Annog cwsmeriaid i ddweud eu dweud wrth i gorff gwarchod dŵr Cymru ddathlu deng mlynedd

Gall cwsmeriaid yng Nghymru sydd â phryderon ynghylch eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth gyflwyno eu safbwyntiau yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yng Nghaerdydd.

Bydd y corff gwarchod dŵr yn myfyrio ar ddeng mlynedd o hyrwyddo buddion defnyddwyr dŵr yng Nghymru, pan fydd yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, ddydd Mawrth, 22 Medi.

Bydd cwsmeriaid hefyd yn cael cyfle i sôn am unrhyw bryderon parhaus ynghylch eu gwasanaethau dŵr neu garthffosiaeth o flaen uwch gynrychiolwyr o Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru, “Mae’r cyfarfodydd hyn bob amser yn gyfle da i gwsmeriaid sôn wrthym ni a’r cwmnïau dŵr sy’n cyflenwi eu gwasanaethau yn uniongyrchol am unrhyw bryderon.

“Wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 10 oed, ac ar ddiwedd fy nghyfnod gyda’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, mae’n amser da i ni ystyried a myfyrio ar sut mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi helpu i wella’r diwydiant dŵr yng Nghymru ers 2005, a chydnabod bod nifer sylweddol o heriau yn parhau.”

Bydd y ddau gwmni dŵr yn esbonio sut maen nhw wedi defnyddio arian cwsmeriaid dros y pum mlynedd diwethaf i wella gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth a gwella’r amgylchedd naturiol yng Nghymru.

Bydd yr Arolygiaeth Dŵr Yfed hefyd yn myfyrio ar y camau sydd wedi cael eu cymryd i wella ansawdd dŵr yfed yng Nghymru. Bydd diweddariadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru hefyd.

Cynhelir y cyfarfod yn Ystafell L, Neuadd y Ddinas, Caerdydd, a bydd yn dechrau am 10am. Anogir y mynychwyr y byddai’n well ganddynt siarad yn Gymraeg yn y cyfarfod, i wneud hynny, ond gofynnir iddynt roi gwybod i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ymlaen llaw er mwyn gallu darparu gwasanaeth cyfieithu.

I gadarnhau eich presenoldeb, ffoniwch swyddfa Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru ar 0292 023 9852. Mae’r agenda lawn ar gyfer y cyfarfod ar gael yn  www.ccwater.org.uk/aboutus/regions/wales/

 

Categories: Cymraeg, Wales