Annog aelwydydd Cymru i beidio ag anghofio am bibellau dŵr eu cartrefi

Mae aelwydydd ledled Cymru yn cael eu rhybuddio i beidio ag anghofio am bibellau dŵr eu cartrefi’r gaeaf hwn, a’u lapio’n gynnes cyn i’r tymheredd ostwng.

Mae Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi ymuno â’r Swyddfa Dywydd a WaterSafe1 i annog pobl i gymryd camau nawr i insiwleiddio eu pibellau dŵr a’u hamddiffyn rhag rhewi a ffrwydro yn ystod tywydd rhewllyd y gaeaf.

Ni wnaeth oddeutu hanner yr aelwydydd yng Nghymru gymryd camau i amddiffyn eu pibellau y gaeaf diwethaf2 – gangynyddu’r risg o bibell yn ffrwydro, a gorfod gwneud hawliad yswiriant gwerth, ar gyfartaledd, rhwng £6,500 a £7,500 i glirio’r llanastr.3

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Ni all dim wneud iawn i chi a’ch teulu am y diflastod a’r aflonyddwch y gall pibell wedi ffrwydro ei achosi.”

“Mae ein neges yn syml – peidiwch â chymryd y risg. Cymerwch gamau nawr i wneud yn siŵr bod eich cartref wedi’i lapio’n gynnes ac yn barod ar gyfer beth bynnag a ddaw yn y gaeaf.”

Dywedodd Mel Harrowsmith, Pennaeth Argyfyngau Sifil Posibl yn y Swyddfa Dywydd: “Er ei bod hi’n rhy gynnar i ddarogan beth fydd y tywydd y gaeaf hwn, mae ein tudalennau Paratoi ar gyfer y Gaeaf (Get Ready for Winter) yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i helpu’r cyhoedd i fod yn barod ac yn ddiogel yn ystod misoedd y gaeaf, beth bynnag fydd y tywydd.”

Pobl ifanc rhwng 24 a 35 oed yw’r lleiaf tebygol o amddiffyn pibellau, ac nid oes gan un o bob pump ohonom syniad beth i’w wneud petai pibell yn rhewi yn ein cartref.

Hyd yn oed os ydych chi’n byw mewn eiddo rhent, mae’n werth chweil ymchwilio a ydyn nhw wedi cael eu lapio gan y landlord, gan y gallai pibell sy’n ffrwydro ddifethaf eich eiddo.

Dyma ein chwe cham syml i leihau’r risg o bibell yn rhewi’r gaeaf hwn:

Gweithredwch nawr:

 • Insiwleiddiwch eich pibellau a’ch tanciau dŵr – ewch i’ch siop tasgau’r cartref leol neu gallwch siopa ar-lein ar gyfer amrywiaeth o gynhyrchion, fel defnydd lapio, a all helpu.
 • Dewch o hyd i’ch stop-tap – gallai gallu troi’r dŵr i ffwrdd yn gyflym arbed llawer o ddifrod.
 • Insiwleiddiwch dapiau sydd tu allan neu eu troi nhw i ffwrdd yn y stop-tap a draenio’r dŵr allan ohonynt.
 • Dylech drwsio unrhyw dapiau sy’n diferu neu orlifiadau. Gall crynhoad o iâ achosi rhwystr.
 • Sicrhewch fod gennych fanylion cyswllt plwmwr da – os bydd gennych broblem, bydd angen gweithiwr proffesiynol wrth law cyn gynted â phosibl. Gallwch wirio gwefan WaterSafe i weld rhestr o blymwyr cofrestredig.
 • Os byddwch yn mynd i ffwrdd am rai diwrnodau, dylech adael y gwres ymlaen yn isel, a’i osod i ddod ymlaen o leiaf unwaith bob dydd.

 Dyma beth ddylech ei wneud os ydych yn meddwl bod pibell wedi rhewi yn eich cartref:

 • Dewch o hyd i’ch stop-tap a’i droi i ffwrdd.
 • Gwnewch yn siŵr bod unrhyw dapiau dŵr oer gerllaw ar agor, i ganiatáu i’r dŵr ddianc pan fydd yn dadmer.
 • Peidiwch â throi’r tapiau dŵr poeth ymlaen hyd nes bod y gwres canolog wedi cael ei ddiffodd.
 • Gwnewch bopeth y gallwch chi i amddiffyn neu symud unrhyw beth a allai gael ei ddifrodi os bydd y bibell yn ffrwydro pan fydd y dŵr yn dadmer.
 • Gwiriwch bob pibell weladwy ar gyfer difrod neu dystiolaeth ei bod wedi rhewi. Os gallwch amlygu pa bibell sydd wedi rhewi, rhowch botel dŵr poeth neu dywel gwlyb poeth arni.
 • Os byddwch yn sylwi ei bod yn gollwng ar ôl i’r dŵr ddadmer a bod y gwasgedd yn y bibell wedi cynyddu eto, trowch y stop-tap i ffwrdd a ffoniwch blwmwr.

Mae cwmni dŵr mwyaf Cymru, Dŵr Cymru, eisoes yn arwain ymdrechion i baratoi ei gwsmeriaid ar gyfer y misoedd oer, trwy’r ymgyrch Cadw Cymru’n Gynnes. Ceir cyngor ar dywydd oer i gwsmeriaid Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yma.

(Diwedd)

I gael mwy i wybodaeth neu i drefnu cyfweliad gydag arbenigwr defnyddwyr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ffoniwch 0121 345 1005.

1 Mae WaterSafe yn gofrestr ganolog a gefnogir gan holl gwmnïau dŵr y DU a’r saith Cynllun Contractwyr Cymeradwy yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae pob plwmwr cydnabyddedig wedi cael hyfforddiant penodol mewn Rheoliadau ac Is-ddeddfau Ffitiadau Dŵr, sy’n helpu i atal y risg o halogi dŵr yfed.

2 O ymchwil Water Matters 2014 y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

3 Ffigurau oddi wrth Gymdeithas Yswirwyr Prydain.

Categories: Cymraeg, Wales