Awgrymiadau da i godi awydd arnoch yn ystod Wythnos Arbed Dŵr

Mae defnyddwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio a chael eu hysbrydoli gan syniadau syml i’w helpu nhw i arbed dŵr ac, mewn rhai achosion, arian, yn ystod Wythnos Arbed Arian (rhwng 22 a 28 Mawrth).

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cefnogi wythnos Waterwise o weithgareddau arbed dŵr, sydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth o’r angen enbyd i bawb fod yn fwy effeithlon o ran dŵr.

Efallai y bydd llawer o bobl yn synnu clywed bod ein cyflenwad dŵr o dan bwysau mawr yn y DU, gyda llai o ddŵr ar gael fesul unigolyn na’r rhan fwyaf o wledydd eraill Ewrop.

Ar gyfartaledd, mae pob un ohonom yn defnyddio oddeutu 150 litr o ddŵr y dydd, ond y newyddion da yw nad oes prinder pethau y gallwn ni eu gwneud i leihau ein defnydd o ddŵr – ac, yn aml, y newidiadau lleiaf fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf.

Dywedodd y Fonesig Yve Buckland, Cadeirydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, “Mae’r rhan fwyaf ohonom yn cymryd dŵr tap glân yn ganiataol, ond mewn rhannau o’r DU, yn enwedig de-ddwyrain Lloegr, mae adnoddau dŵr o dan bwysau enfawr.

“Os ydym ni eisiau sicrhau bod dŵr yn parhau i lifo o’n tapiau ac yn ein hafonydd, mae angen i ni feddwl yn fwy gofalus ynghylch sut rydym ni’n defnyddio dŵr. Mae Wythnos Arbed Dŵr yn gyfle gwych i ennill syniadau syml ar gyfer arbed dŵr. Os oes gennych chi fesurydd dŵr, mae cymhelliant ychwanegol o allu arbed arian hefyd.”

Camau syml y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar gyfer arbed arian:

  • Ystyried newid i fesurydd dŵr – Mae cartrefi â mesurydd dŵr yn dueddol o ddefnyddio llai o ddŵr fesul unigolyn ar gyfartaledd na chartrefi sy’n talu costau sefydlog heb eu mesur. Trwy ddefnyddio cyfrifiannell mesur dŵr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar ccwater.org.uk/watermetercalculator, gallwch weld a allai newid i fesurydd dŵr eich helpu chi i arbed dŵr ac arian. Os oes mwy o ystafelloedd gwely yn eich cartref na deiliaid, mae’n werth gwirio yn bendant – mewn rhai achosion, gall newid arbed dros £100 y flwyddyn i gwsmeriaid.
  • Newid wasieri wedi’u treulio ar dapiau sy’n gollwng – Mae tap sy’n diferu yn eich cartref yn gwastraffu dros 5,000 litr o ddŵr y flwyddyn – digon i lenwi pwll padlo bob wythnos dros yr haf. Os oes gennych chi fesurydd dŵr, gallai ychwanegu dros £18 ar eich bil dŵr blynyddol.
  • Gosod pen cawod arbed dŵr – Gall y dyfeisiau clyfar hyn leihau faint o ddŵr a ddefnyddiwch tua 30 y cant. Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau dŵr yn cynnig amrywiaeth eang o ddyfeisiau arbed dŵr, felly ffoniwch nhw, neu ewch i https://www.ccwater.org.uk/savewaterandmoney/freewatersavingstuff/ i ddarganfod mwy.
  • Gosod toiled fflysh ddeuol – Yn ôl yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, mae oddeutu chwarter y dŵr mae unigolyn yn ei ddefnyddio yn cael ei ddefnyddio wrth fflysio’r toiled. Os nad yw newid eich toiled yn opsiwn, dewis arall syml yw gofyn i’ch cwmni dŵr am ddefnyddio dyfais arbed dŵr Hippo.
  • Sicrhau bod gennych chi lwyth llawn wrth ddefnyddio eich peiriant golchi dillad/llestri – Gwnewch yn siŵr bod eich peiriant golchi llestri a’ch peiriant golchi dillad yn llawn cyn ei ddefnyddio i arbed dŵr ac ynni. Dylech osgoi defnyddio’r gosodiad hanner llwyth, sy’n defnyddio llawer mwy na hanner yr ynni a’r dŵr a ddefnyddir ar gyfer llwyth llawn.
  • Dyfrio eich gardd yn gynnar yn y bore neu fin nos – Byddwch yn osgoi colli dŵr trwy anweddiad wrth ddyfrio eich gardd yn oerfel y bore bach neu fin nos. Bydd hyn yn lleihau faint o ddŵr sy’n cael ei golli trwy anweddiad.

Bydd Waterwise a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn rhannu llif cyson o awgrymiadau arbed dŵr trwy gydol yr wythnos ar Twitter, gan ganolbwyntio ar thema wahanol bob diwrnod o’r wythnos. I weld y cyngor, dilynwch yr hashnod #watersavingweek neu ewch i Facebook.com/waterwise

 

Ceir mwy o awgrymiadau ar arbed dŵr ac arian ar www.ccwater.org.uk/savewaterandmoney

Categories: Cymraeg, Wales