Ni yw’r hyrwyddwyr: tîm newydd yn barod i weithio ar ran defnyddwyr dŵr yng Nghymru

Mae tîm newydd o eiriolwyr defnyddwyr yn barod ar gyfer yr her o hyrwyddo buddiannau defnyddwyr dŵr yng Nghymru.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi penodi pum eiriolwr defnyddwyr lleol i Bwyllgor Cymru. Byddant yn gweithio’n agos â chwmnïau dŵr y wlad a rhanddeiliaid allweddol i sicrhau bod defnyddwyr yn cael y fargen orau bosibl gan eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru.

Bydd Lee Gonzalez, Bob Gilchrist ac Angela Davies-Jones yn ymuno ag aelodau presennol, Clare Evans a Ronnie Alexander, sydd wedi cael eu hailbenodi am ail dymor.

Bydd y Pwyllgor yn cynrychioli buddiannau cwsmeriaid Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, “Mae ein heiriolwyr defnyddwyr yn chwarae rôl hanfodol yn cynrychioli buddiannau defnyddwyr a gwneud cwmnïau dŵr yn atebol, gan sicrhau eu bod nhw’n cyflwyno’r gwasanaethau y mae cwsmeriaid yn eu disgwyl.

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw i barhau â’r her o ddarparu llais cryf ac effeithiol i gwsmeriaid ledled Cymru.”

Dywedodd hefyd, “Hoffwn hefyd dalu teyrnged i’n heiriolwyr sy’n gadael, sef Paul Roberts a Mansel Thomas. Mae’r ddau wedi gwneud cyfraniad enfawr trwy siarad o blaid cwsmeriaid dŵr yng Nghymru, a diogelu buddiannau, dros y degawd diwethaf.”

Dyma’r tîm:

Mae Lee Gonzalez yn wyddonydd ymchwil ag arbenigedd penodol mewn bioffiseg a chemeg dadansoddol, a chymrawd ymchwil blaenorol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Lee yn frwd dros weithio gyda phobl dan anfantais ac mae ar hyn o bryd yn ymddiriedolwr Vale for Africa, elusen sy’n gweithio gyda chymunedau gwledig yn Uganda. Yn flaenorol, roedd yn gysylltiedig â’r Jubilee Sailing Trust, sy’n helpu pobl anabl i hwylio llongau tal.

Mae Bob Gilchrist yn beiriannydd sifil siartredig ac yn amgylcheddwr siartredig gyda phrofiad helaeth mewn cynlluniau gwastraff dŵr yn y DU a thramor. Mae Bob yn gyfarwyddwr blaenorol elusen amgylcheddol ac mae’n agosáu at fod yn rhugl yn y Gymraeg. Mae’n darlithio a chanddo ddiddordeb arbennig mewn datblygu cynaliadwy o fewn y sector peirianneg sifil.

Mae Angela Davies-Jones yn gyfreithiwr, eiriolwr a chyn gyfarwyddwr a swyddog cydymffurfiaeth ar gyfer practis cyfreithiol yn Llanidloes. Cymraeg yw ei mamiaith, ac mae Angela yn aelod o Gymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU, y Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol a Resolution. Mae Angela yn frwd dros faterion defnyddwyr a materion amgylcheddol.

Mae Clare Evans wedi bod yn eiriolwr sy’n gweithio’n galed ac uchel ei pharch ar gyfer defnyddwyr dŵr yng Nghymru ers ymuno â’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn 2009. Y tu allan i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, yn gyn Faeres Rhaeadr Gwy, mae ganddi brofiad helaeth mewn llywodraeth leol ac mae’n ymgynghorydd llawrydd mewn datblygu economaidd a rheoli prosiectau.

Mae Ronnie Alexander wedi darparu llais cryf i gwsmeriaid dŵr ers ei benodiad gwreiddiol fel eiriolwr defnyddwyr lleol yn 2013. Mae’n arbenigwr amgylcheddol/iechyd cyhoeddus mewn llywodraeth leol a chanolog. Mae gan Ronnie hanes hir o ymgysylltu â’r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a gwleidyddion i ddylanwadu polisi ar ystod eang o faterion hefyd, gan gynnwys ansawdd dŵr yfed.

Categories: Cymraeg, Regions, Wales