Amser i amsugno’r arbedion wrth i filiau dŵr lanio ar fatiau drysau

Wrth i filiau dŵr lanio ar fatiau drysau ledled Cymru, mae cartrefi’n cael eu hannog gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i amsugno pob cyfle i arbed arian.

Gall y rhan fwyaf o gwsmeriaid ddisgwyl newyddion da pan fyddan nhw’n agor eu biliau newydd, gan fod disgwyl i filiau cyfartalog carthffosiaeth a dŵr Dŵr Cymru ostwng £5 o fis Ebrill. Bydd bil cyfunol cyfartalog cwsmeriaid Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn gostwng oddeutu £8.

Ond, gall hwn ymddangos yn swm bach iawn o’i gymharu â’r arbedion eraill y gall cwsmeriaid eu gwneud trwy ddilyn awgrymiadau arbed arian Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru: “Mae llawer o ffyrdd y gallwch arbed arian ar eich bil dŵr ac rydym ni eisiau gwneud yn siŵr nad yw cwsmeriaid yng Nghymru yn talu ceiniog yn fwy na sydd angen iddyn nhw.

“Dyna pam rydym ni’n annog pawb i roi o’u hamser i ddarllen ein prif awgrymiadau – gallai rhai ohonynt ostwng bil cwsmer fwy na £100 y flwyddyn.”

Mae prif awgrymiadau a chyngor ar arbed arian y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynnwys:

 1. Ystyried gosod mesurydd dŵr rhad ac am ddim

Mae nifer o gwsmeriaid wedi canfod y gall gosod mesurydd dŵr rhad ac am ddim arbed swm sylweddol o arian, o’i gymharu â chostau dŵr penodol. Mewn rhai achosion, gall yr arbedion i fil blynyddol fod yn gannoedd o bunnoedd. Yn gyffredinol, os oes mwy o ystafelloedd gwely yn eich cartref na deiliaid, mae’n bendant yn werth gwirio a fyddech chi’n elwa ar ddewis cael mesurydd.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwsmeriaid yn cael ‘cyfnod prawf’ o flwyddyn, ac mae modd iddyn nhw newid yn ôl i’r hen gost benodol, os byddant yn newid eu meddwl. Fodd bynnag, mae llawer o gwsmeriaid yn newid bob blwyddyn, a byth yn edrych yn ôl.

Rhaid i gwmnïau gynnig cost benodol arall os na ellir gosod mesurydd oherwydd problemau â phibellau.

Gwiriwch gyfrifiannell mesurydd dŵr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar https://www.ccwater.org.uk i weld a allech chi arbed arian wrth newid.

 1. Gwiriwch eich bil dŵr i wneud yn siŵr nad ydych chi’n talu am wasanaeth nad ydych chi’n ei dderbyn

Os oes gennych chi ffos gerrig sy’n draenio eich holl ddŵr glaw i’r tir yn hytrach nag i’r garthffos gyhoeddus, gallwch wneud cais i dynnu costau draenio dŵr wyneb oddi ar eich bil. Yn nodweddiadol, gall hyn ostwng bil eich cartref oddeutu £50 y flwyddyn. Ni ddylai cwsmeriaid sydd â thanc carthion yn hytrach na chysylltiad â system garthffosiaeth fod yn talu unrhyw gostau carthffosiaeth. Cysylltwch â’ch cwmni dŵr os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n talu am wasanaeth nad ydych yn ei dderbyn.

 1. Gwiriwch i weld a ydych chi’n gymwys ar gyfer y Cynllun Dŵr Uniongyrchol

Efallai y gall cwsmeriaid sy’n derbyn budd-daliadau cysylltiedig ag incwm penodol, sydd ag ôl-ddyledion, gael swm wedi’i dynnu o’u budd-daliadau a’i dalu’n uniongyrchol i’r cwmni dŵr o dan y Cynllun Dŵr Uniongyrchol. Bydd Dŵr Cymru yn gostwng biliau cwsmeriaid £25 pan fyddan nhw’n dewis yr opsiwn hwn.

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil, gwiriwch gyda’ch cwmni pa help y gall ei ddarparu, neu fel arall, cysylltwch â’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr i gael cyngor pellach ar 02920 239 852.

 1. Help ar gyfer y rheiny ar incymau isel iawn

Bydd Dŵr Cymru yn lansio cynllun newydd ym mis Ebrill i helpu cwsmeriaid sydd â chyfanswm incwm cartref o £12,500 neu lai. O dan Helpu, bydd biliau dŵr a charthffosiaeth rhai cwsmeriaid yn cael eu gostwng – i mor isel â £186 i’r rheiny â’r incymau isaf. Cysylltwch â Dŵr Cymru i gael mwy o wybodaeth ar sut i wneud cais.

 1. Help i gartrefi incwm isel sydd angen defnyddio llawer o ddŵr

Mae cwsmeriaid sydd â mesurydd dŵr sy’n derbyn budd-daliadau cysylltiedig ag incwm ac sydd â thri neu fwy o blant dibynnol neu gyflwr meddygol sy’n golygu bod angen iddyn nhw ddefnyddio mwy o ddŵr yn gymwys i osod terfyn ar eu biliau ar lefel fwy fforddiadwy, o dan y cynllun WaterSure. Gall hyn arbed cannoedd o bunnoedd bob blwyddyn i rai cwsmeriaid. Cysylltwch â’ch cwmni dŵr os ydych chi o’r farn y gallech chi fod yn gymwys.

 1. Gwiriwch i weld a ydych chi’n gymwys ar gyfer y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid

Gallai cwsmeriaid Dŵr Cymru sydd mewn dyled o £150 neu fwy ar eu biliau dŵr fod yn gymwys ar gyfer y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid. O dan y cynllun, os bydd cwsmer mewn dyled yn gwneud taliadau rheolaidd tuag at eu costau presennol, gallai’r cwmni leihau neu hyd yn oed glirio’r ddyled.

 1. Arbed Dŵr i Arbed Arian

Gall cymryd camau syml i leihau eich defnydd o ddŵr arwain at arbedion i’ch bil dŵr, ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn talu trwy fesurydd dŵr, yn ogystal â gostwng eich bil ynni os byddwch yn lleihau’r defnydd o ddŵr poeth.

 • Rhowch wasieri newydd yn lle rhai sydd wedi treulio ar dapiau sy’n gollwng. Mae tap dŵr poeth sy’n diferu yn gwastraffu ynni, a dros flwyddyn, gallai ychwanegu dros £18 at eich bil blynyddol.
 • Am bob munud yn llai y treuliwch yn y gawod, gallech arbed rhwng £5 a £10 oddi ar eich biliau ynni dros flwyddyn. Gallech fynd gam ymhellach trwy osod pen cawod arbed dŵr, a all ostwng faint o ddŵr a ddefnyddir oddeutu 30 y cant.
 • Gwnewch yn siŵr bod y peiriant golchi llestri neu’r peiriant golchi dillad yn llawn cyn ei ddefnyddio, a dylech osgoi defnyddio’r dewis hanner llwyth. Mae hanner llwyth yn defnyddio llawer mwy na hanner ynni a dŵr llwyth llawn.
 • Casglwch ddŵr glaw mewn casgenni dŵr a defnyddio can dŵr yn lle pibell ddŵr. Gall pibell ddŵr sy’n rhedeg am awr ddefnyddio cymaint o ddŵr ag y mae teulu o bedwar yn ei ddefnyddio mewn diwrnod. Os oes angen i chi ddefnyddio pibell ddŵr, dylech osod blaen clicied i reoli’r llif.

(DIWEDD)

NODIADAU I OLYGYDDION

I gael mwy o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad gydag arbenigwr arbed arian o’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ffoniwch swyddfa’r wasg ar 0121 345 1005/1006

Ceir manylion ynghylch biliau dŵr a charthffosiaeth cyfartalog cartrefi cwmnïau dŵr ar gyfer 2015/16 ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yma

Categories: Cymraeg, Wales