmer dŵr yng Nghymru a Lloegr o’r farn nad yw eu biliau dŵr yn fforddiadwy.
  • Mae cartrefi yng Nghymru yn fwy bodlon yn sylweddol na chwsmeriaid yn Lloegr gyda gwerth ac ansawdd cyffredinol eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.  
  • Mae cwsmeriaid o’r farn bod cwmnïau dŵr (73 y cant) yn poeni mwy am ansawdd y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu na chyflenwyr ynni (68 y cant).
  • Mae cartrefi’n ymddiried mwy yn eu cwmnïau dŵr na’r darparwr ynni.
  • Un o bob pum cwsmer yn unig sy’n ymwybodol y gall fod ganddynt hawl i ad-daliad os nad yw draeniad dŵr wyneb eu heiddo yn rhedeg i’r garthffos gyhoeddus.
  • Traean yn unig o berchnogion tai sy’n ymwybodol mai eu cwmni carthffosiaeth sy’n gyfrifol am ddatrys unrhyw broblemau gyda phibellau carthffosiaeth a rennir ar eu heiddo.

Gall cwsmeriaid weld sut mae eu cwmni dŵr yn cymharu â chwmnïau eraill o ran gwerth a gwasanaeth trwy fynd i’r adran ‘How’s my water company doing’ ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar www.ccwater.org.uk

Gallwch ddarllen adroddiad llawn Water Matters yma

(Diwedd)

I gael mwy o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad gydag arbenigwr defnyddwyr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, cysylltwch â swyddfar wasg ar 0121 345 1005/1006

NODIADAU I OLYGYDDION

  • Mae’r arolwg Water Matters wedi cael ei gomisiynu gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ers 2006 i asesu safbwyntiau newidiol cwsmeriaid dros amser ynghylch gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.
  • Cynhaliwyd cyfanswm o 5,964 o gyfweliadau dros y ffôn gyda thalwyr biliau dŵr a charthffosiaeth ledled Cymru a Lloegr, rhwng 24 Medi 2015 ac 12 Ionawr 2016. Cynhaliwyd o leiaf 200 o gyfweliadau gyda chwsmeriaid o bob cwmni dŵr a charthffosiaeth, a 150 gyda chwsmeriaid o bob cwmni dŵr yn unig.

Categories: Cymraeg, Regions, Wales