Aelwydydd incwm isel yn cael eu hannog i beidio â cholli allan ar ostyngiadau i filiau dŵr

Mae miloedd o aelwydydd incwm isel ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i beidio â cholli allan ar lu o gynlluniau a allai atal biliau dŵr rhag draenio eu harian.

Bydd gan 18 allan o 21 cwmni dŵr dariffau cymdeithasol ar waith o 1 Ebrill, gyda’r potensial, dros amser, i leihau’n sylweddol biliau dŵr bron hanner miliwn o gwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd talu.

South Staffs Water, Cambridge Water a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy fydd y cwmnïau diweddaraf i lansio eu cynlluniau fis nesaf, pan fydd y bil dŵr a charthffosiaeth cyfartalog ledled Cymru a Lloegr yn cynyddu £2 i £389. Bydd gan Portsmouth Water dariff newydd ar waith hefyd i helpu’r rheiny ar incymau isel o fis Gorffennaf.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi croesawu cyflwyno tariffau cymdeithasol, ar ôl gweithio gyda chwmnïau i’w datblygu, ond rhybuddiodd fod llawer o aelwydydd yn colli allan ar yr help sydd ar gael yn sgil diffyg ymwybyddiaeth neu amharodrwydd i ofyn am help.

Dywedodd Andy White, Uwch Reolwr Polisi’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Rydym yn gwybod o’n hymchwil bod un o bob wyth aelwyd o’r farn nad yw eu bil dŵr yn fforddiadwy. Mae help ar gael i filoedd o gwsmeriaid, ond nid oes llawer ohonynt yn disgwyl gallu cael cymorth gan eu cwmni dŵr.

“Mae ein neges yn syml iawn – peidiwch â dioddef yn dawel, gofynnwch i’ch cwmni dŵr a ydych yn gymwys i gael help. Gall tariffau cymdeithasol leihau biliau fwy na 50 y cant mewn rhai achosion ac, fel arfer, mae’n un o’r ffyrdd niferus y gall cwmnïau helpu’r rheiny sy’n wynebu anawsterau ariannol.”

Mae Wessex Water a Bristol Water eisoes yn gweithredu tariffau cymdeithasol ond bydd y ddau’n ychwanegu cynlluniau newydd o 1 Ebrill, wedi’u targedu at helpu’r rheiny sy’n derbyn Credyd Pensiwn.

Y cwmnïau dŵr eraill â thariffau cymdeithasol yw Affinity Water, Anglian Water, Dŵr Cymru, Essex and Suffolk Water, Northumbrian Water, Severn Trent Water, South East Water, South West Water, Southern Water, Sutton and East Surrey Water, Thames Water a Yorkshire Water.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi cynhyrchu canllaw ar-lein cyflym a hawdd i’w ddefnyddio ar gyfer aelwydydd, i wirio a ydynt yn gymwys i gael tariff cymdeithasol. Mae ar gael ar ccwater.org.uk.

Mae’r corff gwarchod dŵr wedi ffurfio partneriaeth â’r elusen lleddfu tlodi, Turn2Us, i lansio Cyfrifiannell Budd-daliadau ac offeryn Chwilio Grantiau ar ei wefan i helpu defnyddwyr i weithio allan a ydynt yn gymwys i gael cymorth ariannol ychwanegol.

Pum prif awgrym y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i leihau biliau dŵr

 Yn ogystal â thariffau cymdeithasol, mae nifer o ffyrdd i leihau eich biliau dŵr:

    • Ystyried newid i fesurydd dŵr – I nifer o aelwydydd, y ffordd fwyaf effeithiol i leihau biliau dŵr yw gosod mesurydd dŵr yn rhad ac am ddim. Gall rhai pobl arbed mwy na £100 y flwyddyn. Os oes gan eich cartref fwy o ystafelloedd gwely nag o bobl yn byw yno, mae’n werth ei ystyried. Defnyddiwch ein cyfrifiannell mesurydd dŵr i weld a allech arbed arian ar www.ccwater.org.uk
    • Arbedion ffos gerrig – Os oes gennych ffos gerrig yn eich gardd sy’n draenio dŵr wyneb o’ch eiddo yn ôl i’r ddaear, gallwch wneud cais i dynnu costau draenio dŵr wyneb o’ch biliau. Yn nodweddiadol, byddwch yn arbed oddeutu £35 y flwyddyn.
    • Cofrestru ar gyfer WaterSure – Os ydych chi eisoes ar fesurydd dŵr ond bod eich defnydd yn uchel oherwydd bod gennych deulu mawr neu gyflwr meddygol, a’ch bod yn derbyn budd-daliadau cysylltiedig ag incwm, gallai cynllun WaterSure helpu. Mae WaterSure yn cyfyngu ar faint sydd rhaid i chi ei dalu bob blwyddyn, ac mae ar gael yng Nghymru a Lloegr.
    • Chwiliwch am eitemau rhad ac am ddim – Bydd y rhan fwyaf o gwmnïau dŵr yn cynnig dyfeisiau a chyngor rhad ac am ddim i chi, a all eich helpu i leihau eich defnydd o ddŵr – yn ddelfrydol i arbed arian os ydych yn gwsmer ar fesurydd dŵr.
    • Gwneud cais am daliad cronfa ymddiriedolaeth neu gynllun lwfans dyledion – Os oes gennych ôl-ddyledion ar eich bil dŵr, gofynnwch i’ch cwmni dŵr a oes ganddynt gynllun i’ch helpu i’w talu. Gall y rhain amrywio o daliadau cronfa ymddiriedolaeth unigol i lwfansau yn erbyn ôl-ddyledion, cyn belled ag y gwnewch daliadau rheolaidd.

(Diwedd)

 

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm cyfryngau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar 0121 345 1005.

Categories: Cymraeg, Wales