Aelwydydd ledled Cymru yn cael mwy o amser i dreialu mesurydd dŵr

MAE aelwydydd ledled Cymru yn cael cynnig cyfnod treialu hirach i brofi a allai mesurydd dŵr arbed arian iddynt – cam sydd wedi cael cefnogaeth gref gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Mae’r corff gwarchod dŵr wedi croesawu’r penderfyniad gan Dŵr Cymru, Dŵr Dyffryn Dyfrdwy a Dŵr Severn Trent i roi dwy flynedd i’w cwsmeriaid dreialu mesurydd dŵr a newid yn ôl yn rhad ac am ddim os byddant yn penderfynu nad yw’n addas iddynt.1

Arferai’r cwmnïau ganiatáu i gwsmeriaid dreialu mesurydd am flwyddyn, ond maen nhw wedi ymestyn y cyfnod hwnnw yn dilyn trafodaethau â’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae caniatáu cyfnod treialu hirach i gwsmeriaid yn ffordd wych o annog mwy o aelwydydd i roi cynnig ar fesurydd.

“Ni fydd mesuryddion dŵr o fudd i bawb, ond mewn rhai achosion gall pobl arbed mwy na £100 y flwyddyn. Gallai arbediad llai o lawer hyd yn oed wneud gwahaniaeth mawr i gwsmeriaid sy’n cael trafferth talu.”

Dywedodd Julia Cherrett, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Manwerthu Dŵr Cymru: “A ninnau’n gwmni a berchenogir ar ran ei gwsmeriaid, rydym ni’n awyddus i helpu i sicrhau bod ein biliau mor fforddiadwy â phosibl i’n cwsmeriaid. Rydym ni’n sylweddoli y gallai rhai cwsmeriaid elwa ar fesuryddion, a dyna pam rydym wedi penderfynu ymestyn y cyfnod y gall cwsmer roi cynnig ar fesurydd dŵr a newid yn ôl os bydd yn penderfynu nad yw’n addas iddo. Nid oes rhaid i gwsmeriaid dalu am osod mesurydd, hyd yn oed os byddant yn newid yn ôl i’r hen drefn.”

Mae oddeutu 40 y cant o aelwydydd a gyflenwir gan Dŵr Cymru a Severn Trent yn talu taliadau mesurydd ar hyn o bryd, ynghyd â bron i 60 y cant o gwsmeriaid Dyffryn Dyfrdwy.

Yn gyffredinol, rydych chi’n fwy tebygol o arbed arian gyda mesurydd os oes gennych chi fwy o ystafelloedd gwely na phobl sy’n byw yn eich eiddo. Ond mae ffordd hyd yn oed yn well o weld a allech chi arbed trwy ymuno â’r miloedd o bobl sy’n defnyddio cyfrifiannell mesurydd dŵr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr bob mis yn www.ccwater.org.uk

Mae pob cwmni dŵr yng Nghymru yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau a thariffau i gynorthwyo cwsmeriaid sy’n cael trafferth talu eu biliau. Cysylltwch â’ch cwmni i gael cyngor neu ragor o wybodaeth ynglŷn â newid i fesurydd.

I gael rhagor o wybodaeth neu drefnu cyfweliad, ffoniwch dîm cyfryngau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar 0121 345 1005.

1 Caiff yr un meddiannydd a ofynnodd am fesurydd newid yn ôl i daliadau heb eu mesur yn rhad ac am ddim o fewn dwy flynedd. Ond ni fydd y mesurydd dŵr yn cael ei symud o’r eiddo a byddai taliadau mesurydd yn berthnasol i bob meddiannydd yn y dyfodol.

Categories: Cymraeg, Press Releases, Wales