Dyfodol gwasanaethau dŵr a biliau yng Nghymru ar frig agenda cyfarfod corff gwarchod

Gall cwsmeriaid wrando ar sut mae cwmnïau dŵr yng Nghymru yn bwriadu gwario eu harian dros y pum mlynedd nesaf yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Defnyddwyr Dŵr

Bydd uwch gynrychiolwyr o Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn annerch y gynulleidfa yn ystod cyfarfod Pwyllgor Cymru y corff gwarchod, ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, ddydd Llun, 10 Mawrth am 11am.

Bydd cwmnïau’n esbonio i gwsmeriaid beth fydd eu biliau dŵr yn talu amdano dros y pum mlynedd nesaf, a ble gallan nhw ddisgwyl gweld gwelliannau yn y gwasanaethau y maen nhw’n eu derbyn.

Bydd y cyfarfod yn ystyried buddsoddiad yn y dyfodol hefyd i ddiogelu’r amgylchedd yng Nghymru, gan gynnwys traethau’r wlad.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru: “Mae hwn yn gyfle da i gwsmeriaid glywed gan eu cwmni dŵr ynghylch sut mae eu biliau a’u gwasanaethau’n debygol o newid yn y blynyddoedd nesaf.

“Rydym ni wedi herio’r ddau gwmni dŵr i gyflwyno beth mae cwsmeriaid ei eisiau ac mae hwn yn gyfle iddyn nhw esbonio sut maen nhw’n bwriadu gwneud hynny.”

Gall cwsmeriaid dŵr ymuno â’r drafodaeth ar ddechrau’r cyfarfod pan fydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn annog y cwsmeriaid i leisio unrhyw bryderon penodol.

Bydd y cyfarfod yn mynd yn ei flaen i drafod materion eraill sy’n effeithio ar gwsmeriaid dŵr, gan gynnwys diweddariad ar ansawdd dŵr yfed, a pherfformiad y ddau gwmni dŵr yng Nghymru yn ystod y misoedd diwethaf.

Anogir y bobl fydd yn mynychu sydd yn well ganddyn nhw siarad yn Gymraeg i wneud hynny, ond gofynnir iddyn nhw roi gwybod i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ymhell ymlaen llaw er mwyn trefnu gwasanaeth cyfieithu.

I gadarnhau eich presenoldeb, ffoniwch swyddfa’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar 0292 023 9852.

Bydd papurau ar gyfer y cyfarfod ar gael o 2 Mawrth ar: https://www.ccwater.org.uk/aboutus/regions/wales/

Categories: Cymraeg, Wales