Aelwydydd sy’n ei chael hi’n anodd talu yn cael eu hannog i wneud cais am gymorth newydd gyda biliau dŵr

Mae aelwydydd incwm isel ledled gogledd-ddwyrain Cymru a Chaer yn cael eu hannog gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i wneud cais am gymorth trwy gynllun newydd a allai atal biliau dŵr rhag draenio eu harian.

Mae’r corff gwarchod dŵr yn dweud y dylai cwsmeriaid Dŵr Dyffryn Dyfrdwy sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau dŵr wirio a ydynt yn gymwys i gael cymorth trwy gynllun Here2Help y cwmni, a fydd yn cael ei lansio ar 1 Ebrill.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi gweithio’n agos â’r cyflenwr dŵr i helpu i ddatblygu’r tariff cymdeithasol a all leihau biliau dŵr aelwydydd â chyfanswm incwm sy’n is na £15,500 y flwyddyn. Bydd lefel y cymorth y byddant yn ei dderbyn yn dibynnu ar amgylchiadau unigol.

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru: “Mae ein hymchwil yn dangos bod nifer sylweddol o gwsmeriaid dŵr yn ei chael hi’n anodd talu eu biliau dŵr, felly mae angen cynlluniau fel Here2Help ar frys.

“Mae ein neges yn syml. Os ydych yn ei chael hi’n anodd yn ariannol, peidiwch â dioddef yn dawel – cysylltwch â Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth.”

Gall cwsmeriaid sydd ag anawsterau ariannol wneud cais am gymorth gyda’u costau carthffosiaeth hefyd, trwy gynllun HelpU Dŵr Cymru, a lansiwyd yn Ebrill 2015.

I gael mwy o wybodaeth am Here2Help, ewch i www.deevalleywater.co.uk neu ewch i ganllaw’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar dariffau cymdeithasol ar www.ccwater.org.uk, lle cewch gyngor ar ffyrdd eraill i leihau eich biliau dŵr hefyd.

(Diwedd)

 I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm cyfryngau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar 0121 345 1005.

 

Categories: Cymraeg, Regions, Wales