Annog aelwydydd Cymru i beidio â gadael i arbedion i’w biliau dŵr ddiflannu i lawr y twll plwg

Gallai aelwydydd yng Nghymru sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau fod yn colli allan ar arbedion syml i’w biliau dŵr, yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Mae’r corff gwarchod dŵr eisiau helpu cwsmeriaid i gymryd mwy o reolaeth ar eu biliau trwy achub ar y nifer gynyddol o gyfleoedd sydd gan aelwydydd i ostwng eu costau dŵr a charthffosiaeth.

Daw’r cyngor yn sgil adroddiad gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, a ddatgelodd fod biliau a chostau wedi cyfrif am bron traean o gwynion cwsmeriaid yn erbyn cwmnïau dŵr yng Nghymru yn ystod 2014/15.

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Y realiti yw, bob blwyddyn, bod miloedd o gwsmeriaid dŵr yng Nghymru yn colli allan ar arbedion syml.”

“Mewn llawer o achosion, nid yw cwsmeriaid yn gwybod bod cymorth yn bodoli ac y gallai cymryd ychydig o gamau syml arwain at arbedion sylweddol. Mae angen i gwmnïau dŵr wneud mwy o hyd i godi ymwybyddiaeth cwsmeriaid o’u hopsiynau i ostwng eu biliau.”

Gall aelwydydd gymryd eu cam cyntaf tuag at leihau eu biliau trwy ddarllen ein prif awgrymiadau:

  • Newid i fesurydd dŵr – Ar gyfer llawer o aelwydydd, y ffordd fwyaf effeithiol o leihau eu bil dŵr yw dewis gosod mesurydd dŵr yn rhad ac am ddim. Gall rhai pobl arbed mwy na £100 y flwyddyn ac, fel arfer, mae opsiwn i newid yn ôl i’ch costau gwreiddiol heb eu mesur, o fewn y flwyddyn gyntaf, os byddwch yn newid eich meddwl. Ni fydd o fudd i bawb, ond, yn gyffredinol, os oes mwy o ystafelloedd gwely yn eich eiddo na phobl sy’n byw yno, mae bendant yn werth gwirio a allech arbed arian. Defnyddiwch gyfrifiannell ar-lein y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i ddarganfod faint, os o gwbl, y byddech yn debygol o’i arbed.

 

  • Byddwch yn glyfar o ran defnyddio dŵr ac ynni – os oes gennych fesurydd, yna bydd defnyddio dŵr yn fwy effeithiol yn lleihau eich bil dŵr. Hyd yn oed os nad oes gennych fesurydd, gall bod yn effeithlon o ran eich defnydd o ddŵr poeth helpu i leihau eich biliau ynni. I gael mwy o wybodaeth, gweler ein cyngor ar arbed dŵr ac arian.

 

  • Arbed gyda ffos gerrig – os oes gennych ffos gerrig, sy’n draenio dŵr glaw i’r tir, gallwch wneud cais i dynnu costau draenio dŵr wyneb oddi ar eich biliau. Yn nodweddiadol, gallech arbed oddeutu £50 y flwyddyn. Ni ddylai cwsmeriaid sydd â thanc carthion yn lle cysylltiad â system garthffosiaeth fod yn talu costau carthffosiaeth. Cysylltwch â’ch cwmni dŵr os ydych chi’n credu eich bod chi’n talu am wasanaeth nad ydych yn ei dderbyn. Gallwch ddarganfod mwy yma.

 

  • Ystyried WaterSure – Os oes eisoes gennych chi fesurydd dŵr ond bod gennych chi anghenion defnydd uchel oherwydd eich bod chi’n deulu mawr neu oherwydd cyflwr meddygol, a’ch bod chi hefyd yn derbyn budd-daliadau cysylltiedig ag incwm, gall cynllun WaterSure helpu. Mae pob cwmni dŵr yng Nghymru yn cynnig y cynllun, sy’n cyfyngu ar faint rydych yn gorfod talu bob blwyddyn. Gallwch ddarganfod mwy yma.

 

  • Gwneud cais am dariff cymdeithasol – lansiodd Dŵr Cymru dariff arbennig ym mis Ebrill, o’r enw ‘HelpU’, a all leihau biliau aelwydydd ag incwm isel. I ddarganfod a ydych yn debygol o fod yn gymwys i gael cymorth, a sut i wneud cais, ewch i wefan y cwmni.

 

  • Peidiwch â boddi mewn dyled – mae’r rhan fwyaf o gwmnïau dŵr yn cynnig cynlluniau i helpu cwsmeriaid i glirio ôl-ddyledion sydd wedi cronni ar eu cyfrifon. Mae Dŵr Cymru yn gweithredu Cronfa Cymorth Cwsmeriaid i gynorthwyo cwsmeriaid sydd mewn dyled. Os ydych mewn dyled gyda’ch biliau dŵr, cysylltwch â’ch cwmni i weld sut gallant helpu.

(Diwedd)

 

Categories: Cymraeg, Wales