Mwy o gwsmeriaid yn fodlon â gwerth am arian gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth

MAE tri chwarter y cwsmeriaid dŵr yng Nghymru a Lloegr yn credu eu bod yn cael gwerth am arian gan eu cwmni dŵr, yn ôl ymchwil newydd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Heddiw (dydd Mawrth), mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi cyhoeddi ei arolwg ‘Water Matters’ sy’n datgelu bod boddhad cwsmeriaid dŵr â gwerth am arian wedi cynyddu chwech y cant – sef y cynnydd cyntaf am bedair blynedd.1

Mae’r gwelliant yn dilyn ymdrechion gan y rhan fwyaf o gwmnïau dŵr i wrando a gweithredu ar alwadau gan gwsmeriaid i gadw biliau’n isel a chyfathrebu’n gliriach ynghylch yr hyn y maent yn ei gael am eu harian.

Ond mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn dweud bod rhaid i’r diwydiant dŵr gynnal y cynnydd hwn nawr trwy gyflawni ei addewidion i wella gwasanaethau a thorri biliau cyn chwyddiant, a wnaed yn ystod y broses o osod prisiau ar gyfer 2015 i 2020 y llynedd.

Dywedodd Prif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, Tony Smith: “Nid yw gwerth am arian yn ymwneud â biliau is yn unig – mae’n ymwneud â chwmnïau dŵr yn dangos i’w cwsmeriaid eu bod yn darparu gwasanaethau dibynadwy ac yn gwneud y gwelliannau y mae cwsmeriaid yn eu disgwyl.”

“Mae’r cynnydd mewn lefelau boddhad yn galonogol, ond yr her i’r diwydiant yw cynnal y cynnydd hwn dros gyfnod hwy trwy gyflawni’r addewidion y gwnaethant i’w cwsmeriaid am y pum mlynedd nesaf.”

Hefyd, datgelodd yr arolwg o fwy na 5,700 o gwsmeriaid bod y mwyafrif helaeth o dalwyr biliau yn fodlon â’u cyflenwad dŵr (94 y cant) a gwasanaethau carthffosiaeth (91 y cant). Mae canfyddiadau allweddol eraill yn cynnwys:

  • Mae 68 y cant o gwsmeriaid yn cytuno bod eu taliadau dŵr a charthffosiaeth yn deg – i fyny o 54 y cant yn 2013 ar ôl dwy flynedd o ddirywiad.
  • Mae ychydig dros hanner yr aelwydydd nad ydynt ar gyflenwad dŵr mesuredig yn ymwybodol bod eu cwmni dŵr yn cynnig cyfnod prawf o 12 mis am ddim â mesurydd dŵr.2 Ewch i’n cyfrifiannell mesurydd dŵr yn ccwater.org.uk i weld a allwch arbed arian trwy newid i fesurydd dŵr.
  • Dim ond traean o berchnogion tai sy’n gwybod bod eu cwmni carthffosiaeth yn gyfrifol am gynnal unrhyw bibellau dŵr rhanedig ar eu heiddo.
  • Mae cwsmeriaid o’r farn bod cwmnïau dŵr (75 y cant) yn fwy gofalgar ynghylch y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu na chyflenwyr ynni (69 y cant) o hyd.

Gall cwsmeriaid ddefnyddio canlyniadau arolwg y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i gymharu perfformiad eu cwmni dŵr eu hunain dros y pedair blynedd diwethaf â chwmnïau eraill ledled Cymru a Lloegr.

I weld y wybodaeth hon, ewch i’r adran ‘How’s my water company doing’ ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn www.ccwater.org.uk

Dylai cwsmeriaid sy’n cael trafferth talu eu bil dŵr gysylltu â’u cwmni dŵr neu’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr am gyngor ar sut i ddod o hyd i’r cymorth sydd ei angen arnynt.

Gallwch ddarllen adroddiad llawn Water Matters yma.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad ag arbenigwr defnyddwyr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, cysylltwch â swyddfar wasg ar 0121 345 1005/1006.

 

1 Roedd 75 y cant o dalwyr biliau’n cytuno bod eu taliadau dŵr yn cynnig gwerth am arian. Ar sail maint y sampl, mae tebygolrwydd o 95 y cant pe byddai’r holl dalwyr biliau yng Nghymru a Lloegr wedi ateb y cwestiwn hwn, ni fyddai’r ffigur wedi newid o fwy neu lai nag 1 y cant.

2 Gofynnwyd y cwestiwn hwn i gwsmeriaid mewn rhanbarthau lle mae’r cwmni dŵr yn cynnig cyfnod prawf o 12 mis am ddim ar daliadau mesurydd dŵr yn unig. Nid yw’r dewis i newid yn ôl i daliadau penodedig ar gael i gwsmeriaid mewn rhannu o Loegr lle mae rhaglenni mesur gorfodol yn cael eu cyflwyno.

  • Comisiynwyd yr arolwg Water Matters gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr er 2006 i asesu barnau cyfnewidiol cwsmeriaid am wasanaethau dŵr a charthffosiaeth dros amser.
  • Cynhaliwyd cyfanswm o 5,763 o gyfweliadau ffôn â thalwyr biliau dŵr a charthffosiaeth ledled Cymru a Lloegr, rhwng 28 Tachwedd 2014 ac 15 Chwefror 2015. Cynhaliwyd o leiaf 200 o gyfweliadau â chwsmeriaid pob cwmni dŵr a charthffosiaeth, a 150 â chwsmeriaid cwmnïau dŵr yn unig.

Categories: Cymraeg, Press Releases, Wales