Rhaid i gwmnïau dŵr wneud rhagor i gefnogi cwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau, dywed y corff gwarchod dŵr

RHAID I GWMNÏAU DŴR sicrhau bod cwsmeriaid sy’n methu â fforddio talu eu biliau yn cael yr help angenrheidiol, yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Daw galwad y corff gwarchod wrth i gyhoeddiad blynyddol Water UK heddiw o brisiau ddatgelu y bydd y bil dŵr a charthffosiaeth cyfartalog yng Nghymru a Lloegr yn codi £2 i £389 yn 2016/17 – cynnydd o lai nag 1 y cant.

Mae’r ffigurau yn dangos biliau cyfartalog, ond bydd yr hyn y mae cwsmeriaid yn ei dalu yn y pen draw yn amrywio yn ôl amgylchiadau unigol. Bydd rhai cwsmeriaid yn talu mwy ac eraill yn talu llai na’r bil cyfartalog ar gyfer eu cwmni.

Mae cyhoeddiad heddiw yn nodi’r ail don o brisiau o dan y cytundeb pum mlynedd ar gyfer gosod prisiau, a luniwyd yn derfynol gan Ofwat, rheoleiddiwr y diwydiant, yn Rhagfyr 2014. Rhwng 2015 a 2020, bydd biliau aelwydydd yn disgyn 5 y cant ar gyfartaledd (cyn chwyddiant).

Meddai Tony Smith, Prif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Rydym yn falch bod y cynnydd mewn biliau ar gyfer 2016-17 yn llai nag 1 y cant, ond mae’n gynnydd serch hynny. Mae fforddiadwyedd yn bryder o hyd i lawer o aelwydydd ag incwm isel sydd eisoes yn ei chael hi’n anodd talu. Mae ein hymchwil yn dangos bod un o bob wyth cwsmer yng Nghymru a Lloegr eisoes yn ei chael hi’n anodd fforddi’u bil dŵr*.

“Mae angen i gwmnïau dŵr wneud rhagor i sicrhau bod cwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd neu sy’n methu â thalu eu bil yn cael yr help angenrheidiol. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r cwmnïau i sicrhau eu bod yn codi ymwybyddiaeth o’r tariffau cymdeithasol a’r cynlluniau cymorth eraill y gallant eu cynnig i gwsmeriaid sydd angen cymorth ar frys.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi helpu 15 cwmni dŵr i lansio tariffau cymdeithasol ac mae rhagor ar ddod eleni. Dylai aelwydydd sydd eisoes yn ei chael hi’n anodd talu eu bil gysylltu â’u cwmni dŵr a gofyn am help.

Mae’r corff gwarchod dŵr hefyd yn cefnogi cwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd trwy weithio gyda’r elusen lleddfu tlodi, Turn2us, i lansio cyfrifiannell ar-lein ynghylch budd-daliadau a theclyn chwilio grantiau fel y gall cwsmeriaid amlygu incwm ychwanegol i’w helpu i dalu eu biliau.

Mae’r teclynnau ar gael ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr – www.ccwater.org.uk – ynghyd â chyfrifiannell mesurydd dŵr i gwsmeriaid ei defnyddio i ddarganfod a fyddent yn arbed arian trwy newid i fesurydd dŵr.

*Water Matters: Household customers’ views of their water and sewerage services, 2014

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad gyda llefarydd ar ran y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ffoniwch dîm y cyfryngau ar 0121 345 1006.

Rhagolwg o filiau cyfartalog aelwydydd yn 2016/17

Cwmnïau dŵr a charthffosiaeth Bil dŵr cyfartalog 2016/17 Newid o 2015/16 Bil carth-ffosiaeth cyfartalog 2016/17 Newid o 2015/16 Bil cyfartalog cyfunol 2016/17 Newid cyfartalog yn y bil dŵr a charthffosiaeth cyfunol
Anglian £182 £3 £229 £2 £411 £5 1%
Dŵr Cymru £181 £0 £257 £0 £438 £0 0%
Northumbrian
North East £174 £1 £203 £5 £378 £7 2%
Severn Trent £172 -£3 £157 £3 £329 £0 0%
South West £219 -£4 £319 £8 £488 £5 1%
Southern £147 £2 £264 -£9 £411 -£7 -2%
Thames £198 £2 £176 £2 £374 £5 1%
United Utilities £201 £1 £214 £2 £415 £3 1%
Wessex £234 -£1 £226 +£1 £460 £0 0%
Yorkshire £162 £3 £204 £2 £366 £5 1%
Cwmnïau dŵr yn unig Bil dŵr cyfartalog 2016/17 Newid yn y bil dŵr yn unig – ddim yn cynnwys costau carthffosiaeth
Affinity
Central region £174 £2 1%
East region £174 £0 0%
Southeast region £206 £3 2%
Bournemouth £136 £1 1%
Bristol £175 -£2 -1%
Dyffryn Dyfrdwy £145 £7 5%
Northumbrian
Essex & Suffolk £236 £4 2%
Portsmouth £98 £1 1%
South East £198 £0 0%
South Staffordshire
Cambridge £127 -£2 -2%
South Staffordshire £142 -£2 -2%
Sutton and East Surrey £186 £3 2%
Newid cyfartalog cyfan (bil cyfunol)
Bil cyfartalog cenedlaethol (Cymru a Lloegr) £183 £1 £206 £1 £389 £2 1%

 

  1. Mae biliau cyfartalog 2016-17 yn amcangyfrifon sy’n seiliedig ar y rhagolygon sydd wedi’u darparu gan gwmnïau dŵr.
  2. Mae bil dŵr cyfartalog aelwyd, trwy ddiffiniad, yn gyfartaledd ar draws pob cwsmer. Gallai biliau cwsmeriaid unigol fod uwchlaw neu islaw’r cyfartaledd oherwydd eu nodweddion penodol, er enghraifft a oes ganddynt fesurydd dŵr. Bydd newidiadau i filiau cwsmeriaid yn amrywio yn ôl pa gwmni sy’n eu cyflenwi. Bydd rhai cwsmeriaid yn cael eu gwasanaethau dŵr gan un cwmni ac yn cael eu gwasanaethau carthffosiaeth gan un arall. I gyfrifo’r bil cyfunol cyfartalog, rhaid i chi adio’r bil dŵr cyfartalog a’r bil carthffosiaeth cyfartalog.
  3. Mae’r newid ym mil Wessex Water yn gymhariaeth â’r rhagolwg o fil cyfartalog 2015-16 a gyhoeddwyd gan Water UK yn Ionawr 2015.
  4. Er Ebrill 2013, mae aelwydydd sy’n cael gwasanaeth gan South West Water wedi elwa o gyfraniad gan y Llywodraeth, sy’n gostwng bil pob aelwyd £50 y flwyddyn. Mae’r gostyngiad hwn o £50 yn cael ei ychwanegu at y bil cyfartalog cyfunol yn y tabl hwn. Heb y cyfraniad gan y Llywodraeth, byddai bil cyfartalog cyfunol South West Water tua £538.
  5. Mae ffigur y bil cyfartalog cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr, sef £389, wedi’i bwysoli i adlewyrchu nifer y cwsmeriaid sy’n cael eu gwasanaethu gan gwmnïau unigol. Hefyd, nid yw’n cynnwys cyfraniad y Llywodraeth at filiau aelwydydd South West Water. Felly, mae ffigur y bil cyfartalog cenedlaethol yn cynnwys bil cyfartalog aelwydydd South West Water o £538.
  6. Efallai na fydd ffigurau’n adio’n union gywir oherwydd talgrynnu.

Categories: Cymraeg, Press Releases, Wales