Mae angen i gwmnïau dŵr ddangos mwy o uchelgais i leihau gollyngiadau

Mae cwmnïau dŵr wedi cael eu herio i ddangos mwy o uchelgais i leihau faint o ddŵr sy’n cael ei golli trwy ollyngiadau, mewn adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

Mae ‘Delving into Water’ heddiw (17 Rhagfyr) wedi datgelu bod cwmnïau dŵr yn parhau i ddarparu gwasanaethau gwell ar gyfer eu cwsmeriaid, gyda bodlonrwydd ac ymddiriedaeth cwsmeriaid yn y diwydiant ar gynnydd – a chwynion yn gostwng.

Ond mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn siomedig bod llai na hanner y cwmnïau dŵr wedi lleihau gollyngiadau yn ystod y flwyddyn, ar adeg pan mae cwsmeriaid yn cael eu hannog i wneud mwy i arbed dŵr. Mae’r diwydiant wedi ymrwymo i leihau gollyngiadau dros y pum mlynedd nesaf a bydd y corff gwarchod dŵr yn herio cwmnïau i fynd y tu hwnt i’w targedau.

Mae’r adroddiad hefyd yn datgelu bod cynnydd o ran lleihau gorlifo o garthffosydd ac ymyriadau i gyflenwadau dŵr cwsmeriaid wedi bod yn arafach na beth yr oedd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi’i ddisgwyl.

Dywedodd Tony Smith, Prif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Yn gyffredinol, mae’n ddarlun cadarnhaol ac mae’r diwydiant dŵr yn haeddu clod am ddarparu gwasanaethau y mae’r rhan fwyaf o gwsmeriaid yn fodlon iawn â nhw.

“Fodd bynnag, mae gollyngiadau yn bryder allweddol i gwsmeriaid ac rydym yn gwybod ei fod yn cael effaith fawr ar eu cymhelliad i arbed dŵr. Os ydym ni eisiau i ddefnyddwyr ystyried effeithlonrwydd dŵr o ddifrif, mae angen i gwmnïau dŵr ddangos mwy o uchelgais o ran mynd i’r afael â gollyngiadau.”

Fe wnaeth Delving into Water archwilio perfformiad cwmnïau dŵr ar amrywiaeth eang o faterion sydd o bwys i gwsmeriaid, gan gynnwys trafod cwynion, cynlluniau cymorth talu, carthffosydd yn gorlifo, gollyngiadau, mesuryddion, ymyriadau i’r cyflenwad, yn ogystal ag ansawdd a defnyddio dŵr yfed.

Mae canfyddiadau allweddol yr adroddiad yn cynnwys:

  • Mae bodlonrwydd cwsmeriaid gyda gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn parhau’n uchel, a chynyddodd bodlonrwydd gyda gwerth am arian yn 2014-15 hefyd.
  • Gostyngodd cwynion yn erbyn cwmnïau dŵr am y seithfed flwyddyn yn olynol – dros 13 y cant y tro hwn. Ond mae angen i’r perfformwyr gwaethaf gyflymu eu gwelliant.
  • Gostyngodd digwyddiadau o garthffosydd yn gorlifo yn 2014-15, ac roedd mwy o gwsmeriaid yn fodlon gydag ymdrechion cwmnïau dŵr i’w diogelu nhw (wedi cynyddu i 86 y cant o 68 y cant). Ond nid yw’n glir faint o hyn oedd yn sgil gaeaf sychach, yn hytrach na chynllunio gwell.
  • Mae lefelau gollyngiadau wedi bod yn cynyddu’n araf ers cyrraedd isafbwynt y diwydiant yn 2011-12 a sicrhaodd cynnydd o 0.7 y cant yn ystod 2014-15 fod y tuedd digroeso yn parhau. Fe wnaeth llai na hanner y cwmnïau dŵr leihau gollyngiadau yn ystod y flwyddyn.
  • Mae ymyriadau i gyflenwadau dŵr wedi gostwng, ond mae hyn yn bennaf yn sgil gwelliannau mawr dros 50 y cant gan nifer fach o gwmnïau. Adroddodd naw cwmni gynnydd yn yr amser yr oedd eu cwsmeriaid heb gyflenwad parhaus o ddŵr.
  • Mae gostyngiad bach wedi bod mewn faint o ddŵr y mae cwsmeriaid yn ei ddefnyddio – un o bob tri chwsmer yn unig sydd wedi clywed am yr angen i arbed dŵr.

Categories: Cymraeg, Regions, Wales