Rhaid i gwmnïau dŵr wneud rhagor i gefnogi cwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau, dywed y corff gwarchod dŵr

RHAID I GWMNÏAU DŴR yng Nghymru sicrhau bod cwsmeriaid sy’n methu â fforddio talu eu biliau yn cael yr help angenrheidiol, yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Daw galwad y corff gwarchod wrth i gyhoeddiad blynyddol Water UK heddiw o brisiau ddatgelu y bydd bil dŵr a charthffosiaeth cyfartalog cwsmeriaid Dŵr Cymru yn parhau fel yr oedd y llynedd, sef £438.

Yn achos Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, bydd prisiau dŵr cyfartalog yn codi £7 i £145 o Ebrill 2016 ymlaen. Mae hyn yn golygu y bydd y bil dŵr a charthffosiaeth cyfartalog i’w cwsmeriaid – ar sail prisiau carthffosiaeth Dŵr Cymru – yn £402.

Mae’r ffigurau’n dangos biliau cyfartalog ond bydd yr hyn y mae cwsmeriaid yn ei dalu yn y pen draw yn amrywio yn ôl amgylchiadau unigol. Gallai hyn olygu bod rhai cwsmeriaid yn talu mwy neu lai na’r bil cyfartalog ar gyfer eu cwmni.

Mae cyhoeddiad heddiw yn nodi’r ail don o brisiau o dan y cytundeb pum mlynedd ar gyfer gosod prisiau, a luniwyd yn derfynol gan Ofwat, rheoleiddiwr y diwydiant, yn Rhagfyr 2014. Rhwng 2015 a 2020, bydd biliau aelwydydd yn disgyn 5 y cant ar gyfartaledd (cyn chwyddiant.

Meddai Tom Taylor, Cadeirydd Pwyllgor Cymru’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Rydym yn falch na fydd cwsmeriaid Dŵr Cymru’n gweld unrhyw newid yn eu biliau yn 2016-17.

“Dylai unrhyw gwsmeriaid yng Nghymru sy’n poeni am eu bil gysylltu â’r cwmni’n uniongyrchol i drafod opsiynau talu hyblyg a help arall sydd ar gael. O Ebrill 2016 ymlaen, bydd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn cynnig cymorth trwy dariff cymdeithasol, ‘Here2Help’, tra bo tariff HelpU Dŵr Cymru wedi bod yn cefnogi cwsmeriaid ag incwm isel ers bron i flwyddyn*.

“Dywed un o bob saith cwsmer dŵr yng Nghymru eu bod yn methu â fforddio’u bil dŵr**. Felly, byddwn yn parhau i herio’r ddau gwmni i sicrhau eu bod yn codi ymwybyddiaeth o’r cymorth y gallant ei gynnig i gwsmeriaid sydd angen cymorth ar frys.”

Mae’r corff gwarchod dŵr hefyd yn cefnogi cwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd trwy weithio gyda’r elusen lleddfu tlodi, Turn2us, i lansio cyfrifiannell ar-lein ynghylch budd-daliadau a theclyn chwilio grantiau fel y gall cwsmeriaid amlygu incwm ychwanegol i’w helpu i dalu eu biliau.

Mae’r teclynnau ar gael ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr – www.ccwater.org.uk – ynghyd â chyfrifiannell mesurydd dŵr i gwsmeriaid ei defnyddio i ddarganfod a fyddent yn arbed arian trwy newid i fesurydd dŵr.
*Bydd cwsmeriaid Dŵr Cymru a arferai gael cymorth trwy Cymorth Dŵr Cymru yn trosglwyddo i’r tariff gorau nesaf sydd ar gael ac fe allent weld ambell fân gynnydd.

**Water Matters: Household customers’ views of their water and sewerage services 2014.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad gyda llefarydd ar ran y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ffoniwch dîm y cyfryngau ar 0121 345 1006. 

Rhagolwg o filiau cyfartalog aelwydydd yn 2016/17

Cwmnïau dŵr a charthffosiaeth Bil dŵr cyfartalog 2016/17 Newid o 2015/16 Bil carth-ffosiaeth cyfartalog 2016/17 Newid o 2015/16 Bil cyfartalog cyfunol 2016/17 Newid cyfartalog yn y bil dŵr a charthffosiaeth cyfunol
Anglian £182 £3 £229 £2 £411 £5 1%
Dŵr Cymru £181 £0 £257 £0 £438 £0 0%
Northumbrian
North East £174 £1 £203 £5 £378 £7 2%
Severn Trent £172 -£3 £157 £3 £329 £0 0%
South West £219 -£4 £319 £8 £488 £5 1%
Southern £147 £2 £264 -£9 £411 -£7 -2%
Thames £198 £2 £176 £2 £374 £5 1%
United Utilities £201 £1 £214 £2 £415 £3 1%
Wessex £234 -£1 £226 +£1 £460 £0 0%
Yorkshire £162 £3 £204 £2 £366 £5 1%
Cwmnïau dŵr yn unig Bil dŵr cyfartalog 2016/17 Newid yn y bil dŵr yn unig – ddim yn cynnwys costau carthffosiaeth
Affinity
Central region £174 £2 1%
East region £174 £0 0%
Southeast region £206 £3 2%
Bournemouth £136 £1 1%
Bristol £175 -£2 -1%
Dyffryn Dyfrdwy £145 £7 5%
Northumbrian
Essex & Suffolk £236 £4 2%
Portsmouth £98 £1 1%
South East £198 £0 0%
South Staffordshire
Cambridge £127 -£2 -2%
South Staffordshire £142 -£2 -2%
Sutton and East Surrey £186 £3 2%
Newid cyfartalog cyfan (bil cyfunol)

Bil cyfartalog cenedlaethol (Cymru a Lloegr)

 

£183 £1 £206 £1 £389

£2

 

1%

 

  1. Mae biliau cyfartalog 2016-17 yn amcangyfrifon sy’n seiliedig ar y rhagolygon sydd wedi’u darparu gan gwmnïau dŵr.
  2. Mae bil dŵr cyfartalog aelwyd, trwy ddiffiniad, yn gyfartaledd ar draws pob cwsmer. Gallai biliau cwsmeriaid unigol fod uwchlaw neu islaw’r cyfartaledd oherwydd eu nodweddion penodol, er enghraifft a oes ganddynt fesurydd dŵr. Bydd newidiadau i filiau cwsmeriaid yn amrywio yn ôl pa gwmni sy’n eu cyflenwi. Bydd rhai cwsmeriaid yn cael eu gwasanaethau dŵr gan un cwmni ac yn cael eu gwasanaethau carthffosiaeth gan un arall. I gyfrifo’r bil cyfunol cyfartalog, rhaid i chi adio’r bil dŵr cyfartalog a’r bil carthffosiaeth cyfartalog.
  3. Mae’r newid ym mil Wessex Water yn gymhariaeth â’r rhagolwg o fil cyfartalog 2015-16 a gyhoeddwyd gan Water UK yn Ionawr
  4. Er Ebrill 2013, mae aelwydydd sy’n cael gwasanaeth gan South West Water wedi elwa o gyfraniad gan y Llywodraeth, sy’n gostwng bil pob aelwyd £50 y flwyddyn. Mae’r gostyngiad hwn o £50 yn cael ei ychwanegu at y bil cyfartalog cyfunol yn y tabl hwn. Heb y cyfraniad gan y Llywodraeth, byddai bil cyfartalog cyfunol South West Water tua £538.
  5. Mae ffigur y bil cyfartalog cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr, sef £389, wedi’i bwysoli i adlewyrchu nifer y cwsmeriaid sy’n cael eu gwasanaethu gan gwmnïau unigol. Hefyd, nid yw’n cynnwys cyfraniad y Llywodraeth at filiau aelwydydd South West Water. Felly, mae ffigur y bil cyfartalog cenedlaethol yn cynnwys bil cyfartalog aelwydydd South West Water o £538.
  6. Efallai na fydd ffigurau’n adio’n union gywir oherwydd talgrynnu.

Categories: Cymraeg, Press Releases, Wales