Y corff gwarchod yn dweud bod gwaith caled yn talu ar ei ganfed wrth i nifer y cwynion i gwmnïau dŵr ostwng yng Nghymru

Mae nifer y cwynion gan gwsmeriaid i gwmnïau dŵr yng Nghymru wedi gostwng yn gynt na chyfartaledd y diwydiant, gan ennill clod oddi wrth y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Mae adroddiad Cwynion Cwsmeriaid Ysgrifenedig blynyddol y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, wedi datgelu bod nifer y cwynion gan gwsmeriaid i Dŵr Cymru, wedi gostwng bron 19 y cant yn ystod 2014/15 – o’i gymharu â gostyngiad cyffredinol o 13.4 y cant ledled Cymru a Lloegr.

Fe wnaeth cwynion ysgrifenedig i Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ostwng am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, dros 28 y cant y tro hwn. Fe wnaeth Severn Trent Water – sy’n gwasanaethu nifer fach o gwsmeriaid yng Nghymru – adrodd am ostyngiad o fwy na 22 y cant hefyd.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru, “Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Dŵr Cymru wedi gostwng nifer y cwynion gan gwsmeriaid dros 70 y cant, gan fod yn un o berfformwyr gorau’r diwydiant.”

“Mae hyn yn amlygu ein dyfalbarhad a’n gwaith caled gyda’r cwmni, yn ei hybu i wella ei berfformiad yn sylweddol. Rydym yn falch iawn bod Dŵr Dyffryn Dyfrdwy wedi gostwng nifer ei gwynion hefyd am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, ar ôl i ni herio’r cwmni i ddangos gwelliant parhaus.”

Fe wnaeth cwynion i gwmnïau dŵr yng Nghymru a Lloegr yn ystod 2014/15 ostwng mwy na 123,000 i lai na 107,000. Mae galwadau ffôn gan gwsmeriaid i gwmnïau dŵr i ddatrys problemau wedi parhau i ostwng i’r un nifer yn fras â’r cwynion ysgrifenedig.

Biliau a chostau oedd yn cyfrif am bron 60 y cant o gyfanswm y cwynion yng Nghymru a Lloegr. Ym mis Rhagfyr 2014, fe wnaeth Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ymroi i ostwng biliau erbyn 2020, cyn chwyddiant, ar ôl i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr roi pwysau arnynt yn llwyddiannus i wrando ar safbwyntiau eu cwsmeriaid ynghylch pris a gwasanaeth. Mae angen i’r ddau gwmni barhau i weithio’n galed i ddangos i gwsmeriaid eu bod nhw’n cyflwyno gwerth am arian.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma

(diwedd)

Categories: Cymraeg, Wales