Y corff gwarchod dŵr yn croesawu hyrwyddwr defnyddwyr newydd ar gyfer cwsmeriaid yng Nghymru

Tom-Taylor-MayMae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CDDŵr) wedi croesawu penodiad hyrwyddwr defnyddwyr newydd i siarad ar ran buddiannau cwsmeriaid dŵr yng Nghymru.

Bydd Tom Taylor yn cychwyn ar ei gyfnod o bedair blynedd fel Cadeirydd Pwyllgor Cymru CDDŵr ar 1 Hydref ar ôl cael ei benodi gan Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

Bydd Tom – sydd ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Masnachol gyda’r Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol – yn cynrychioli buddiannau cwsmeriaid Dŵr Cymru Welsh Water, Dŵr Dyffryn Dyfrdwy a Hafren Trent.

Bydd yn olynu Diane McCrea, sydd wedi cadeirio Pwyllgor Cymru ers sefydlu’r CDDŵr fel llais annibynnol cwsmeriaid dŵr a charthffosiaeth ym mis Hydref 2005.

Cafodd ei benodiad groeso cynnes gan Alan Lovell, Cadeirydd y CDDŵr, a ddywedodd: “Edrychwn ymlaen at weld Tom yn chwarae rhan flaenllaw mewn hyrwyddo buddiannau cwsmeriaid dŵr ledled Cymru.

“Mae cwsmeriaid angen llais cryf ac uchel ei barch wrth wraidd y diwydiant dŵr yng Nghymru ac rydym yn hyderus y bydd Tom yn adeiladu ar waith ardderchog Cadeirydd y Pwyllgor, Diane McCrea, sy’n gadael.”

Mae Tom wedi dal nifer o swyddi gweithredol ac anweithredol, gan gynnwys swydd Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Amwythig a Telford.

Cafodd ei benodiad ei wneud yn unol â’r Cod Ymarfer a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus. Gwneir pob penodiad ar sail teilyngdod ac nid yw gweithgarwch gwleidyddol yn chwarae unrhyw ran yn y broses ddethol. Mae’r Cod yn ei gwneud yn ofynnol i’r bobl a benodir ddatgan unrhyw weithgarwch gwleidyddol sylweddol. Nid oedd Tom wedi datgan unrhyw weithgarwch.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch dîm cyfryngau’r CDDŵr ar 0121 345 1005.

Categories: Cymraeg, News, Press Releases, Wales